Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych. - Dz.U.2004.22.200 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.22.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 lutego 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych

Na podstawie art. 42 § 3, art. 62 § 2, art. 64 § 4, art. 81 § 2, art. 97 § 5 i art. 166 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250 i Nr 152, poz. 1726 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 381 i Nr 230, poz. 1928) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ich łączna masa brutto nie przekracza 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro - w jednej przesyłce lub",

w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) zgłoszeniem celnym objęte są towary, o których mowa w art. 1904, art. 1905, art. 1907, art. 1908, art. 19021, art. 19023 Kodeksu celnego,",

w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) są przeznaczone do działalności gospodarczej, a ich łączna masa brutto nie przekracza 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro - w jednej przesyłce lub",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) oraz pkt 2 lit. b) nie stosuje się do skuterów śnieżnych, skuterów wodnych, samolotów, helikopterów, szybowców, łodzi z silnikiem lub bez o masie ponad 100 kg, motocykli oraz do towarów, dla których ustanowiono normy ilościowe w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych (Dz. U. Nr 149, poz. 1667), rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego (Dz. U. Nr 133, poz. 1504), rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy służących do wyposażenia mieszkania lub domu osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju (Dz. U. Nr 149, poz. 1666) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia (Dz. U. Nr 145, poz. 1629).";

2)
w § 10 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 1, 1A, 2 i 3 - w wypadku wyprowadzania poza polski obszar celny towarów zgłaszanych w granicznym urzędzie celnym lub w wewnętrznym urzędzie celnym, jeżeli tranzyt towarów odbywa się na podstawie odrębnego dokumentu SAD albo innego dokumentu tranzytowego,";

3)
w § 12 w ust. 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z zielonym tłem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56, w wypadku stosowania procedury tranzytu,",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 56 oraz nadrukowanych na czarno: 12, 42 i 45, w wypadku wyprowadzania towarów poza polski obszar celny i użycia w charakterze dokumentu tranzytowego tego samego dokumentu SAD,",

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wymienionych w pkt 1, w wypadku wyprowadzania towarów poza polski obszar celny i stosowania odrębnego dokumentu SAD albo innego dokumentu tranzytowego.";

4)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Jeżeli, zgodnie z art. 64 § 3a Kodeksu celnego, organ celny wyraził zgodę, aby zgłoszenie celne zostało złożone, zanim zgłaszający lub jego przedstawiciel będzie mógł przedstawić towar nim objęty, do zgłoszenia celnego należy dołączyć:

1) kserokopię karty 6 tego zgłoszenia, w wypadku obejmowania towaru procedurą dopuszczenia do obrotu, procedurą składu celnego, procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną lub procedurą odprawy czasowej,

2) kserokopię karty 1 tego zgłoszenia, w wypadku obejmowania towaru procedurą wywozu, procedurą uszlachetniania biernego, procedurą tranzytu, jednocześnie procedurą wywozu i procedurą tranzytu lub procedurą uszlachetniania biernego i procedurą tranzytu.

2. Pola 18, 40 i 44 dokumentu SAD stanowiącego zgłoszenie celne mogą pozostać niewypełnione do chwili przedstawienia towaru.

3. Dokumenty, których przedłożenie jest wymagane do objęcia towaru procedurą celną, do której jest zgłaszany, należy przedstawić najpóźniej w chwili przedstawienia towarów.

4. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny w polu E lub J zgłoszenia celnego oraz kserokopii karty tego zgłoszenia dokonuje adnotacji "ZGŁOSZENIE ZŁOŻONO W DNIU ................. BEZ PRZEDSTAWIENIA TOWARU", wpisuje numer rejestru, przystawia stempel SAD oraz wpisuje termin, przed upływem którego należy przedstawić towar, zgodnie z wzorem "TOWAR NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DO DNIA ................". Kserokopię karty zgłoszenia funkcjonariusz celny zwraca zgłaszającemu lub jego przedstawicielowi.

5. Termin, do którego należy przedstawić towar objęty zgłoszeniem celnym, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

6. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z wyrażeniem przez organ celny zgody na złożenie zgłoszenia celnego, zanim zgłaszający lub jego przedstawiciel będzie mógł przedstawić towar objęty tym zgłoszeniem.

7. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 4, funkcjonariusz celny przystępuje niezwłocznie do sprawdzenia zgłoszenia celnego i dołączonych do niego dokumentów.

8. W terminie, o którym mowa w ust. 4, zgłaszający przedstawia wraz z towarem kserokopię karty złożonego uprzednio zgłoszenia. Organ celny przyjmuje złożone uprzednio zgłoszenie celne zgodnie z art. 65 Kodeksu celnego.

9. Dane zawarte w składanym zgłoszeniu i dołączonych do niego dokumentach muszą być aktualne w dniu przyjęcia zgłoszenia przez organ celny.

10. W wypadku gdy:

1) towary nie zostaną przedstawione w wyznaczonym terminie lub

2) gdy dane zawarte w zgłoszeniu nie są aktualne w dniu, w którym zgłoszenie może zostać przyjęte

- funkcjonariusz celny przekreśla złożone zgłoszenie i nanosi na nim ukośnie, drukowanymi literami, adnotację, odpowiednio "ZGŁOSZENIE ANULOWANO - TOWAR NIE ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY" albo "ZGŁOSZENIE ANULOWANO - DANE NIEAKTUALNE". Anulowane zgłoszenie stanowi załącznik do rejestru.";

5)
w § 15:
a)
w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) towary o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro,

b) towary zwolnione od cła na podstawie art. 1906, art. 19027-19030, art. 19032 i art. 19033 Kodeksu celnego,",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) procedurą odprawy czasowej lub powrotnego wywozu mają być objęte towary, o których mowa w § 112 pkt 32, 33, 35 i 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz. U. Nr 201, poz. 1955 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 46), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie gospodarczych procedur celnych".";

6)
po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

"§ 23a. Do towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 19040 Kodeksu celnego przepis § 23 ust. 1 stosuje się odpowiednio.";

7)
w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zgłoszenie elektroniczne powinno zostać sporządzone zgodnie ze specyfikacją XML publikowaną na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz powinno zawierać kod identyfikacyjny zgłaszającego.";

8)
w § 25:
a)
w ust. 2:
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zgody organu celnego, o której mowa w art. 64 § 3a Kodeksu celnego, na to, aby zgłoszenie celne zostało złożone, zanim zgłaszający lub jego przedstawiciel będzie mógł przedstawić towar nim objęty,",

po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) zgody organu celnego, o której mowa w art. 81 § 1a Kodeksu celnego, na to, aby dokumenty wymagane do objęcia towarów procedurą celną nie były przedstawiane wraz ze zgłoszeniem elektronicznym albo terminu przedstawienia tych dokumentów.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W wypadku gdy w uzgodnieniu warunków stosowania zgłoszenia elektronicznego, o którym mowa w ust. 2, naczelnik urzędu celnego wyraził zgodę, zgodnie z art. 64 § 3a Kodeksu celnego, na to, aby zgłoszenie celne zostało złożone, zanim zgłaszający lub jego przedstawiciel będzie mógł przedstawić towar nim objęty, przepisy § 14a stosuje się odpowiednio.";

9)
§ 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. 1. Dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia elektronicznego składane są w urzędzie celnym jako załączniki do zgłoszenia SAD lub wydruku zgłoszenia.

2. Jeżeli organ celny w uzgodnieniu warunków stosowania zgłoszenia elektronicznego, o którym mowa w § 25, wyraził zgodę na to, aby dokumenty wymagane do objęcia towarów procedurą celną nie były przedstawiane wraz ze zgłoszeniem elektronicznym, a zgłoszenia dokonuje upoważniony przedstawiciel, dokumenty, które nie są przedstawiane wraz ze zgłoszeniem, przechowuje przedstawiciel do chwili zwolnienia towarów. Po zwolnieniu towarów dokumenty te powinny być przechowywane do dyspozycji organów celnych przez osobę uprawnioną do korzystania z procedury celnej.

3. Zgoda organu celnego, o której mowa w § 25 ust. 2 pkt 9, nie może dotyczyć pozwoleń lub zezwoleń na przywóz lub wywóz towarów, jeżeli są wymagane, innych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów odrębnych oraz dokumentów, których przedstawienie jest niezbędne, w szczególności ze względu na obowiązek dokonywania na nich adnotacji bądź uwierzytelniania lub stemplowania tych dokumentów.";

10)
w § 29 w ust. 1:
a)
w pkt 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych lub powrotnego wywozu mają być:",

b)
w pkt 1:
lit. ł otrzymuje brzmienie:

"ł) wyposażenie dla radiofonii i telewizji określone w pkt 2-4 załącznika nr 23 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,",

lit. r-t otrzymują brzmienie:

"r) sprzęt sportowy i inne towary przeznaczone do użytkowania na zawodach sportowych, treningach lub pokazach, określone w ust. 2 załącznika nr 30 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,

s) rzeczy osobistego użytku podróżnych, określone w ust. 1 załącznika nr 30 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, przywożone ponad normy tych towarów podlegające zwolnieniu od cła,

t) akcesoria i wyposażenie kontenera, określone w załączniku nr 22 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,",

po lit. t dodaje się lit. u i v w brzmieniu:

"u) zwierzęta domowe towarzyszące podróżnemu,

v) rzeczy osobistego użytku używane przez marynarzy na statku żeglugi międzynarodowej,",

c)
w pkt 2:
uchyla się lit. m-p,
lit. s otrzymuje brzmienie:

"s) wyposażenie dla radiofonii i telewizji, określone w pkt 2-4 załącznika nr 23 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,",

lit. x otrzymuje brzmienie:

"x) towary, o których mowa w art. 1909, art. 19010, art. 19014, art. 19038, art. 19039, art. 19044, art. 19046-19048 Kodeksu celnego,",

lit. y otrzymuje brzmienie:

"y) akcesoria i wyposażenie kontenera, o których mowa w załączniku nr 22 do rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych,",

po lit. y dodaje się lit. z i ż w brzmieniu:

"z) towary, w stosunku do których podróżny posiada dokumenty uprawniające do ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów odrębnych,

ż) rzeczy osobistego użytku używane przez marynarzy na statku żeglugi międzynarodowej,",

d)
w pkt 3:
lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) towary, o których mowa w art. 1909, art. 19010, art. 19012-19014, art. 19020, art. 19024-19026, art. 19035-19037 i art. 19039 Kodeksu celnego, zwolnione od cła i podatków z tytułu importu towarów,

b) towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego, podlegające należnościom celnym przywozowym, jeżeli ich wartość przekracza ustanowione normy zwolnione od cła i nie przekracza równowartości 1.000 euro, a rodzaj lub ilość nie wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej,",

uchyla się lit. d,
lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) towary, o których mowa w pkt 2, jeżeli korzystają ze zwolnienia od należności celnych przywozowych i podatków z tytułu importu towarów jako towary powracające,",

e)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli zgłaszający przewiduje, że towary wyprowadzane z polskiego obszaru celnego, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g) i h) oraz w art. 19014 Kodeksu celnego, mogą zostać ponownie wprowadzone na polski obszar celny, przy dokonywaniu zgłoszenia wywozowego może przedstawić dokument "Towary Powracające" określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów (Dz. U. Nr 80, poz. 910).",

f)
ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, spis towarów przywożonych czasowo dotyczący kontenerów, palet i opakowań wielokrotnego użytku powinien zostać przedstawiony urzędowi celnemu łącznie z powiadomieniem, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 48, z 2003 r. Nr 101, poz. 934 oraz z 2004 r. Nr 7, poz. 56), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie procedur uproszczonych". Funkcjonariusz celny urzędu celnego, w którym przedstawiono spis towarów przywożonych czasowo, na otrzymanym wraz z powiadomieniem egzemplarzu spisu wpisuje numer pozycji ewidencji, datę dokonania wpisu oraz składa podpis, przystawia pieczęć "Polska - Cło" i załącza go do ewidencji. Przedstawienie spisu traktowane jest jako ustne zgłoszenie celne.",

g)
po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu:

"11a. W wypadku zgłoszenia kontenerów, palet i opakowań wielokrotnego użytku do procedury odprawy czasowej, w trybie określonym w ust. 11, osoba upoważniona składa do właściwego urzędu celnego dwa egzemplarze spisu towarów wraz z dokumentami tranzytowymi. Funkcjonariusz celny na obydwu egzemplarzach spisu towarów przywożonych czasowo przepisuje numer pozycji ewidencji i datę przyjęcia spisu z załączonego uprzednio do ewidencji spisu oraz składa podpis i przystawia aktualną pieczęć "Polska - Cło". Jeden egzemplarz spisu jest zwracany wnioskodawcy, a drugi załączany do ewidencji. Urząd celny, który udzielił pozwolenia, staje się urzędem objęcia i urzędem kontrolnym.

11b. W wypadku nadania kontenerom, paletom i opakowaniom wielokrotnego użytku przeznaczenia powrotnego wywozu, w trybie określonym w ust. 11, osoba upoważniona składa do właściwego urzędu celnego egzemplarz spisu zwróconego uprzednio wnioskodawcy oraz jego kserokopię wraz ze zgłoszeniem uzupełniającym wywozowym. Funkcjonariusz celny na obydwu egzemplarzach spisu towarów przywożonych czasowo przepisuje numer pozycji ewidencji i datę przyjęcia spisu z załączonego uprzednio do ewidencji spisu oraz składa podpis i przystawia aktualną pieczęć "Polska - Cło". Jeżeli powrotny wywóz następuje partiami, funkcjonariusz celny wpisuje także numer pozycji spisu towarów. Jeden egzemplarz spisu jest zwracany wnioskodawcy, a drugi załączany do ewidencji. Jeżeli powrotny wywóz następuje przez urząd celny, inny niż ten, który udzielił pozwolenia, kserokopia spisu zostaje przesłana niezwłocznie do urzędu celnego, który udzielił pozwolenia.";

11)
w § 30 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) procedurą wywozu mają być objęte:

a) towary, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), i) oraz w) - wywożone z zamiarem powrotnego przywozu,

b) towary, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 2 lit. r),

c) towary, o których mowa w art. 19014 Kodeksu celnego,";

12)
w § 40:
a)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Jeżeli ze względu na zastosowane przeznaczenie celne funkcjonariusz celny urzędu celnego granicznego nie potwierdził wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny pieczęcią VAT na odwrocie karty 1A, funkcjonariusz celny w urzędzie celnym granicznym lub wewnętrznym potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny na odwrocie karty 3 i dokonuje adnotacji "Towar wystąpił za granicę dnia ..., w UC ..., pod poz. ...,", składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło".",

b)
po ust. 13 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

"14. Przepisy § 106 i 109 stosuje się odpowiednio.";

13)
w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli procedurą tranzytu obejmowane są towary zgłoszone do wywozu na rzecz więcej niż jednej osoby, a procedura tranzytu realizowana jest przez przedsiębiorcę przewozowego, można sporządzić odrębne zgłoszenia celne dla wywozu i jedno zgłoszenie celne dla tranzytu.";

14)
§ 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. 1. W wypadku gdy wywóz towarów poza polski obszar celny następuje przez graniczny urząd celny, inny niż zadeklarowany w polu 29 dokumentu SAD, a zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą wywozu złożone zostało w urzędzie celnym wewnętrznym, funkcjonariusz celny urzędu, przez który następuje wywóz towarów poza polski obszar celny, na odwrocie karty 1A wpisuje adnotację: "NIEZGODNOŚCI: urząd, w którym towar wystąpił za granicę .............. (nazwa urzędu)".

2. Jeżeli w granicznym urzędzie celnym, o którym mowa w ust. 1, zostanie przedstawiona karta 3, funkcjonariusz celny tego urzędu wpisuje na odwrocie karty 3 adnotację: "NIEZGODNOŚCI: urząd, w którym towar wystąpił za granicę .............. (nazwa urzędu)".";

15)
po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:

"§ 45a. 1. Procedura tranzytu może zakończyć się w innym urzędzie celnym niż wpisany w polu 53 kart zgłoszenia tranzytowego. Urząd ten staje się wówczas urzędem przeznaczenia. Funkcjonariusz celny urzędu celnego, w którym została zakończona procedura tranzytu, w polu I kart 4 i 5 wpisuje adnotację: "NIEZGODNOŚCI: urząd, w którym nastąpiło przedstawienie towarów ................ (nazwa urzędu)".

2. Przepisy § 39 i § 40 ust. 6-10 stosuje się odpowiednio.";

16)
w § 46 w pkt 4:
a)
lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) T2 - procedurę, którą mogą być objęte towary wspólnotowe. Procedura T2 oznaczona jest poprzez wpisanie symboli "T2" lub T2F",",

b)
uchyla się lit. c;
17)
w § 47:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wprowadzanie do systemu przetwarzania danych urzędów celnych informacji wymaganych dla wypełnienia formalności tranzytowych.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 7;
18)
w § 48 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
19)
§ 53 otrzymuje brzmienie:

"§ 53. 1. Zgłoszenia celnego towarów do wspólnej procedury tranzytowej należy dokonać poprzez złożenie dokumentu SAD lub poprzez przesłanie Komunikatu IE 15. Jako formularze uzupełniające do zgłoszenia celnego towarów do wspólnej procedury tranzytowej mogą być stosowane listy towarowe.

2. W wypadku przetwarzania w urzędzie wyjścia zgłoszenia tranzytowego przy użyciu systemu NCTS karty zgłoszenia zostają zastąpione przez Tranzytowy Dokument Towarzyszący. Wzór Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego oraz uwagi dotyczące dokumentu i dane w nim zawarte określa załącznik nr 17 do rozporządzenia. Do Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego może być dołączony wykaz towarów lub lista towarowa. Wzór wykazu towarów oraz uwagi dotyczące wykazu towarów i dane zawarte w wykazie towarów określa załącznik nr 18 do rozporządzenia.";

20)
w § 56 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) "T.C.10 Świadectwo przekroczenia granicy" zwane dalej "T.C.10". Wzór "T.C.10" stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia,";

21)
§ 57 otrzymuje brzmienie:

"§ 57. 1. Jeżeli wspólna procedura tranzytowa rozpoczyna się poza polskim obszarem celnym, osoba przewożąca towar w polskim urzędzie celnym tranzytowym przywozu składa "T.C.10" w dwóch egzemplarzach.

2. Jeden egzemplarz "T.C.10" pozostaje w urzędzie celnym tranzytowym przywozu, drugi egzemplarz, po przystawieniu pieczęci "Polska - Cło", zwracany jest osobie przewożącej towary.

3. Funkcjonariusz celny urzędu celnego tranzytowego przywozu prowadzi rejestr przyjętych "T.C.10".

4. Jeżeli mają zastosowanie przepisy § 56 ust. 2, urząd celny tranzytowy przywozu wysyła do urzędu wyjścia komunikat IE 118.";

22)
uchyla się § 58;
23)
§ 59 otrzymuje brzmienie:

"§ 59. Jeżeli przywóz towarów następuje przez urząd celny tranzytowy przywozu inny, niż podano w kartach zgłoszenia tranzytowego, urząd ten przesyła niezwłocznie kserokopię "T.C.10" do urzędu celnego tranzytowego przywozu podanego na kartach zgłoszenia tranzytowego. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio.";

24)
w § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli objęcie towarów wspólną procedurą tranzytową następuje na polskim obszarze celnym, zgłoszenia celnego należy dokonać na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 4 i 5 z dołączoną dodatkowo kartą 1A. Funkcjonariusz celny urzędu wyjścia wypełnia pola B, C i D.";

25)
w § 62:
a)
w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dokonać wydruku wykazu towarów, jeżeli jest stosowany, składającego się z:

a) karty A, jeżeli urząd przeznaczenia jest podłączony do systemu NCTS, albo

b) kart A i B, jeżeli urząd przeznaczenia nie jest podłączony do systemu NCTS.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karty Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego przekazywane są zgłaszającemu. Dokumenty te powinny zostać dostarczone wraz z towarami do urzędu przeznaczenia.";

26)
w § 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zgłaszający przekazuje karty Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego osobie dokonującej przewozu towarów, która powinna dostarczyć je wraz z towarami do urzędu przeznaczenia.";

27)
w § 65:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karty 1A, 3, 4 i 5, po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1, funkcjonariusz celny urzędu wyjścia wydaje zgłaszającemu. Karty 1A, 4 i 5 zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem do urzędu celnego tranzytowego wywozu.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. W wypadku braku na odwrocie karty 1A potwierdzenia pieczęcią VAT funkcjonariusz celny granicznego lub wewnętrznego urzędu celnego może potwierdzić stemplem SAD kartę 3 i na odwrocie tej karty dokonać adnotacji: "Towar wystąpił za granicę dnia ............, w UC ..., pod poz. .... .", złożyć podpis i przystawić pieczęć "Polska - Cło".";

28)
w § 66:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Karty 1A i 3 po potwierdzeniu ich odbioru w polu 54 karty 1 oraz karty Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego funkcjonariusz celny urzędu wyjścia wydaje zgłaszającemu. Kartę 1A zgłaszający zobowiązany jest dostarczyć wraz z towarem do urzędu celnego tranzytowego wywozu.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zgłaszający przekazuje karty Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego osobie przewożącej towar, która powinna dostarczyć je wraz z towarami do urzędu przeznaczenia.";

29)
w § 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wspólną procedurą tranzytową obejmowane są towary zgłoszone do wywozu na rzecz więcej niż jednej osoby, a wspólna procedura tranzytowa realizowana jest przez przedsiębiorcę przewozowego, można sporządzić odrębne zgłoszenia celne dla wywozu i jedno zgłoszenie celne dla tranzytu.";

30)
w § 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli trasa, o której mowa w ust. 2, ulegnie w trakcie przewozu zmianie, przewoźnik dokonuje adnotacji o zmianie trasy w polu 56 kart 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego albo Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego oraz przedstawia towary wraz z dokumentami w najbliższym urzędzie celnym. Funkcjonariusz celny tego urzędu potwierdza zmianę trasy przewozu w polu F kart 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego albo Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego, jeżeli uzna, że przewóz może być kontynuowany.";

31)
w § 73:
a)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszyły w sposób istotny przepisów celnych i podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.",

b)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.",

c)
w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.";

32)
w § 74:
a)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.",

b)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.",

c)
w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w stosowaniu wspólnej procedury tranzytowej.";

33)
w § 78:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej lub pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji składa wniosek do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo ze względu na siedzibę tej osoby.",

b)
w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) oświadczenie podpisane przez osoby kierujące działalnością gospodarczą wnioskodawcy, że w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub układowe; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia.",

c)
ust. 3-6 otrzymują brzmienie:

"3. Dokumentów określonych w ust. 2 nie dołącza się do wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej lub pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji, jeżeli zostały one wcześniej złożone dyrektorowi izby celnej, do którego składany jest wniosek, z zastrzeżeniem ust. 6. W takim wypadku wnioskodawca jest obowiązany do wskazania sprawy, przy której złożono te dokumenty.

4. W uzasadnionych wypadkach dyrektor izby celnej może zażądać przedłożenia innych dokumentów niż określone w ust. 2.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4, mogą być przedłożone w uwierzytelnionej kserokopii.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4, powinny zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej, z tym że dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 6, 8 i 9, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.";

34)
§ 88 otrzymuje brzmienie:

"§ 88. 1. W wypadku cofnięcia przez dyrektora izby celnej pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej, wypowiedzenia przez gwaranta gwarancji generalnej albo cofnięcia przez dyrektora izby celnej pozwolenia na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji izba celna:

1) zawiadamia o cofnięciu pozwolenia lub wypowiedzeniu gwarancji pozostałe izby celne, które powiadamiają podległe sobie urzędy wyjścia; w powiadomieniu należy podać numery "T.C.31" lub "T.C.33", imię i nazwisko lub nazwę oraz adres głównego zobowiązanego, termin upływu ważności "T.C.31" lub "T.C.33" oraz datę cofnięcia pozwolenia lub wypowiedzenia gwarancji,

2) wzywa głównego zobowiązanego do zwrotu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, wszystkich wydanych "T.C.31" lub "T.C.33", których okres ważności nie upłynął.

2. W wypadku niewykonania przez głównego zobowiązanego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, izba celna informuje o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przekazuje numery niezwróconych "T.C.31" lub "T.C.33".";

35)
po § 88 dodaje się § 88a w brzmieniu:

"§ 88a. W wypadku, o którym mowa w § 88 ust. 1, oświadczenie gwaranta o udzieleniu gwarancji pozostaje w izbie celnej przez okres roku od dnia utraty ważności gwarancji.";

36)
§ 89 otrzymuje brzmienie:

"§ 89. 1. W wypadku utraty, zagubienia lub kradzieży "T.C.31" lub "T.C.33", główny zobowiązany powinien niezwłocznie powiadomić o tym izbę celną, która wydała to poświadczenie.

2. Izba celna informuje o utracie, zagubieniu lub kradzieży "T.C.31" lub "T.C.33" ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz pozostałe izby celne, które powiadamiają podległe sobie urzędy wyjścia, wskazując numery "T.C.31" lub "T.C.33", imię i nazwisko lub nazwę oraz adres głównego zobowiązanego, a także termin upływu ważności "T.C.31" lub "T.C.33".";

37)
w § 90 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny zobowiązany powinien raz w roku przekazywać do dyrektora izby celnej, o której mowa w § 78 ust. 1, zestawienie towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej na podstawie gwarancji generalnej lub zwolnienia ze składania gwarancji.";

38)
w § 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Izba celna sprawdza raz w roku ważność i wysokość gwarancji generalnej albo kwoty, do której nastąpiło zwolnienie ze składania gwarancji, w szczególności poprzez kontrolę:

1) zestawień, o których mowa w § 90;

2) kserokopii karty 1 SAD albo kserokopii karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.";

39)
w § 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Gwarant, o którym mowa w ust. 1, jest upoważniony do wydawania osobom, które zamierzają występować jako główny zobowiązany we wspólnej procedurze tranzytowej karnetów "T.C.32 Karnet gwarancji pojedynczej", zwanych dalej "T.C.32". Wzór karnetu "T.C.32" stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia.";

40)
w § 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli wysokość zabezpieczenia przekracza równowartość 7.000 euro, urząd wyjścia powinien zażądać złożenia więcej niż jednego karnetu.";

41)
§ 102 otrzymuje brzmienie:

"§ 102. Towary mogą być przewożone przez inny urząd celny tranzytowy niż wskazany w polu 51 kart zgłoszenia tranzytowego. Urząd ten przesyła niezwłocznie kserokopię "T.C.10" do urzędu celnego tranzytowego podanego na kartach zgłoszenia tranzytowego. Przepis § 57 stosuje się odpowiednio.";

42)
w § 105 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Urząd przeznaczenia przesyła wypełnioną kartę 5 wraz z załączonymi listami towarowymi do Centralnego Biura Wspólnego Tranzytu, w terminie 5 dni od daty przedstawienia towarów i dokumentów. W karcie 4 w polu I w pozycji "Kartę Nr 5 zwrócono w dniu ............ po wpisaniu do .......... Nr ........" należy wpisać datę zwrotu tej karty i pozycję ewidencji.

4. Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu przekazuje kartę 5 do urzędu wyjścia.";

43)
§ 107 otrzymuje brzmienie:

"§ 107. Jeżeli karty zgłoszenia tranzytowego sporządzone zostały na karcie A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego, a urząd przeznaczenia nie jest podłączony do systemu NCTS, funkcjonariusz celny urzędu przeznaczenia sporządza kserokopię karty A i niezwłocznie powiadamia urząd wyjścia o dostarczeniu towarów. Powiadomienia należy dokonać przez wysłanie Komunikatu IE 33 faksem, telefaksem lub pocztą elektroniczną. Wzór Komunikatu IE 33 oraz instrukcja wypełniania formularza IE 33 stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia.";

44)
po § 107 dodaje się § 107a i § 107b w brzmieniu:

"§ 107a. 1. Po przedstawieniu towarów i kart Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia niepodłączonym do systemu NCTS lub w urzędzie przeznaczenia podłączonym do systemu NCTS, jeżeli używane są listy towarowe, funkcjonariusz celny na kartach A i B albo na karcie A i kserokopii karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w polu I dokonuje wpisów określonych w § 105 ust. 1.

2. Przepisy § 105 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Urząd przeznaczenia przesyła wypełnioną kartę B albo kserokopię karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego, wraz z załączonymi listami towarowymi, do Centralnego Biura Wspólnego Tranzytu w terminie 5 dni od dnia przedstawienia towarów i dokumentów. W karcie A w polu I w pozycji "Karta zwrotna odesłana w dniu ......... po wpisaniu do ......... Nr ........." należy wpisać datę zwrotu tej karty i pozycję ewidencji.

4. Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu przekazuje kartę B albo kserokopię karty A do urzędu wyjścia.

5. Karta A pozostaje w urzędzie przeznaczenia i stanowi załącznik do ewidencji.

§ 107b. Jeżeli są stosowane listy towarowe, po przedstawieniu towarów i kart Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia podłączonym do systemu NCTS, urząd ten przesyła do urzędu wyjścia Komunikat IE 06.";

45)
w § 108 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli nie są stosowane listy towarowe, po przedstawieniu towarów i karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego w urzędzie przeznaczenia podłączonym do systemu NCTS, urząd ten przesyła do urzędu wyjścia Komunikat IE 06 i Komunikat IE 18.";

46)
w § 111 uchyla się ust. 3;
47)
w § 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny zobowiązany może złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych, które nie są sporządzane zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 16 do rozporządzenia, jednak zawierają dane, o których mowa w tym wzorze.";

48)
w § 114 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wniosek posiadacza pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych urząd celny wydaje jedną lub kilka kopii pozwolenia.";

49)
§ 116 otrzymuje brzmienie:

"§ 116. 1. Osoba posiadająca pozwolenie na stosowanie specjalnych list towarowych obowiązana jest powiadomić naczelnika urzędu celnego, który wydał pozwolenie, o utracie lub zaginięciu pozwolenia lub jego kopii, informując jednocześnie o okolicznościach, w jakich to nastąpiło.

2. W wypadku cofnięcia pozwolenia główny zobowiązany powinien zwrócić niezwłocznie naczelnikowi urzędu celnego, który wydał pozwolenie, oryginał pozwolenia i wszystkie jego kopie.";

50)
w § 117 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny zobowiązany może złożyć do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na siedzibę wniosek o udzielenie pozwolenia na zwolnienie z obowiązku przewozu towarów wyznaczoną trasą.";

51)
§ 120 otrzymuje brzmienie:

"§ 120. Pozwolenia, o których mowa w § 73 ust. 1, § 74 ust. 1, § 77, § 113 ust. 1 i § 117 ust. 1, wydaje się na czas nieokreślony.";

52)
w § 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Główny zobowiązany może złożyć do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc), w którym towary będą obejmowane wspólną procedurą tranzytową, wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową.";

53)
w § 122 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przystawia stempel na zgłoszeniu tranzytowym w polu C,";

54)
w § 123:
a)
w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) uzyskał gwarancję generalną lub pozwolenie na zwolnienie z obowiązku składania gwarancji,

4) nie naruszył w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 78 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia oraz w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych. Przepisy § 4 ust. 1a-6 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

55)
§ 124 otrzymuje brzmienie:

"§ 124. 1. Po uzyskaniu pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową główny zobowiązany staje się upoważnionym nadawcą.

2. Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uproszczoną w ramach wspólnej procedury tranzytowej może dokonać wyłącznie upoważniony nadawca w miejscu (miejscach) wskazanym w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1.

3. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.

4. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową dyrektor izby celnej powinien wskazać osoby upoważnione do nakładania zamknięć celnych oraz określić sposób nakładania i wzory tych zamknięć.";

56)
§ 125 otrzymuje brzmienie:

"§ 125. 1. Po nałożeniu zamknięć celnych upoważniony nadawca niezwłocznie powiadamia o tym urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwy dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej. Urząd ten jest urzędem wyjścia.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności:

1) numer i datę,

2) wskazanie urzędu celnego, do którego jest kierowane,

3) dane upoważnionego nadawcy,

4) numer i datę pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową,

5) określenie miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej,

6) wskazanie nadawcy towaru, jeżeli korzystającym z procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową jest agencja celna,

7) określenie towarów, które będą obejmowane procedurą uproszczoną, z uwzględnieniem ich ilości i masy,

8) dane dotyczące środka transportu,

9) imię i nazwisko osoby upoważnionej do nałożenia zamknięć celnych,

10) datę oraz podpis upoważnionego nadawcy.

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przekazane telefaksem lub z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

4. Przepisy § 39 ust. 2 i § 59 ust. 1-5 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

57)
§ 126 otrzymuje brzmienie:

"§ 126. 1. Urząd wyjścia przekazuje upoważnionemu nadawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 125 ust. 1, potwierdzenie zawierające:

1) numer i datę,

2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu wskazanym w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej do czasu przeprowadzenia kontroli celnej albo zgodę na rozpoczęcie wspólnej procedury tranzytowej.

2. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową dyrektor izby celnej może określić, że nieotrzymanie przez upoważnionego nadawcę w określonym terminie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wydaniem zgody na rozpoczęcie wspólnej procedury tranzytowej.";

58)
§ 128 otrzymuje brzmienie:

"§ 128. W wypadku dokonywania uproszczonego zgłoszenia celnego towarów do wspólnej procedury tranzytowej z zastosowaniem systemu NCTS, upoważniony nadawca wysyła do urzędu wyjścia komunikat IE 15. Wydruk Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego następuje w siedzibie upoważnionego nadawcy. Komunikacja pomiędzy upoważnionym nadawcą a urzędem wyjścia odbywa się z zastosowaniem następujących komunikatów: IE 09 Decyzja o unieważnieniu, IE 14 Wniosek o unieważnienie zgłoszenia, IE 16 Odrzucenie zgłoszenia, IE 28 Nadanie MRN, IE 29 Zwolnienie do tranzytu, IE 51 Odmowa zwolnienia do tranzytu, IE 54 Wniosek o zwolnienie, IE 62 Odrzucenie wniosku o zwolnienie towaru do tranzytu.";

59)
w § 131:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odbiorca towarów przewożonych w ramach wspólnej procedury tranzytowej może złożyć do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc) zakończenia wspólnej procedury tranzytowej wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu tej procedury.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

60)
w § 132:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszył w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych. Przepisy § 4 ust. 1a-6 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

61)
w § 133 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W wypadku elektronicznej komunikacji w systemie NCTS pomiędzy upoważnionym odbiorcą a urzędem przeznaczenia, zastosowanie mają następujące komunikaty: IE 07 Zawiadomienie o przybyciu towaru, IE 08 Odrzucenie zawiadomienia o przybyciu towaru, IE 25 Zawiadomienie o zwolnieniu towarów, IE 43 Pozwolenie na rozładunek, IE 44 Uwagi rozładunkowe, IE 58 Odrzucenie uwag rozładunkowych.";

62)
§ 134 otrzymuje brzmienie:

"§ 134. 1. Upoważniony odbiorca niezwłocznie powiadamia urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwy dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania tej procedury, o dostarczeniu towarów.

2. Urząd celny, o którym mowa w ust. 1, jest urzędem przeznaczenia.

3. Przepisy § 125 ust. 2 i 3 rozporządzenia oraz § 39 ust. 2 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

63)
w § 135 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Urząd przeznaczenia przekazuje upoważnionemu odbiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu dwóch godzin od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w § 125 ust. 1, potwierdzenie zawierające:

1) numer i datę,

2) rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towarów w miejscu wskazanym w pozwoleniu do chwili przeprowadzenia kontroli celnej albo zgodę na wyładunek towarów i usunięcie zamknięć celnych umieszczonych na towarach oraz środkach przewozowych.

2. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu wspólnej procedury tranzytowej dyrektor izby celnej może określić, że nieotrzymanie przez upoważnionego odbiorcę w określonym terminie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z wydaniem zgody na zdjęcie zamknięć celnych.";

64)
§ 138 otrzymuje brzmienie:

"§ 138. 1. Pozwolenia, o których mowa w § 121 ust. 1, § 129 ust. 1 i § 131 ust. 1, wydaje się na okres dwóch lat. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie może być ono przedłużane na dalsze okresy dwuletnie. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 i 10 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, nie dołącza się, jeżeli dane w nich zawarte są nadal aktualne.

3. Dokument, o którym mowa w § 78 ust. 2 pkt 7, należy dołączyć do wniosku o przedłużenie pozwolenia, o którym mowa w § 121 ust. 1.

4. Przepisy § 4 ust. 2-5 i § 17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

65)
po § 138 dodaje się § 138a w brzmieniu:

"§ 138a. 1. Osoba, która uzyskała pozwolenia, o których mowa w § 121 ust. 1, § 129 ust. 1 lub § 131 ust. 1, zobowiązana jest do prowadzenia rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest w sposób uzgodniony z naczelnikiem urzędu celnego, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające z procedury uproszczonej.

3. Przepisy § 46, § 60, § 69, § 71 ust. 3 i 4 oraz § 72-74 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

66)
§ 139 otrzymuje brzmienie:

"§ 139. Pozwolenia, o których mowa w § 73 ust. 1, § 74 ust. 1, § 77, § 113 ust. 1, § 117 ust. 1, § 121 ust. 1, § 129 ust. 1 lub § 131 ust. 1, mogą zostać przez organ celny cofnięte w wypadku, gdy osoba, która uzyskała pozwolenie, prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa celnego.";

67)
w § 148 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszył w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w okresie ostatnich 3 lat.";

68)
w § 149 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po otrzymaniu wniosku naczelnik urzędu celnego powiadamia o tym urzędy celne innych krajów, na obszarze których znajdują się porty lotnicze wyjścia i przeznaczenia, pod warunkiem że są one połączone elektronicznym systemem wymiany danych.";

69)
§ 155 otrzymuje brzmienie:

"§ 155. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych zawartych w manifeście lotniczym ze stanem towarów, funkcjonariusz celny urzędu przeznaczenia powiadamia niezwłocznie urząd wyjścia oraz naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w § 140 ust. 1 i § 147 ust. 1, podając numery manifestu i listu przewozowego AWB.";

70)
§ 158 otrzymuje brzmienie:

"§ 158. 1. PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. oraz "PKP Intercity" Sp. z o.o. po przejęciu przesyłki do przewozu:

1) transportem kolejowym lub

2) transportem kolejowym i drogowym na podstawie wykazu zdawczego TR, lub

3) transportem drogowym poprzedzającym transport kolejowy lub następującym po tym transporcie, w wypadku zawarcia umowy pomiędzy PKP CARGO S.A., PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. oraz "PKP Intercity" Sp. z o.o. a przewoźnikiem drogowym

- stają się głównym zobowiązanym.

2. Przy realizacji przewozów, o których mowa w ust. 1, główny zobowiązany jest zwolniony z obowiązku składania zabezpieczenia oraz składania w urzędzie celnym granicznym dokumentu "T.C.10", o którym mowa w § 56 ust. 1 pkt 1.";

71)
w § 159 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Objęcie towarów procedurą tranzytu wymaga przedstawienia w urzędzie wyjścia dokumentu kolejowego i dokumentów wymaganych na podstawie przepisów odrębnych.";

72)
w § 160 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D dokumentu SAD. Karta 3 wydawana jest zgłaszającemu.";

73)
§ 166 otrzymuje brzmienie:

"§ 166. 1. Osoba, która zamierza zawrzeć z podmiotami, o których mowa w § 158 ust. 1, umowę o przewóz towarów, może złożyć do dyrektora izby celnej właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc), w którym towary będą obejmowane procedurą tranzytu, wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów tą procedurą.

2. Wzór pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia.

3. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

74)
w § 167:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszyła w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w ciągu ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 78 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia oraz w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych. Przepisy § 4 ust. 1a-6 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.",

c)
uchyla się ust. 3;
75)
w § 169 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Zgłoszenia celnego do procedury tranzytu z zastosowaniem procedury uproszczonej może dokonać wyłącznie upoważniony nadawca, w miejscu (miejscach) wskazanym w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej dyrektor izby celnej powinien wskazać osoby upoważnione do nakładania zamknięć celnych, określić wzory tych zamknięć oraz zasady i sposoby ich nakładania.

4. Dyrektor izby celnej, który udzielił pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, przesyła jego potwierdzoną kserokopię do miejsca zlokalizowanego u osób, o których mowa w § 158 ust. 1, właściwego dla stacji kolejowej nadania.";

76)
§ 170 otrzymuje brzmienie:

"§ 170. Przepisy § 125 ust. 2 i 3 i § 126 rozporządzenia oraz § 39 ust. 2 i § 59 ust. 1-5 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

77)
w § 172:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odbiorca towarów przewożonych transportem kolejowym może złożyć do dyrektora izby celnej, właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc) zakończenia procedury tranzytu, wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu tej procedury.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

78)
w § 173:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wniosek, o którym mowa w § 172 ust. 1, może złożyć osoba, która:

1) systematycznie odbiera towary przewożone transportem kolejowym albo jest przedstawicielem osoby, która systematycznie odbiera towary przewożone transportem kolejowym,

2) prowadzi ewidencje w sposób pozwalający organowi celnemu na sprawowanie kontroli celnej,

3) nie naruszyła w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w ciągu ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor izby celnej, który udzielił pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu, przesyła jego potwierdzoną kserokopię do miejsca zlokalizowanego u osób, o których mowa w § 158 ust. 1, właściwego dla stacji kolejowej przeznaczenia.";

79)
§ 175 otrzymuje brzmienie:

"§ 175. 1. Upoważniony odbiorca niezwłocznie powiadamia urząd celny wskazany w pozwoleniu na stosowanie procedury uproszczonej, właściwy dla miejsca, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania tej procedury, o dostarczeniu towarów.

2. Urząd celny, o którym mowa w ust. 1, jest urzędem przeznaczenia.";

80)
§ 176 otrzymuje brzmienie:

"§ 176. Przepisy § 125 ust. 2-4, § 135 i § 136 stosuje się odpowiednio.";

81)
w § 177 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Upoważniony odbiorca zobowiązany jest do przekazania urzędowi przeznaczenia, w terminie określonym w tym pozwoleniu:

1) arkusza 3 listu przewozowego CIM lub

2) egzemplarza 3A wykazu zdawczego TR, lub

3) egzemplarza 4 listu przewozowego SMGS.";

82)
§ 178 otrzymuje brzmienie:

"§ 178. 1. Pozwolenie, o którym mowa w § 166 ust. 1 oraz w § 172 ust. 1, wydaje się na okres dwóch lat. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie może być ono przedłużane na dalsze okresy dwuletnie. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 i 10 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, nie dołącza się, jeżeli dane w nich zawarte są nadal aktualne.

3. Dokument, o którym mowa w § 78 ust. 2 pkt 7, należy dołączyć do wniosku o przedłużenie pozwolenia, o którym mowa w § 166 ust. 1.

4. Przepisy § 4 ust. 2-5 i § 17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

83)
w § 179 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest w sposób uzgodniony z naczelnikiem urzędu celnego, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające z procedury uproszczonej.

3. Przepisy § 46, § 60, § 69, § 71 ust. 3 i 4 oraz § 72-74 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

84)
§ 180 otrzymuje brzmienie:

"§ 180. Pozwolenie, o którym mowa w § 166 ust. 1 i § 172 ust. 1, może zostać przez dyrektora izby celnej cofnięte w wypadku, gdy osoba, która uzyskała pozwolenie, prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa.";

85)
w § 181 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wypadku wyłączenia jednego lub kilku wagonów z zestawu wagonów przewożących towary na podstawie jednego dokumentu kolejowego, osoby, o których mowa w § 158 ust. 1, lub przedsiębiorstwo kolejowe kraju, na terenie którego miało miejsce wyłączenie wagonu, sporządzają na każdy wyłączony wagon dosyłacz CIM lub dodatkową cedułę SMGS traktowane jako dokument kolejowy.";

86)
w § 182:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisów § 157, § 165, § 185 nie stosuje się, jeżeli procedurą tranzytu transportem kolejowym objęte są towary przewożone na podstawie dokumentów kolejowych innych niż wymienione w § 31 pkt 2.",

b)
uchyla się ust. 3;
87)
w § 183 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dodatkowa ceduła bez numeru listu przewozowego SMGS jest przekazywana do Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych w Bydgoszczy.";

88)
w § 184 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dodatkowa ceduła bez numeru listu przewozowego SMGS jest przekazywana do Centralnego Biura Rozrachunków Zagranicznych w Bydgoszczy.";

89)
§ 185 otrzymuje brzmienie:

"§ 185. Jeżeli osoby, o których mowa w § 158 ust. 1, są głównymi zobowiązanymi dla przewozu towarów transportem kolejowym i drogowym, zgłoszeniem tranzytowym dla obu rodzajów transportu może być list przewozowy CIM. Przepis § 158 ust. 2 stosuje się odpowiednio.";

90)
po § 195 dodaje się § 195a w brzmieniu:

"§ 195a. Stowarzyszenie poręczające jest to stowarzyszenie będące członkiem Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego IRU w Genewie, uprawnione do wydawania karnetów TIR oraz poręczające za osoby, które stosują procedurę TIR.";

91)
w § 196:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uprawniona do przewozu towarów pod osłoną karnetu TIR jest osoba, która uzyskała pozwolenie Dyrektora Izby Celnej w Warszawie na korzystanie z procedury TIR. Wniosek o udzielenie pozwolenia należy złożyć do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie za pośrednictwem stowarzyszenia poręczającego. Wzór pozwolenia stanowi załącznik nr 22a do rozporządzenia.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy § 78 ust. 2-6 stosuje się odpowiednio.",

c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy ponadto dołączyć licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów odrębnych.",

d)
w ust. 5:
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) nie posiada aktualnej licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów odrębnych,

4) naruszył w sposób istotny przepisy Konwencji TIR,",

po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) gdy z wnioskiem o cofnięcie występuje osoba posiadająca pozwolenie na korzystanie z procedury TIR.";

92)
w § 199:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odbiorca towarów przewożonych pod osłoną karnetu TIR może złożyć do dyrektora izby celnej, właściwej miejscowo ze względu na lokalizację miejsca (miejsc) zakończenia transportu TIR, wniosek o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu tej procedury. Wzór pozwolenia stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przepisy § 13 oraz § 15-17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

93)
w § 200:
a)
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie naruszył w sposób istotny przepisów prawa celnego lub przepisów podatkowych w ciągu ostatnich 3 lat.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis § 4 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.",

c)
uchyla się ust. 3;
94)
§ 201 otrzymuje brzmienie:

"§ 201. 1. Pozwolenie, o którym mowa w § 199, wydaje się na okres dwóch lat. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie może być ono przedłużane na dalsze okresy dwuletnie. Do wniosku o przedłużenie pozwolenia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-4 i 10 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych, nie dołącza się, jeżeli dane w nich zawarte są nadal aktualne.

3. Przepisy § 4 ust. 2-5 i § 17 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

95)
w § 202 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest w sposób uzgodniony z naczelnikiem urzędu celnego, właściwego dla miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające z procedury uproszczonej.

3. Przepisy § 46, § 60, § 69, § 71 ust. 3 i 4 oraz § 72-74 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

96)
w § 203 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Osoba, która uzyskała pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu transportu TIR, staje się upoważnionym odbiorcą.

2. Po dostarczeniu towarów do miejsca (miejsc) wskazanego w pozwoleniu upoważniony odbiorca jest zobowiązany do zawiadomienia urzędu celnego docelowego o wystąpieniu ewentualnych nieprawidłowości w dokumentach, towarach lub zamknięciach celnych.";

97)
§ 204 otrzymuje brzmienie:

"§ 204. Przepisy § 134 i § 135 rozporządzenia oraz § 39 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie procedur uproszczonych stosuje się odpowiednio.";

98)
§ 205 otrzymuje brzmienie:

"§ 205. Pozwolenie, o którym mowa w § 199, może zostać przez dyrektora izby celnej cofnięte w wypadku, gdy osoba, która uzyskała pozwolenie, prowadzi działalność niezgodnie z przepisami prawa.";

99)
w § 216 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zgłoszenie celne o objęcie towarów procedurą wywozu może być dokonane w każdym urzędzie celnym, jeżeli dotyczy towarów o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. Nr 43, poz. 383, z późn. zm. 2 ) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 43, poz. 405 oraz z 2003 r. Nr 134, poz. 1253 i Nr 184, poz. 1801).";

100)
w § 218:
a)
ust. 5-8 otrzymują brzmienie:

"5. Jeżeli dokumentem określonym w ust. 1 pkt 3 jest pozwolenie na wywóz towarów w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą, wraz ze zgłoszeniem celnym należy przedstawić oryginał tego pozwolenia.

6. Jeżeli towary objęte pozwoleniem, o którym mowa w ust. 5, zostały wywiezione w całości, funkcjonariusz celny na oryginale pozwolenia w tabeli "Adnotacje organu celnego", w części 1 kolumny 3 nanosi adnotację o ilości lub wartości dostępnej towarów, w części 2 o ilości lub wartości wykorzystanej. W kolumnie 5 wpisuje numer zgłoszenia celnego oraz datę. W kolumnie 6 składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło". Oryginał pozwolenia funkcjonariusz celny zwraca zgłaszającemu.

7. Jeżeli towary objęte pozwoleniem, o którym mowa w ust. 5, wywożone są partiami, wraz ze zgłoszeniem celnym należy przedstawić oryginał pozwolenia. Na oryginale pozwolenia przedstawionego po raz pierwszy funkcjonariusz celny w tabeli "Adnotacje organu celnego", w części 1 kolumny 3 nanosi adnotację o ilości lub wartości dostępnej towarów, w części 2 o ilości lub wartości wykorzystanej. W kolumnie 5 wpisuje numer zgłoszenia celnego oraz datę. W kolumnie 6 składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło". Oryginał pozwolenia funkcjonariusz celny zwraca zgłaszającemu.

8. Jeżeli towary objęte pozwoleniem, o którym mowa w ust. 5, są wywożone w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, osoba upoważniona na oryginale pozwolenia w tabeli "Adnotacje organu celnego" wpisuje każdorazowo w części 1 kolumny 3 adnotację o ilości lub wartości dostępnej towarów, w części 2 o ilości lub wartości wykorzystanej, w kolumnie 5 wpisuje numer i datę powiadomienia oraz składa podpis. W trakcie trwania okresu rozliczeniowego osoba upoważniona wpisuje na pozwoleniu adnotację o łącznej wykorzystanej ilości lub wartości towarów, datę oraz składa podpis i przedkłada oryginał pozwolenia wraz ze zgłoszeniem celnym uzupełniającym do właściwego urzędu celnego. Funkcjonariusz celny na oryginale pozwolenia przedstawionego potwierdza adnotację o wykorzystanej ilości lub wartości towarów, przystawiając pieczęć "Polska - Cło", oraz składa podpis i wpisuje datę wraz z numerem zgłoszenia celnego uzupełniającego. Oryginał pozwolenia funkcjonariusz celny zwraca osobie upoważnionej.",

b)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, mogą być przedłożone do wglądu w uwierzytelnionej kserokopii. Kserokopia może zostać uwierzytelniona przez funkcjonariusza celnego po przedstawieniu oryginału dokumentu.",

c)
po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

"11a. Dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie dołącza się do zgłoszenia celnego, jeżeli zgłaszającym jest agencja celna działająca jako przedstawiciel pośredni. Zgłaszający przechowuje te dokumenty i przedstawia je na żądanie organu celnego.",

d)
ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14. W wypadku braku oryginału faktury za dokument służący do ustalenia wartości uznaje się:

1) umowę sprzedaży,

2) akt darowizny,

3) orzeczenie sądu lub innego właściwego organu o nabyciu praw spadkowych.",

e)
po ust. 14 dodaje się ust. 15 i 16 w brzmieniu:

"15. W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej lub pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej nie dołącza się każdorazowo do zgłoszenia celnego uzupełniającego, jeżeli zostały wcześniej złożone organowi celnemu, który przyjmuje to zgłoszenie, a dane w nich zawarte są nadal aktualne. W takim wypadku zgłaszający powinien podać w polu 44 numer pozycji wykazu W05 oraz numery tych pozwoleń.

16. Zgłaszający na żądanie organu celnego, który przyjmuje zgłoszenie celne uzupełniające, przedstawia dokumenty, o których mowa w ust. 15.";

101)
w § 223:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli towary są zgłaszane do procedury wywozu w wewnętrznym urzędzie celnym, a w charakterze dokumentu tranzytowego wykorzystywany jest odrębny dokument SAD lub inne dokumenty, zgłoszenia celnego towarów do tej procedury należy dokonać na dokumencie SAD składającym się z kart 1, 1A, 2 i 3. Funkcjonariusz celny wypełnia pola A, B i D dokumentu SAD.",

b)
ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Jeżeli ze względu na zastosowaną procedurę celną funkcjonariusz celny nie potwierdził wyprowadzenia towarów poza polski obszar celny pieczęcią VAT na odwrocie karty 1A, funkcjonariusz celny w urzędzie celnym granicznym lub wewnętrznym potwierdza wyprowadzenie towarów poza polski obszar celny na odwrocie karty 3 i dokonuje adnotacji "Towar wystąpił za granicę dnia ..., w UC ..., pod poz. ...,", składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło".";

102)
w § 226 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Towary wywiezione w procedurze uszlachetniania biernego lub na karnecie ATA, które pozostały poza polskim obszarem celnym, mogą zostać zgłoszone do procedury wywozu. Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu dokonuje się na podstawie stanu towarów i elementów kalkulacyjnych z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego do procedury uszlachetniania biernego lub z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego na karnecie ATA, z uwzględnieniem ilości towarów objętych procedurą wywozu. Do zgłoszenia celnego do procedury wywozu należy dołączyć kartę 3 ze zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania biernego lub przedstawić karnet ATA i odcinek powrotnego wywozu karnetu ATA.";

103)
w § 233:
a)
w ust. 1 po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) certyfikat wystawiony przez producenta lub uprawnioną do tego placówkę badawczą, zawierający skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100 %) oraz informacje wymagane uwagami do poszczególnych działów Taryfy celnej, jeżeli dokument taki jest niezbędny dla ustalenia klasyfikacji taryfowej towaru.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli procedurą dopuszczenia do obrotu obejmowane są towary, o których mowa w art. 1904-1906, art. 1908 oraz art. 19021 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, lub których wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dokumenty określone w ust. 1 pkt 3 i 4 powinny być złożone w oryginale, z zastrzeżeniem ust. 4a.",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Za dowód pochodzenia, dla zastosowania stawek celnych autonomicznych lub konwencyjnych, także zawieszonych, oraz stawek obniżonych ustanowionych w ramach kontyngentów taryfowych i plafonów taryfowych, niewynikających z umów o wolnym handlu, można uznać również fotokopię faktury, specyfikacji, dokumentu przewozowego, świadectwa jakości lub innego oficjalnego dokumentu, w którym jest zapis o kraju pochodzenia towaru.",

e)
ust. 8-10 otrzymują brzmienie:

"8. Do dokumentu określonego w ust. 1 pkt 9 przepisy § 218 ust. 10-11a stosuje się odpowiednio.

9. Do dokumentu określonego w ust. 1 pkt 10 przepisy § 218 ust. 10a-11a stosuje się odpowiednio.

10. Przepisy § 218 ust. 13, 15 i 16 stosuje się odpowiednio.";

104)
w § 234:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 lit. a-c otrzymują brzmienie:

"a) oryginał aktualnego zagranicznego dokumentu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu albo innego dokumentu urzędowego kraju wysyłki, jeżeli pojazd był wcześniej rejestrowany,

b) zaświadczenie o przeprowadzonym z pozytywnym wynikiem badaniu technicznym pojazdu, o którym mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250),

c) dokument identyfikacyjny pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, określony w § 13 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w lit. b),",

po pkt 3 dodaje pkt 4 w brzmieniu:

"4) towarów oznaczonych kodami PCN 1107 10 11 0, 1107 10 19 0, 1107 10 91 0, 1107 10 99 0 oraz 1107 20 00 0, pochodzących z krajów Unii Europejskiej i bezpośrednio z tych krajów przywożonych, należy dołączyć:

a) poświadczoną przez zagraniczny urząd celny kopię licencji eksportowej wydawanej przez właściwe władze krajów UE; druga strona licencji powinna zawierać numer lub numery odpowiednich zgłoszeń celnych,

b) kopię (kopie) zgłoszenia celnego przyjętego przez kraj eksportu towaru, zawierającego w polu 44 numer licencji eksportowej.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Jeżeli do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dołączono dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 4 lit. a) i b), należy dla tych towarów zastosować stawkę celną konwencyjną.

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) nie stosuje się, jeżeli na przywóz towaru zgłaszający lub jego przedstawiciel przedstawi:

a) zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska albo

b) zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, potwierdzające zabytkowy lub kolekcjonerski charakter pojazdu.";

105)
w § 235 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wypadku braku faktury za dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów uznaje się:

1) fakturę celną, konsularną, prowizoryczną lub pro forma, w wypadku złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów o wartości nieprzekraczającej równowartości 1.000 euro albo towarów o zerowej lub zawieszonej do zera stawce celnej i zerowej stawce podatkowej,

2) fakturę celną, prowizoryczną lub pro forma, w wypadku złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu towarów otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych na giełdach towarowych lub po cenach giełdowych albo w ramach kredytu handlowego, a także w wypadku napraw gwarancyjnych,

3) rachunek,

4) umowę sprzedaży,

5) akt darowizny,

6) orzeczenie sądu lub innego właściwego organu o nabyciu praw spadkowych,

7) dokument przewozowy, w wypadku złożenia zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek kurierskich o wartości nieprzekraczającej równowartości 10 euro.";

106)
w § 237:
a)
w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dowód pochodzenia na kompletny wyrób objęty kontraktem, z zastrzeżeniem ust. 3a.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli dowód pochodzenia na kompletny wyrób nie jest dołączony do wniosku, o którym mowa w ust. 1, możliwe jest:

1) przedstawienie takiego dowodu, wystawionego retrospektywnie, w terminie późniejszym,

2) przedstawienie dowodów pochodzenia dla poszczególnych partii, zamiast jednego wystawionego na kompletny wyrób, w wypadku, gdy wszystkie partie pochodzą z tego samego kraju, przy czym Wspólnota Europejska jest traktowana jako jeden kraj.";

107)
§ 239 otrzymuje brzmienie:

"§ 239. 1. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych należy dołączyć w szczególności:

1) fakturę lub fakturę pro forma,

2) dokumenty określone w § 233 ust. 1 pkt 2-13 i § 234.

2. Do dokumentów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 przepisy § 218 ust. 2, 3, 9, 10a i 11 oraz § 233 ust. 4, 4a i 7 stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy § 235 ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.";

108)
§ 240 otrzymuje brzmienie:

"§ 240. 1. Do zgłoszenia celnego o objęcie procedurą składu celnego towarów krajowych należy dołączyć dokumenty określone w § 218 ust. 1.

2. Do dokumentów określonych w ust. 1 przepisy § 218 ust. 2-9, 10a i 11 stosuje się odpowiednio.";

109)
w § 243:
a)
w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego albo procedury przetwarzania pod kontrolą celną albo skrócony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury przetwarzania pod kontrolą celną albo w wypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, kserokopię złożonego wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub przetwarzania pod kontrolą celną wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny.",

b)
ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przepisy § 234 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1-3 przepisy § 218 ust. 2-11 oraz § 233 ust. 4, 4a i 7 stosuje się odpowiednio.

5. Dokument określony w ust. 2 pkt 4 może być złożony w kserokopii potwierdzonej przez organ celny za zgodność z oryginałem. Przepisy § 218 ust. 15 i 16 stosuje się odpowiednio.";

110)
w § 244:
a)
w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) pozwolenie na korzystanie z procedury albo skrócony wniosek o udzielenie tego pozwolenia wraz z dokumentem potwierdzającym cel przywozu towarów albo w wypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, kserokopię złożonego wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 przepisy § 218 ust. 2, 3 i 9-11a oraz § 233 ust. 4, 4a i 7 stosuje się odpowiednio.

4. Dokumenty określone w ust. 2 pkt 3 mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych przez organ celny za zgodność z oryginałem. Przepisy § 218 ust. 15 i 16 stosuje się odpowiednio.";

111)
w § 245:
a)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego albo skrócony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego albo w wypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, kserokopię złożonego wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego wraz z potwierdzeniem jego przyjęcia przez organ celny.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Do dokumentów określonych w ust. 2 pkt 1 przepisy § 218 ust. 2-9 i 10a-11a stosuje się odpowiednio.

4. Dokument określony w ust. 2 pkt 2 może być złożony w kserokopii potwierdzonej przez organ celny za zgodność z oryginałem. Przepisy § 218 ust. 15 i 16 stosuje się odpowiednio.";

112)
w § 248 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W wypadku tranzytu ropy naftowej transportem przesyłowym, w razie nieudostępnienia faktury przez właściciela ropy niebędącego osobą krajową, wartość tej ropy może być ustalona na podstawie notowań giełdowych lub faktury pro forma sporządzonej przez właściciela rurociągu lub osobę nią władającą.";

113)
w § 249:
a)
w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) na trasach Adamowo - Port Północny i Adamowo - Schwedt (Niemcy) - protokoły wymienione w ust. 4 pkt 1,",

b)
w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) na trasie Port Północny w Gdańsku - Schwedt (Niemcy) - Urząd Celny w Gdańsku,

2) na trasach Adamowo - Port Północny i Adamowo - Schwedt (Niemcy) - Urząd Celny w Białymstoku.";

114)
w § 250:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W wypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2, objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu przesyłanego gazociągami dokonują urzędy celne graniczne właściwe ze względu na lokalizację gazociągu.",

b)
uchyla się ust. 3,
c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Objęcia procedurą tranzytu gazu przesyłanego przez polski obszar celny systemem gazociągów tranzytowych dokonuje Urząd Celny I w Warszawie, na wniosek przedsiębiorstwa EuRoPol GAZ S.A. lub Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.";

115)
w § 251 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Urząd Celny Gdańsk-Port" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Urząd Celny w Gdańsku";
116)
w § 262 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu przesyłek pocztowych, zawierających towary o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro - w jednej przesyłce, można dokonać, za zgodą organu celnego, zbiorczo na jednym dokumencie SAD wypełnionym zgodnie z instrukcją.";

117)
w § 264 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez podmioty kurierskie może być dokonane zbiorczo na jednym dokumencie SAD dla towarów o łącznej wartości celnej nieprzekraczającej równowartości 70 euro w każdej przesyłce i zwolnionych od cła na podstawie art. 1909, art. 19010, art. 19023 § 1 pkt 1, art. 19027-19030, art. 19032-19034 Kodeksu celnego, i zwolnionych od podatków.";

118)
w § 265 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu przesyłek kurierskich, zawierających towary o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro - w jednej przesyłce, można dokonać zbiorczo na jednym dokumencie SAD wypełnionym zgodnie z instrukcją.";

119)
w § 267 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów przewożonych w paczkach i przeznaczonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o łącznej masie brutto do 1.000 kg i których łączna wartość nie przekracza równowartości 1.000 euro, z wyłączeniem przewozu dokonywanego przez urzędy pocztowe, można dokonać zbiorczo na jednym dokumencie SAD.";

120)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia:
a)
w części II:
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W wypadku przywozu towarów klasyfikowanych według działów 8, 17, 18, 19, 20 i 21 Taryfy celnej, podstawą do wyliczenia cła dodatkowego oznaczonego symbolem DCC, DCC*, DCC** lub symbolem *, liczonego w zależności od zawartości cukru w danym towarze, jest informacja o zawartości różnych cukrów, wyrażonych jako sacharoza, podana:

a) na etykiecie lub

b) w fakturze, lub

c) w certyfikacie jakościowym producenta, lub

d) w świadectwie pochodzenia, lub

e) w specyfikacji towarów.",

w ust. 9 w akapicie pierwszym zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, zgodnie z § 59 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, wypełnianie formularza SAD przedstawia się następująco:",

po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania biernego na podstawie pozwolenia wydanego w trybie § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, wypełnianie formularza SAD przedstawia się następująco:

1) w zgłoszeniu celnym SAD należy podać ilość towarów, która jest obejmowana procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania biernego, zgodnie z ilością ze zgłoszenia celnego unieważnionego na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie wypadków, w których zgłoszenie celne może być unieważnione po zwolnieniu towarów, szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnianiu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów (Dz. U. Nr 84, poz. 914 oraz z 2003 r. Nr 211, poz. 2063),

2) w polu 22 SAD - należy wpisać wartość z pola 22 unieważnionego zgłoszenia celnego,

3) w polu 44 SAD - należy wpisać dodatkowo numer unieważnionego zgłoszenia celnego oraz przedstawić jego kserokopię potwierdzoną przez organ celny za zgodność z oryginałem,

4) w polu 47 SAD - w rubryce "Kwota" należy wpisać kwotę należności celnych obliczoną według elementów kalkulacyjnych z dnia przyjęcia unieważnionego zgłoszenia celnego.

Pozostałe pola należy wypełniać zgodnie z instrukcją. Karty 7 dokumentu SAD nie należy odsyłać do statystyki.",

b)
w części III:
w opisie pola 2 po akapicie piątym dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku wywozu towarów, w stosunku do których stosuje się środki preferencyjne związane z ich wywozem poza polski obszar celny lub opłaty sankcyjne na podstawie przepisów odrębnych, należy podać imię i nazwisko lub nazwę oraz pełny adres producenta towarów. Dla każdego producenta można sporządzić odrębne zgłoszenie celne.",

w opisie pola 9 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Dopuszcza się możliwość niewpisywania numeru NIP lub PESEL w wypadku, gdy osoba, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego, jest osobą zagraniczną.",

w opisie pola 22 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

"Waluta faktury musi być zgodna z wykazem walut obcych określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako waluty wymienialne. Jeżeli zgłaszający dysponuje zezwoleniem dewizowym wydanym przez NBP lub jeżeli przedmiot zakupu, zgodnie z przepisami prawa dewizowego, zaliczany jest do kategorii obrotu pozagospodarczego, dopuszcza się podanie symbolu waluty i wartości faktury w walucie innej niż waluty wymienialne.",

w opisie pola 23:
-
drugi akapit otrzymuje brzmienie:

"Dla ustalania wartości celnej i wartości statystycznej towarów w wywozie stosuje się zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej (Dz. U. Nr 8, poz. 64).",

-
uchyla się trzeci akapit,
opis pola 30 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać numer identyfikacyjny miejsca wyznaczonego lub uznanego określony w decyzji dyrektora izby celnej dotyczącej wyznaczenia lub uznania miejsca.",

w opisie pola 31 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, dla towarów wywożonych lub powrotnie wywożonych w kontenerach, paletach lub opakowaniach wielokrotnego użytku, które to kontenery, palety lub opakowania objęte były procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem spisu towarów przywożonych czasowo, należy wpisać numer pozycji ewidencji E05 właściwy dla spisu towarów przywożonych czasowo, zgodnie z przykładem: E05/140100/07/000327, co oznacza: E05 - rodzaj ewidencji, 140100 - kod urzędu celnego/miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ celny, 07 - wydzielone miejsce do prowadzenia ewidencji (np. pasy), 000327 - pozycja ewidencji.",

w opisie pola 33 po akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu:

"W tranzycie należy wpisać 4-cyfrowy numer pozycji kodu Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS).",

w opisie pola 44:
-
w pkt 1 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku stosowania procedury składu celnego należy podać numer i datę pozwolenia na korzystanie z tej procedury.",

-
trzeci akapit od końca otrzymuje brzmienie:

"W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, należy podać numer pozwolenia, a w wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, należy podać numer pozwolenia i numer pozycji wykazu W05.",

w opisie pola 54 drugi akapit otrzymuje brzmienie:

"Karta pozostająca w urzędzie celnym wyjścia musi być podpisana przez zgłaszającego. Zgłaszający wpisuje swoje dane: imię i nazwisko, numer dowodu tożsamości, datę (w układzie RR-MM-DD) oraz wpisuje adnotację: "Karty 1A, 4, 5 odebrałam(-em)" i potwierdza odbiór kart podpisem.",

c)
w części V:
w opisie pola 22 trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

"Waluta faktury musi być zgodna z wykazem walut obcych określonych przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego jako waluty wymienialne. Jeżeli zgłaszający dysponuje zezwoleniem dewizowym wydanym przez NBP lub jeżeli przedmiot zakupu, zgodnie z przepisami prawa dewizowego, zaliczany jest do kategorii obrotu pozagospodarczego, dopuszcza się podanie symbolu waluty i wartości faktury w walucie innej niż waluty wymienialne.",

opis pola 23 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać kurs waluty obowiązujący w dniu dokonania zgłoszenia celnego określonym w polu A - "Urząd celny przeznaczenia".

Dla ustalania wartości celnej i wartości statystycznej towarów w przywozie stosuje się zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, w celu ustalania wartości celnej.

W wypadku gdy w polu 22 wpisuje się wartość w złotych polskich, należy wpisać kurs 1.0000.

W wypadku dopuszczenia do obrotu towaru objętego uprzednio procedurą odprawy czasowej, z wyłączeniem wypadku, o którym mowa w § 144 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, lub towaru w stanie niezmienionym, objętego uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego, należy przyjmować kurs z dnia zgłoszenia celnego towaru do procedury odprawy czasowej lub procedury uszlachetnienia czynnego (data wpisana w polu 44).

W wypadku, o którym mowa w § 144 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych, należy przyjmować kurs z dnia zgłoszenia celnego towaru do procedury dopuszczenia do obrotu.",

opis pola 30 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać numer identyfikacyjny miejsca wyznaczonego lub uznanego, określony w decyzji dyrektora izby celnej dotyczącej wyznaczenia lub uznania miejsca.",

w opisie pola 31 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku zgłaszania towarów podlegających zwolnieniu od należności celnych przywozowych na podstawie przepisów prawa celnego, w prawym górnym rogu, na poziomie pola 32 Pozycja Nr należy wpisać kod zgodnie z wykazem "RodzZw - zwolnienia od cła w przywozie".",

opis pola 39 otrzymuje brzmienie:

"Należy podać odpowiednio:

1) numer kontyngentu taryfowego zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki wydanym na podstawie art. 141 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego albo

2) numer plafonu taryfowego zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki wydanym na podstawie art. 141 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego.",

w opisie pola 44:
-
w pkt 1 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"W wypadku stosowania procedury składu celnego należy podać numer i datę pozwolenia na korzystanie z tej procedury.",

-
trzeci akapit od końca otrzymuje brzmienie:

"W wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, należy podać numer pozwolenia, a w wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 80 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego, należy podać numer pozwolenia i numer pozycji wykazu W05.",

w opisie pola 47:
-
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. TYP - należy podać trzycyfrowy kod identyfikujący rodzaj należności według poniższego wykazu:

111 - cło,

112 - kwota należności celnych przywozowych równa 3 % kwoty należności celnych przywozowych w odprawie czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych,

114 - należności celne przywozowe dla produktów kompensacyjnych dopuszczonych do obrotu po procedurze uszlachetniania biernego, obliczone z zastosowaniem średniej stawki celnej, o której mowa w art. 1581 Kodeksu celnego,

117 - inne (oblicza się na podstawie odrębnych przepisów) - wpisywane tylko w podsumowaniu ostatniego formularza dokumentu SAD,

211 - opłaty antydumpingowe,

212 - opłaty antysubwencyjne,

213 - opłaty wyrównawcze,

214 - opłaty specjalne,

215 - opłaty celne dodatkowe,

216 - inne (obliczane na podstawie odrębnych przepisów) - wpisywane przy danej pozycji na dokumencie SAD,

811 - podatek akcyzowy,

812 - podatek akcyzowy od opakowań z tworzyw sztucznych,

813 - podatek od towarów i usług (VAT).

W wypadku przywozu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych należy wpisać typ 111 i 112.",

-
w pkt 3 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Przy typie opłat 114 należy wpisać średnią stawkę celną obliczoną zgodnie z art. 1581 § 3-5 Kodeksu celnego.",

d)
w części VIII:
w opisie pola D w trzecim akapicie lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) informacja o zwolnieniu towarów do wnioskowanej procedury celnej/przeznaczenia celnego,",

w opisie pola H drugi i trzeci akapit otrzymują brzmienie:

"Funkcjonariusz celny wpisuje:

- w pozycji: "Miejsce i data" - dzień wystawienia wniosku (w układzie RR-MM-DD),

- w pozycji: "Podpis" i "Pieczęć" - podpisuje się, przystawia pieczęć "Polska - Cło" oraz stempel SAD.

W wypadku przeprowadzenia powtórnej kontroli funkcjonariusz celny urzędu celnego wyjścia, w części "Rezultaty kontroli", po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zakreśla odpowiednie pole, wpisując:

- w pozycji "Miejsce i data" - dzień przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (w układzie RR-MM-DD),

- w pozycji "Podpis" i "Pieczęć" - podpisuje się i przystawia stempel SAD.";

121)
w załączniku nr 7 do rozporządzenia:
a)
"Wykaz B" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b)
"Wykaz F" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
c)
po wykazie "Wykaz VAT - Wykaz procedur celnych, w których funkcjonariusz celny potwierdza pieczęcią VAT karty zgłoszenia celnego" dodaje się "Wykaz "RodzZw" - zwolnienia od cła w przywozie" w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
122)
załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
123)
załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
124)
w załączniku nr 17 do rozporządzenia "Instrukcja wypełniania Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;
125)
w załączniku nr 18 do rozporządzenia "Wypełnianie formularza wykazu towarów" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;
126)
załącznik nr 21 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;
127)
załącznik nr 22 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;
128)
po załączniku nr 22 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 22a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia;
129)
w załączniku nr 23 do rozporządzenia pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwota gwarancji generalnej wynosi: ...........";

130)
w załącznikach nr 23, 24, 34, 37, 41, 42 i 44 do rozporządzenia zamieszczone po uzasadnieniu pouczenie otrzymuje brzmienie:

"Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do dyrektora izby celnej, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 2621 § 1 Kodeksu celnego, w związku z art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej). Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Do odwołania należy dołączyć wymagane znaki opłaty skarbowej.";

131)
w załączniku nr 26 do rozporządzenia wzór formularza "T.C.31 Poświadczenie gwarancji" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia;
132)
załącznik nr 29 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;
133)
załącznik nr 30 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia;
134)
użyte w załączniku nr 31 do rozporządzenia wyrazy "dokument tranzytowy" zastępuje się wyrazami "zgłoszenie tranzytowe";
135)
użyte w załącznikach nr 34, 37, 41, 42 i 44 w pkt 1 do rozporządzenia wyrazy "(nazwa i adres urzędu celnego oraz miejsca u wnioskodawcy)" zastępuje się wyrazami "(nazwa i adres urzędu celnego oraz miejsca (miejsc) u wnioskodawcy)";
136)
w załączniku nr 49 do rozporządzenia:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Z zastrzeżeniem pkt 8, dokument potwierdzający pochodzenie powinien dotyczyć towarów objętych jednym zgłoszeniem celnym, o którym mowa w § 233 rozporządzenia, z wyjątkiem dowodu pochodzenia potwierdzającego pochodzenie towarów objętych sekcjami XVI i XVII lub pozycjami 7308 i 9406 Taryfy celnej, przywożonych partiami.",

b)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a. Gdy przedmiotem przywozu na polski obszar celny są towary objęte jednym dowodem pochodzenia, które następnie są rozdzielane i zgłaszane do tych samych lub różnych procedur celnych, należy zwrócić się do urzędu celnego z wnioskiem o wystawienie świadectw pochodzenia na poszczególne wyodrębnione części towarów.

Na podstawie oryginału dowodu pochodzenia wystawionego dla całej dostawy urząd celny powinien wystawić zastępcze świadectwa pochodzenia dotyczące poszczególnych zgłoszeń towarów, z naniesioną na tych świadectwach informacją o miejscu przechowywania oryginału dowodu pochodzenia, a na oryginale dowodu zamieścić informację o numerach wszystkich zgłoszeń celnych, których ten dowód dotyczy.",

c)
w pkt 8 na końcu dodaje się akapit w brzmieniu:

"Świadectwo pochodzenia lub oświadczenie o pochodzeniu na fakturze przedstawionej uprzednio wraz z towarami do kilku zgłoszeń celnych mogą być wystawione retrospektywnie i dotyczyć kilku zgłoszeń celnych, o których mowa w § 233 rozporządzenia.";

137)
w § 29 w ust. 1 w pkt 1, w § 29 w ust. 8, w § 30 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b, w § 30 w ust. 1 w pkt 3, w § 30 w ust. 4, w § 257 w ust. 2, w § 259 w ust. 2, w załączniku nr 6 do rozporządzenia w części V w opisie pola 47 w pierwszym akapicie w lit. e, w pkt 2.2, w pkt 2.3, w pkt 4 i w pkt 5 oraz w załączniku nr 7 do rozporządzenia w Wykazie E użyty w różnych przypadkach wyraz "cło" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "należności celne przywozowe".
Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie celne na formularzach SAD i SAD-BIS wpisuje ręcznie lub za pomocą stempla na odwrocie kart 1, 1A, 3, 6 i 8 lub 1/6 i 3/8 pouczenie o treści:

"W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm. 3 )."

Zgłaszający lub jego przedstawiciel powinien potwierdzić fakt zapoznania się z tym pouczeniem własnoręcznym podpisem.

Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie celne na formularzach SAD i SAD-BIS wpisuje ręcznie lub za pomocą stempla w polu "Odesłać do:" na kartach 5 lub 4/5 adres: "Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu, ul. Karolewska 41, 90-560 Łódź".
Formularze, których wzory są określone w załącznikach nr 9, 10, 26, 29, 30 i 31 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych, mogą być stosowane do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy:
1)
obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową,
2)
zakończeniu wspólnej procedury tranzytowej,
3)
obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym,
4)
zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym oraz
5)
zakończeniu procedury TIR

- wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do czasu, na który zostały wydane, z możliwością przedłużenia lub zmiany zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

W wypadku złożenia wniosku o wydanie lub zmianę pozwoleń, o których mowa w § 5, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 104 lit. a tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ B

I.

KODY PRZEZNACZEŃ I PROCEDUR CELNYCH

10procedura wywozu
11powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procedurze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń
12powrotny wywóz produktów przetworzonych powstałych w procesie przetwarzania lub produktów znajdujących się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu
14wywóz produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego
21procedura uszlachetniania biernego polegająca na obróbce lub przetworzeniu towarów
22procedura uszlachetniania biernego polegająca na naprawie towarów
23procedura uszlachetniania biernego w systemie wymiany towarów
31powrotny wywóz towarów w stanie niezmienionym
40procedura dopuszczenia do obrotu
41procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych
42dopuszczenie do obrotu towarów zwolnionych od należności celnych przywozowych lub podatku na mocy odrębnych przepisów
43dopuszczenie do obrotu "z urzędu"
46proces uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego
47proces uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym
48procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych do wytworzenia produktów kompensacyjnych
50procedura odprawy czasowej z zastosowaniem karnetu ATA (nie może występować jako pierwsze dwie cyfry pola 37)
51procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń
52procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
53procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
54przywóz towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego po wywozie produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych
55procedura przetwarzania pod kontrolą celną
56proces uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego
57proces uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym
58procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych do wytworzenia produktów kompensacyjnych
59proces przetwarzania przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego, w WOC lub składzie wolnocłowym
61dopuszczenie do obrotu towarów powracających
62dopuszczenie do obrotu towarów krajowych, dla których dokonano odpowiednich form wywozu
64przywóz produktu zamiennego przed wywozem towarów będących przedmiotem czasowego wywozu w ramach procedury uszlachetniania biernego (uprzedni przywóz)
71objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych
72objęcie procedurą składu celnego towarów krajowych
78wprowadzenie towarów do WOC lub składu wolnocłowego
80dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej, w wypadku, o którym mowa w § 144 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych
81dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego, w wypadku, o którym mowa w art. 119 § 3 Kodeksu celnego
82uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń na podstawie pozwolenia wydanego z mocą wsteczną zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych
83uszlachetnianie czynne w systemie ceł zwrotnych na podstawie pozwolenia wydanego z mocą wsteczną zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych
84przetwarzanie pod kontrolą celną na podstawie pozwolenia wydanego z mocą wsteczną zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych
85odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych na podstawie pozwolenia wydanego z mocą wsteczną zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych
86odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych na podstawie pozwolenia wydanego z mocą wsteczną zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych
87uszlachetnianie bierne na podstawie pozwolenia wydanego z mocą wsteczną zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych

II.

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE POWIĄZANIA KODÓW PRZEZNACZEŃ I PROCEDUR CELNYCH

10
1000wywóz
1040wywóz towaru uprzednio dopuszczonego do obrotu na polskim obszarze celnym
1072wywóz towaru krajowego, który był objęty procedurą składu celnego
1078wywóz towaru krajowego, wcześniej wprowadzonego do WOC lub do składu wolnocłowego
1041wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych
1046wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przeprowadzonych w pomieszczeniach składu celnego
1047wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, który został przeprowadzony w WOC lub składzie wolnocłowym
1048wywóz produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych w procedurze uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych
11
1151powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń
1156powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, który został przeprowadzony w pomieszczeniach składu celnego
1157powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, który został przeprowadzony w pomieszczeniach WOC lub składzie wolnocłowym
1158powrotny wywóz produktów kompensacyjnych powstałych w procesie uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, wytworzonych z towarów ekwiwalentnych
12
1255powrotny wywóz produktów przetworzonych powstałych w procesie przetwarzania lub produktów znajdujących się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu
1259powrotny wywóz produktów przetworzonych lub produktów znajdujących się na pośrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia określonego w pozwoleniu, powstałych w procesie przetwarzania w pomieszczeniach składu celnego, w WOC lub składzie wolnocłowym
14
1400wywóz produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego
21
2100czasowy wywóz towarów krajowych w procedurze uszlachetniania biernego w celu ich obróbki lub przetworzenia
2141wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania biernego polegającym na obróbce lub przetworzeniu
2151wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania biernego polegającym na obróbce lub przetworzeniu
2156wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym, objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przeprowadzaną w pomieszczeniach składu celnego, w celu poddania ich procesom uszlachetniania biernego polegającym na obróbce lub przetworzeniu
2157wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym, objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przeprowadzaną w WOC lub składzie wolnocłowym, w celu poddania ich procesom uszlachetniania biernego polegającym na obróbce lub przetworzeniu
22
2200czasowy wywóz towarów krajowych w procedurze uszlachetniania biernego w celu naprawy
23
2300procedura uszlachetniania biernego w systemie wymiany towarów
2364czasowy wywóz towaru krajowego w ramach procedury uszlachetniania biernego po przywozie produktu zamiennego
31
3100powrotny wywóz towarów
3151powrotny wywóz towarów w stanie niezmienionym, objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń
3152powrotny wywóz towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
3153powrotny wywóz towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
3155powrotny wywóz towarów w stanie niezmienionym, objętych uprzednio procedurą przetwarzania pod kontrolą celną
3171powrotny wywóz towarów niekrajowych objętych uprzednio procedurą składu celnego
3178powrotny wywóz towarów złożonych w WOC lub składzie wolnocłowym
40
4000procedura dopuszczenia do obrotu
4010procedura dopuszczenia do obrotu towarów powracających
4021dopuszczenie do obrotu produktów kompensacyjnych uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego polegającą na obróbce lub przetworzeniu towaru wywiezionego czasowo
4022dopuszczenie do obrotu produktów kompensacyjnych uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego polegającą na naprawie towaru wywiezionego czasowo
4023dopuszczenie do obrotu produktów zamiennych
4050dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z zastosowaniem karnetu ATA
4051dopuszczenie do obrotu towarów w stanie niezmienionym lub produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń
4052dopuszczenie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
4053dopuszczenie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
4055dopuszczenie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą przetwarzania pod kontrolą celną
4071procedura dopuszczenia do obrotu towarów niekrajowych uprzednio objętych procedurą składu celnego
4078procedura dopuszczenia do obrotu towarów niekrajowych wyprowadzonych z WOC lub składu wolnocłowego
41
4100procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych
4121przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych po uszlachetnianiu biernym
4140procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych po zakupie towarów bezpośrednio od importera
4171objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, uprzednio objętych procedurą składu celnego
42
4200dopuszczenie do obrotu towarów zwolnionych od należności celnych przywozowych lub podatków na mocy przepisów odrębnych
43
4300dopuszczenie do obrotu towarów w wyniku działań organu celnego na mocy art. 77 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego
4351dopuszczenie do obrotu towarów w wyniku działań organu celnego na mocy art. 77 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego
4352dopuszczenie do obrotu towarów w wyniku działań organu celnego na mocy art. 77 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
4353dopuszczenie do obrotu towarów w wyniku działań organu celnego na mocy art. 77 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
46
4600proces uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego
4621przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego po poddaniu towarów uzupełniającym procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania biernego
47
4700proces uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym
4721przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym po poddaniu towarów uzupełniającym procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania biernego
48
4800procedura uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych do wytworzenia produktów kompensacyjnych
51
5100procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń
5121przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń po poddaniu towarów uzupełniającym procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania biernego
5171objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, uprzednio objętych procedurą składu celnego
5178objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, uprzednio wprowadzonych do WOC lub składu wolnocłowego
52
5200procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
5271procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego
5278procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych towarów uprzednio wprowadzonych do WOC lub składu wolnocłowego (objęcie procedurą odprawy czasowej)
53
5300procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
5371procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego
5378procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych towarów uprzednio wprowadzonych do WOC lub składu wolnocłowego
54
5414przywóz towarów przeznaczonych do uszlachetniania czynnego po uprzednim wywozie produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych
55
5500procedura przetwarzania pod kontrolą celną
56
5600proces uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego
5621przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego po uprzednim poddaniu towarów procesom uzupełniającym w ramach procedury uszlachetniania biernego
57
5700proces uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym
5721przywóz towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń przeprowadzany w WOC lub składzie wolnocłowym po uprzednim poddaniu towarów uzupełniającym procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania biernego
58
5800procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych do wytworzenia produktów kompensacyjnych
59
5900proces przetwarzania przeprowadzany w pomieszczeniach składu celnego, WOC/SW
61
6121dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego w celu obróbki lub przetworzenia, lecz niepoddanych tym procesom
6122dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania biernego w celu naprawy, lecz niepoddanych temu procesowi
62
6272dopuszczenie do obrotu towarów krajowych, objętych wcześniej procedurą składu celnego
64
6400przywóz produktu zamiennego przed wywozem towarów będących przedmiotem czasowego wywozu w ramach procedury uszlachetniania biernego (uprzedni przywóz)
71
7100objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych
7152objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą odprawy celnej czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
7153objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą odprawy celnej czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
7171objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą składu celnego
7178objęcie procedurą składu celnego towarów niekrajowych, uprzednio wprowadzonych do WOC lub składu wolnocłowego
72
7200objęcie procedurą składu celnego towarów krajowych
78
7800wprowadzenie towarów do WOC lub składu wolnocłowego
7852wprowadzenie do WOC lub składu wolnocłowego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą odprawy celnej czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
7853wprowadzenie do WOC lub składu wolnocłowego towarów niekrajowych, uprzednio objętych procedurą odprawy celnej czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
80
8052dopuszczenie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, w wypadku, o którym mowa w § 144 rozporządzenia w sprawie gospodarczych procedur celnych
81
8171dopuszczenie do obrotu towarów objętych uprzednio procedurą składu celnego, w wypadku, o którym mowa w art. 119 § 3 Kodeksu celnego
82
8240objęcie procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń towarów uprzednio objętych procedurą dopuszczenia do obrotu
83
8340objęcie procedurą uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych towarów uprzednio objętych procedurą dopuszczenia do obrotu
84
8440objęcie procedurą przetwarzania pod kontrolą celną towarów uprzednio objętych procedurą dopuszczenia do obrotu
85
8540objęcie procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych towarów uprzednio objętych procedurą dopuszczenia do obrotu
86
8640objęcie procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych towarów uprzednio objętych procedurą dopuszczenia do obrotu
87
8710objęcie procedurą uszlachetniania biernego towarów uprzednio objętych procedurą wywozu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ F

KODY I SYMBOLE KRAJÓW

I.

Wykaz regionalny

UWAGA: Podane kody cyfrowe nie służą do wypełniania dokumentu SAD, używane mogą być wyłącznie symbole literowe.
KOD

ISO 3166

SYMBOL

ISO 3166

POLSKA NAZWAANGIELSKA NAZWAKOD

Unii Europejskiej

12345
UNIA EUROPEJSKA
040ATAustriaAustria038
056BEBelgiaBelgium017
208DKDaniaDenmark008
246FIFinlandiaFinland032
250FRFrancjaFrance001
300GRGrecjaGreece009
724ESHiszpaniaSpain011
372IEIrlandiaIreland007
442LULuksemburgLuxembourg018
528NLNiderlandyNetherlands003
276DENiemcyGermany004
620PTPortugaliaPortugal010
752SESzwecjaSweden030
826GBWielka BrytaniaUnited Kingdom006
380ITWłochyItaly005
CEFTA
100BGBułgariaBulgaria068
203CZRepublika CzeskaCzech Republic061
616PLPolskaPoland060
642RORumuniaRomania066
703SKSłowacjaSlovakia063
705SLSłoweniaSlovenia091
348HUWęgryHungary064
EFTA
352ISIslandiaIceland024
438LILiechtensteinLiechtenstein037
578NONorwegiaNorway028
756CHSzwajcariaSwitzerland039
INNE KRAJE EUROPEJSKIE
008ALAlbaniaAlbania070
020ADAndoraAndorra043
112BYBiałoruśBelarus073
070BABośnia i HercegowinaBosnia and Herzegovina093
191HRChorwacjaCroatia092
233EEEstoniaEstonia053
292GIGibraltarGibraltar044
891YUSerbia i CzarnogóraSerbia and Montenegro094
440LTLitwaLithuania055
428LVŁotwaLatvia054
807MKMacedoniaMacedonia096
470MTMaltaMalta046
498MDMołdowaMoldova074
492MCMonakoMonaco001
643RURosjaRussian Federation075
674SMSan MarinoSan Marino047
744SJSvalbard i Jan MayenSvalbard and Jan Mayen Islands028
804UAUkrainaUkraine072
336VAWatykanVatican City State045
074BVWyspa BouvetaBouvet Island892
234FOWyspy OwczeFaroe Islands041
AFRYKA
012DZAlgieriaAlgeria208
024AOAngolaAngola330
204BJBeninBenin284
072BWBotswanaBotswana391
086IOBrytyjskie Terytorium Oceanu IndyjskiegoBritish Indian Ocean Territory357
854BFBurkina FasoBurkina Faso236
108BIBurundiBurundi328
000XCCeutaCeuta021
148TDCzadChad244
262DJDżibutiDjibouti338
818EGEgiptEgypt220
232ERErytreaEritrea336
231ETEtiopiaEthiopia334
266GAGabonGabon314
270GMGambiaGambia252
288GHGhanaGhana276
324GNGwineaGuinea260
624GWGwinea BissauGuinea-Bissau257
226GQGwinea RównikowaEquatorial Guinea310
120CMKamerunCameroon302
404KEKeniaKenya346
174KMKomoryComoros375
178CGKongoCongo Rep.318
180CDKongo (d. Zair)Congo (Dem. Rep.)322
426LSLesothoLesotho395
430LRLiberiaLiberia268
434LYLibiaLibya216
450MGMadagaskarMadagascar370
175YTMajottaMayotte377
454MWMalawiMalawi386
466MLMaliMali232
504MAMarokoMorocco204
478MRMauretaniaMauritania228
480MUMauritiusMauritius373
000XLMelillaMelilla023
508MZMozambikMozambique366
516NANamibiaNamibia389
562NENigerNiger240
566NGNigeriaNigeria288
710ZARep. Połudn. AfrykiSouth Africa388
140CFRep. ŚrodkowoafrykańskaCentral African Republic306
638REReunionReunion001
646RWRuandaRwanda324
732EHSahara ZachodniaWestern Sahara000
686SNSenegalSenegal248
690S.C.SeszeleSeychelles355
694SLSierra LeoneSierra Leone264
706SOSomaliaSomalia342
748SZSuaziSwaziland393
736SDSudanSudan224
654SHŚwięta HelenaSt. Helena329
834TZTanzaniaTanzania352
768TGTogoTogo280
788TNTunezjaTunisia212
800UGUgandaUganda350
384CIWybrzeże Kości SłoniowejCôte D'Ivoire272
678STWyspy Św. Tomasza i KsiążęcaSao Tome and Principe Islands311
894ZMZambiaZambia378
132CVZielony PrzylądekCape Verde247
716ZWZimbabweZimbabwe382
AMERYKA
660AIAnguillaAnguilla446
028AGAntigua i BarbudaAntigua and Barbuda459
530ANAntyle NiderlandzkieNetherlands Antilles478
032ARArgentynaArgentina528
533AWArubaAruba474
044BSBahamyBahamas453
052BBBarbadosBarbados469
084BZBelizeBelize421
060BMBermudyBermuda413
068BOBoliwiaBolivia516
076BRBrazyliaBrasilia508
152CLChileChile512
212DMDominikaDominica460
214DODominikanaDominican Republic456
218ECEkwadorEcuador500
238FKFalklandyFalkland Islands (Malvinas)529
308GDGrenadaGrenada473
304GLGrenlandiaGreenland406
328GYGujanaGuyana488
254GFGujana FrancuskaFrench Guiana001
312GPGwadelupaGuadeloupe001
320GTGwatemalaGuatemala416
332HTHaitiHaiti452
340HNHondurasHonduras424
388JMJamajkaJamaica464
136KYKajmanyCayman Islands463
124CAKanadaCanada404
170COKolumbiaColombia480
188CRKostarykaCosta Rica436
192CUKubaCuba448
474MQMartynikaMartinique001
484MXMeksykMexico412
581UMMinor Powiernicze Wyspy Pacyfiku Stanów ZjednoczonychU.S. Minor Outlying Islands832
500MSMontserratMontserrat470
558NINikaraguaNicaragua432
591PAPanamaPanama442
600PYParagwajParaguay520
604PEPeruPeru504
630PRPortorykoPuerto Rico400
222SVSalwadorEl Salvador428
659KNSt. Kitts i Nevis St.St. Kitts and Nevis449
662LCSt. LuciaSt. Lucia465
666PMSt. Pierre i MiquelonSt. Pierre and Miquelon408
670VCSt. Vincent i GrenadynySt. Vincent and the Grenadines467
740SRSurinamSuriname492
840USStany Zjedn. AmerykiUnited States of America400
780TTTrynidad i TobagoTrinidad and Tobago472
796TCTurks i CaicosTurks and Caicos Islands454
858UYUrugwajUruguay524
850VIWyspy Dziewicze - USAVirgin Islands (US)457
092VGWyspy Dziewicze - W. B.Virgin Islands (British)468
862VEWenezuelaVenezuela484
AZJA
004AFAfganistanAfghanistan660
682S.A.Arabia SaudyjskaSaudi Arabia632
051AMArmeniaArmenia077
031AZAzerbejdżanAzerbaijan078
048BHBahrajnBahrain640
050BDBangladeszBangladesh666
064BTBhutanBhutan675
096BNBrunei DarussalamBrunei Darussalam703
156CNChinyChina720
196CYCyprCyprus600
608PHFilipinyPhilippines708
268GEGruzjaGeorgia076
344HKHongkongHong Kong740
356INIndieIndia664
360IDIndonezjaIndonesia700
368IQIrakIraq612
364IRIranIran616
376ILIzraelIsrael624
392JPJaponiaJapan732
887YEJemenYemen653
400JOJordaniaJordan628
116KHKambodżaCambodia696
634QAKatarQatar644
398KZKazachstanKazakhstan079
417KGKirgistanKirghizstan083
408KPKoreańska Republika Ludowo-DemokratycznaNorth Korea724
414KWKuwejtKuwait636
418LALaosLaos684
422LBLibanLebanon604
446MOMakauMacau743
462MVMalediwyMaldives667
458MYMalezjaMalaysia701
496MNMongoliaMongolia716
104MMMyanmar (Birma)Myanmar676
524NPNepalNepal672
512OMOmanOman649
586PKPakistanPakistan662
410KRRepublika KoreiSouth Korea728
702SGSingapurSingapore706
144LKSri LankaSri Lanka669
760SYSyriaSyria608
762TJTadżykistanTajikistan082
764THTajlandiaThailand680
158TWTajwanTaiwan736
792TRTurcjaTurkey052
795TMTurkmenistanTurkmenistan080
860UZUzbekistanUzbekistan081
704VNWietnamVietnam690
784AEZjedn. Emiraty ArabskieUnited Arab Emirates647
AUSTRALIA, OCEANIA I INNE TERYTORIA
AUSTRALIA I OCEANIA
036AUAustraliaAustralia800
260TFFranc. Teryt. Płd.French Southern Territories894
316GUGuamGuam831
296KIKiribatiKiribati812
580MPMariany PółnocneNorthern Mariana Islands820
583FMMikronezjaMicronesia823
520NRNauruNauru803
570NUNiueNiue838
574NFNorfolkNorfolk Island836
540NCNowa KaledoniaNew Caledonia809
554NZNowa ZelandiaNew Zealand804
585PWPalauPalau825
598PGPapua-Nowa GwineaPapua New Guinea801
612PNPitcairnPitcairn813
258PFPolinezja Franc.French Polynesia822
242FJRepublika FidżiFiji815
016ASSamoa AmerykańskieAmerican Samoa830
882WSSamoaSamoa819
772TKTokelauTokelau839
776TOTongaTonga817
798TVTuvaluTuvalu807
548VUVanuatuVanuatu816
876WFWallis i FutunaWallis and Futuna Islands811
626TLWschodni TimorEast Timor626
162CXWyspa Bożego NarodzeniaChristmas Island834
184CKWyspy CookaCook Islands833
334HMWyspy Heard i McDonaldHeard and McDonald Islands835
166CCWyspy Kokosowe (Keelinga)Cocos (Keeling) Islands802
584MHWyspy MarshallaMarshall Islands824
090SBWyspy SalomonaSolomon Islands806
ANTARKTYDA
010AQAntarktydaAntarctica891
POZOSTAŁE
900XXSkłady Celne/WOCWarehouse
916XFBunkier i zaopatrzenie statkówBunker
914XYONZUnited Nations
536NTStrefa NeutralnaNeutral Zone
915XOInne Organizacje MiędzynarodoweOther International Organizations
000XPNieznany Kraj PozaeuropejskiUnknown Country beyond Europe958

II.

Wykaz alfabetyczny

UWAGA: Podane kody cyfrowe nie służą do wypełniania dokumentu SAD, używane mogą być wyłącznie symbole literowe
KOD

ISO 3166

SYMBOL

ISO 3166

POLSKA NAZWAANGIELSKA NAZWAKOD

Unii Europejskiej

12345
004AFAfganistanAfghanistan660
008ALAlbaniaAlbania070
012DZAlgieriaAlgeria208
020ADAndoraAndorra043
024AOAngolaAngola330
660AIAnguillaAnguilla446
010AQAntarktydaAntarctica891
028AGAntigua i BarbudaAntigua and Barbuda459
530ANAntyle NiderlandzkieNetherlands Antilles478
682SAArabia SaudyjskaSaudi Arabia632
032ARArgentynaArgentina528
051AMArmeniaArmenia077
533AWArubaAruba474
036AUAustraliaAustralia800
040ATAustriaAustria038
031AZAzerbejdżanAzerbaijan078
044BSBahamyBahamas453
048BHBahrajnBahrain640
050BDBangladeszBangladesh666
052BBBarbadosBarbados469
056BEBelgiaBelgium017
084BZBelizeBelize421
204BJBeninBenin284
060BMBermudyBermuda413
064BTBhutanBhutan675
112BYBiałoruśBelarus073
068BOBoliwiaBolivia516
070BABośnia i HercegowinaBosnia and Herzegovina093
072BWBotswanaBotswana391
076BRBrazyliaBrasilia508
096BNBrunei DarussalamBrunei Darussalam703
086IOBrytyjskie Terytorium Oceanu IndyjskiegoBritish Indian Ocean Territory357
100BGBułgariaBulgaria068
854BFBurkina FasoBurkina Faso236
108BIBurundiBurundi328
916XFBunkier i zaopatrzenie statkówBunker
000XCCeutaCeuta021
152CLChileChile512
156CNChinyChina720
191HRChorwacjaCroatia092
196CYCyprCyprus600
148TDCzadChad244
208DKDaniaDenmark008
212DMDominikaDominica460
214DODominikanaDominican Republic456
262DJDżibutiDjibouti338
818EGEgiptEgypt220
218ECEkwadorEcuador500
232ERErytreaEritrea336
233EEEstoniaEstonia053
231ETEtiopiaEthiopia334
238FKFalklandyFalkland Islands (Malvinas)529
608PHFilipinyPhilippines708
246FIFinlandiaFinland032
250FRFrancjaFrance001
260TFFranc. Teryt. Płd.French Southern Territories894
266GAGabonGabon314
270GMGambiaGambia252
288GHGhanaGhana276
292GIGibraltarGibraltar044
300GRGrecjaGreece009
308GDGrenadaGrenada473
304GLGrenlandiaGreenland406
268GEGruzjaGeorgia076
316GUGuamGuam831
328GYGujanaGuyana488
254GFGujana FrancuskaFrench Guiana001
312GPGwadelupaGuadeloupe001
320GTGwatemalaGuatemala416
324GNGwineaGuinea260
624GWGwinea BissauGuinea-Bissau257
226GQGwinea RównikowaEquatorial Guinea310
332HTHaitiHaiti452
724ESHiszpaniaSpain011
340HNHondurasHonduras424
344HKHongkongHong Kong740
356INIndieIndia664
360IDIndonezjaIndonesia700
368IQIrakIraq612
364IRIranIran616
372IEIrlandiaIreland007
352ISIslandiaIceland024
376ILIzraelIsrael624
915XOInne Organizacje MiędzynarodoweOther International Organizations
388JMJamajkaJamaica464
392JPJaponiaJapan732
887YEJemenYemen653
400JOJordaniaJordan628
136KYKajmanyCayman Islands463
116KHKambodżaCambodia696
120CMKamerunCameroon302
124CAKanadaCanada404
634QAKatarQatar644
398KZKazachstanKazakhstan079
404KEKeniaKenya346
417KGKirgistanKirghizstan083
296KIKiribatiKiribati812
170COKolumbiaColombia480
174KMKomoryComoros375
178CGKongoCongo (Rep.)318
180CDKongo (d. Zair)Congo (Dem. Rep.)322
408KPKoreańska Republika Ludowo-DemokratycznaNorth Korea724
188CRKostarykaCosta Rica436
192CUKubaCuba448
414KWKuwejtKuwait636
418LALaosLaos684
426LSLesothoLesotho395
422LBLibanLebanon604
430LRLiberiaLiberia268
434LYLibiaLibya216
438LILiechtensteinLiechtenstein037
440LTLitwaLithuania055
442LULuksemburgLuxembourg018
428LVŁotwaLatvia054
807MKMacedoniaMacedonia096
450MGMadagaskarMadagascar370
175YTMajottaMayotte377
446MOMakauMacau743
454MWMalawiMalawi386
462MVMalediwyMaldives667
458MYMalezjaMalaysia701
466MLMaliMali232
470MTMaltaMalta046
580MPMariany PółnocneNorthern Mariana Islands820
504MAMarokoMorocco204
474MQMartynikaMartinique001
478MRMauretaniaMauritania228
480MUMauritiusMauritius373
484MXMeksykMexico412
000XLMelillaMelilla023
583FMMikronezjaMicronesia823
581UMMinor Powiernicze Wyspy Pacyfiku Stanów ZjednoczonychU.S. Minor Outlying Islands832
498MDMołdowaMoldova074
492MCMonakoMonaco001
496MNMongoliaMongolia716
500MSMontserratMontserrat470
508MZMozambikMozambique366
104MMMyanmar (Burma)Myanmar676
516NANamibiaNamibia389
520NRNauruNauru803
524NPNepalNepal672
528NLNiderlandyNetherlands003
276DENiemcyGermany004
000XPNieznany Kraj PozaeuropejskiUnknown Country beyond Europe958
562NENigerNiger240
566NGNigeriaNigeria288
558NINikaraguaNicaragua432
570NUNiueNiue838
574NFNorfolkNorfolk Island836
578NONorwegiaNorway028
540NCNowa KaledoniaNew Caledonia809
554NZNowa ZelandiaNew Zealand804
512OMOmanOman649
914XYONZUnited Nations
586PKPakistanPakistan662
585PWPalauPalau825
591PAPanamaPanama442
598PGPapua-Nowa GwineaPapua New Guinea801
600PYParagwajParaguay520
604PEPeruPeru504
612PNPitcairnPitcairn813
258PFPolinezja Franc.French Polynesia822
616PLPolskaPoland060
630PRPortorykoPuerto Rico400
620PTPortugaliaPortugal010
203CZRepublika CzeskaCzech Republic061
242FJRepublika FidżiFiji815
410KRRepublika KoreiSouth Korea728
710ZARep. Połudn. AfrykiSouth Africa388
140CFRepublika ŚrodkowoafrykańskaCentral African Republic306
638REReunionReunion001
643RURosjaRussian Federation075
646RWRuandaRwanda324
642RORumuniaRomania066
732EHSahara ZachodniaWestern Sahara000
659KNSt. Kitts i NevisSt. Kitts and Nevis449
662LCSt. LuciaSt. Lucia465
666PMSt. Pierre i MiquelonSt. Pierre and Miquelon408
670VCSt. Vincent i GrenadynySt. Vincent and the Grenadines467
222SVSalwadorEl Salvador428
016ASSamoa AmerykańskieAmerican Samoa830
882WSSamoaSamoa819
674SMSan MarinoSan Marino047
686SNSenegalSenegal248
891YUSerbia i CzarnogóraSerbia and Montenegro094
690SCSeszeleSeychelles355
694SLSierra LeoneSierra Leone264
702SGSingapurSingapore706
900XXSkłady Celne/WOCWarehouse
703SKSłowacjaSlovakia063
705SISłoweniaSlovenia091
706SOSomaliaSomalia342
144LKSri LankaSri Lanka669
840USStany Zjedn. AmerykiUnited States of America400
536NTStrefa NeutralnaNeutral Zone
748SZSuaziSwaziland393
736SDSudanSudan224
740SRSurinamSuriname492
744SJSvalbard i Jan MayenSvalbard and Jan Mayen Islands028
760SYSyriaSyria608
756CHSzwajcariaSwitzerland039
752SESzwecjaSweden030
654SHŚwięta HelenaSt. Helena329
762TJTadżykistanTajikistan082
764THTajlandiaThailand680
158TWTajwanTaiwan736
834TZTanzaniaTanzania352
626TLTimor WschodniEast Timor626
768TGTogoTogo280
772TKTokelauTokelau839
776TOTongaTonga817
780TTTrynidad i TobagoTrinidad and Tobago472
788TNTunezjaTunisia212
792TRTurcjaTurkey052
795TMTurkmenistanTurkmenistan080
796TCTurks i CaicosTurks and Caicos Islands454
798TVTuvaluTuvalu807
800UGUgandaUganda350
804UAUkrainaUkraine072
858UYUrugwajUruguay524
860UZUzbekistanUzbekistan081
548VUVanuatuVanuatu816
876WFWallis i FutunaWallis and Futuna Islands811
336VAWatykanVatican City State045
862VEWenezuelaVenezuela484
348HUWęgryHungary064
826GBWielka BrytaniaUnited Kingdom006
704VNWietnamVietnam690
380ITWłochyItaly005
384CIWybrzeże Kości SłoniowejCôte D'Ivoire272
074BVWyspa BouvetaBouvet Island892
162CXWyspa Bożego NarodzeniaChristmas Island834
184CKWyspy CookaCook Islands833
850VIWyspy Dziewicze - USAVirgin Islands (US)457
092VGWyspy Dziewicze - W.B.Virgin Islands (British)468
334HMWyspy Heard i McDonaldHeard and McDonald Islands835
166CCWyspy Kokosowe (Keelinga)Cocos (Keeling) Islands802
584MHWyspy MarshallaMarshall Islands824
234FOWyspy OwczeFaroe Islands041
090SBWyspy SalomonaSolomon Islands806
678STWyspy Św. Tomasza i KsiążęcaSao Tome and Principe Islands311
894ZMZambiaZambia378
132CVZielony PrzylądekCape Verde247
716ZWZimbabweZimbabwe382
784AEZjedn. Emiraty ArabskieUnited Arab Emirates647

III.

Symbole krajów umawiających się stron

POLSKA NAZWASYMBOL
AustriaAT
BelgiaBE
CzechyCZ
DaniaDK
FinlandiaFI
FrancjaFR
GrecjaGR
HiszpaniaES
IrlandiaIE
IslandiaIS
LiechtensteinLI
LuksemburgLU
NiderlandyNL
NiemcyDE
NorwegiaNO
PolskaPL
PortugaliaPT
SłowacjaSK
SzwajcariaCH
SzwecjaSE
WęgryHU
Wielka BrytaniaGB
WłochyIT

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ RodzZw - zwolnienia od cła w przywozie

KodPodstawa prawnaOpis
123
19004001904 Kodeksu celnegoRzeczy osobistego użytku osoby fizycznej, przybywającej na polski obszar celny na pobyt stały lub powracającej z czasowego pobytu za granicą
19005011905 § 1 Kodeksu celnegoRzeczy osobistego użytku oraz rzeczy nowe, należące do osoby fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju, przybywającej do kraju na pobyt stały w związku z zawarciem związku małżeńskiego
19005021905 § 2 Kodeksu celnegoPrezenty zwyczajowo ofiarowane w związku z zawarciem związku małżeńskiego, pod warunkiem że zostały one ofiarowane przez osoby mające miejsce zamieszkania za granicą i wartość poszczególnych prezentów nie jest wyższa niż równowartość 1.000 euro
19005091905 § 9 Kodeksu celnegoTowary zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu, przed ustalonym dniem zawarcia związku małżeńskiego, nie wcześniej niż 2 miesiące przed tym dniem, jeżeli złożone zostanie zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego
19006011906 § 1 Kodeksu celnegoRzeczy osobistego użytku pochodzące ze spadku
19007011907 § 1 Kodeksu celnegoRzeczy osobistego użytku służące osobie fizycznej niemającej miejsca zamieszkania w kraju do wyposażenia jej mieszkania lub w kraju
19008011908 § 1 Kodeksu celnegoRzeczy potrzebne do nauki studenta lub ucznia, rzeczy przeznaczone do zwyczajowego wyposażenia jego pokoju oraz należąca do niego odzież, jeżeli przybywa on na polski obszar celny z zamiarem nauki i rzeczy te są wykorzystywane na jego osobiste potrzeby podczas pobytu związanego z nauką
19009011909 § 1 Kodeksu celnegoTowary umieszczone w przesyłkach wysyłanych z zagranicy bezpośrednio do osoby znajdującej się na polskim obszarze celnym, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza równowartości 22 euro
190100119010 § 1 Kodeksu celnegoTowary umieszczone w przesyłce z zagranicy przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej znajdującej się na polskim obszarze celnym
190110119011 § 1 Kodeksu celnegoŚrodki trwałe należące do przedsiębiorcy wykonującego działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, wydobywczą lub rolniczą, który zaprzestał prowadzenia tej działalności za granicą i zamierza wykonywać podobną działalność na polskim obszarze celnym
190111019011 § 10 Kodeksu celnegoŚrodki trwałe należące do osób wykonujących wolne zawody - w rozumieniu ustawy Kodeks spółek handlowych, które uzyskały prawo do wykonywania takich zawodów na polskim obszarze celnym, oraz osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej, które przenoszą swoją działalność z zagranicy na polski obszar celny
190120119012 § 1 Kodeksu celnegoProdukty rolne oraz produkty hodowli, pszczelarstwa, ogrodnictwa i leśnictwa, uzyskane na nieruchomościach znajdujących się za granicą państwa i przylegających do polskiego obszaru celnego, użytkowanych przez osoby krajowe, prowadzące gospodarstwo rolne lub działalność przetwórczą na polskim obszarze celnym, na gruntach przyległych do granicy państwowej
190120219012 § 2 Kodeksu celnegoProdukty rybołówstwa i gospodarki rybnej prowadzonej przez polskich rybaków w wodach płynących i jeziorach stanowiących granicę polskiego obszaru celnego oraz produkty łowiectwa prowadzonego przez polskich myśliwych na tych jeziorach i wodach płynących
190130119013 § 1 Kodeksu celnegoKorzystające ze zwolnienia od cła na zasadzie wzajemności - nasiona, nawozy i inne produkty służące do uprawy ziemi, przeznaczone do wykorzystywania na nieruchomościach znajdujących się w kraju i przylegających do granicy państwowej, użytkowanych przez osoby prowadzące gospodarstwo rolne lub przetwórcze za granicą, na gruntach przyległych do granicy państwowej
190140119014 § 1 Kodeksu celnegoTowary przywożone w bagażu osobistym podróżnego przybywającego na polski obszar celny, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów nie wskazuje na przeznaczenie handlowe
190140319014 § 3 Kodeksu celnegoTowary przywożone w bagażu osobistym przez osobę, która: ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej, przekracza granicę w związku z wykonywaną pracą w strefie nadgranicznej lub przekracza granicę w związku z wykonywaną pracą w zakresie obsługi środka transportu wykorzystywanego w ruchu międzynarodowym
190150119015 § 1 Kodeksu celnegoTowary o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym, wymienione w wykazie, zwolnione od cła bez względu na osobę i cel, dla których są przywożone
190150219015 § 2 Kodeksu celnegoTowary o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym, wymienione w wykazie, przywożone dla: jednostek budżetowych prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowym albo jednostek lub organizacji, wymienionych w wykazie, prowadzących działalność o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym
190150319015 § 3 Kodeksu celnegoAparatura naukowa i przyrządy przeznaczone wyłącznie do celów niehandlowych, wymienione w wykazie, jeżeli przywożone są dla: instytucji publicznych lub użyteczności publicznej, których podstawową działalnością jest prowadzenie badań naukowych lub nauczanie, albo prywatnych instytucji lub organizacji, wymienionych w wykazie, których wyłączną działalnością jest prowadzenie badań naukowych lub nauczanie
190150519015 § 5 Kodeksu celnegoElementy, części zamienne i akcesoria do aparatury badawczo-pomiarowej zwolnionej od cła oraz narzędzia służące do utrzymywania, kontroli lub naprawy tej aparatury - przywożone jednocześnie z tą aparaturą
190150619015 § 6 Kodeksu celnegoElementy, części zamienne i akcesoria do aparatury badawczo-pomiarowej zwolnionej od cła oraz narzędzia służące do utrzymywania, kontroli lub naprawy tej aparatury - przywożone później aniżeli aparatura i przyrządy
190160119016 § 1 Kodeksu celnegoZwierzęta przeznaczone do badań laboratoryjnych oraz nieprodukowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancje biologiczne lub chemiczne nadające się głównie do celów naukowych, przywożone w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe
190170119017 § 1 Kodeksu celnego- substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego,

a w szczególności krew, osocze i inne

preparaty krwiopochodne, preparaty czynników

krzepnięcia, albumina i immunoglobuliny,

- odczynniki służące do określenia grupy krwi

i wykrywania niezgodności grup krwi, bez

względu na źródło i sposób ich wytworzenia,

- odczynniki służące do określania grup

zgodności tkankowej u ludzi, bez względu na

źródło i sposób ich wytwarzania,

- opakowania specjalnie przystosowane do

przewozu towarów określonych powyżej oraz

rozpuszczalniki i dodatki potrzebne do ich

użycia, jeżeli są przywożone jednocześnie

z tymi towarami

190180119018 § 1 Kodeksu celnego- przekazane przez organizacje charytatywne

lub osoby fizyczne jako dary szpitalom,

innym jednostkom służby zdrowia lub medycznym

instytutom badawczym przyrządy i aparatura

przeznaczone do prowadzenia badań naukowych,

diagnozowania lub leczenia,

- części zamienne, elementy i specjalne

wyposażenie przeznaczone do tych przyrządów

i aparatury, jeżeli zostały one przywiezione

jednocześnie z nimi lub zostały przywiezione

później albo uznano je za przeznaczone do

przyrządów lub aparatury, które zostały

wcześniej zwolnione od cła,

- narzędzia używane do utrzymywania, kontroli

lub naprawy przyrządów i aparatury, o których

mowa powyżej, jeżeli zostały przywiezione

jednocześnie z nimi lub zostały przywiezione

później i jednoznacznie można stwierdzić, iż

są przeznaczone do przyrządów i aparatury,

które były wcześniej zwolnione od cła

190190119019 § 1 Kodeksu celnegoPrzesyłki zawierające próbki substancji posiadających atest Światowej Organizacji Zdrowia i przeznaczone do kontroli jakości surowców używanych do produkcji środków farmaceutycznych i leków, przywożonych dla instytucji powołanych do tego celu
190200019020 Kodeksu celnegoŚrodki farmaceutyczne i leki przeznaczone do leczenia ludzi lub zwierząt przybyłych z zagranicy, uczestniczących w międzynarodowych imprezach sportowych organizowanych na terenie kraju, jeżeli ich ilość i rodzaj są odpowiednie do celu, w jakim są przywożone, i do czasu trwania imprezy sportowej
190210119021 § 1 Kodeksu celnego- towary będące artykułami pierwszej potrzeby,

przywożone przez organizacje społeczne lub

jednostki organizacyjne statutowo powołane do

prowadzenia działalności charytatywnej lub do

realizacji pomocy humanitarnej, przeznaczone

do nieodpłatnej dystrybucji wśród osób

potrzebujących,

- towary przekazywane nieodpłatnie przez osoby

mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę

za granicą, bez zamiaru wykorzystania ich

przez obdarowanego do celów handlowych,

przeznaczone dla organizacji społecznych lub

jednostek organizacyjnych statutowo powołanych

do prowadzenia działalności charytatywnej lub

do realizacji pomocy humanitarnej,

wykorzystywane do zebrania funduszy w trakcie

zbiórek publicznych organizowanych na rzecz

osób potrzebujących,

- wyposażenie, materiały biurowe przekazywane

nieodpłatnie przez osoby mające swoje miejsce

zamieszkania lub siedzibę za granicą i bez

zamiaru wykorzystywania ich przez obdarowanego

do celów handlowych, przeznaczone dla

organizacji społecznych lub jednostek

organizacyjnych statutowo powołanych do

prowadzenia działalności charytatywnej lub do

realizacji pomocy humanitarnej, wykorzystywane

jedynie na potrzeby ich funkcjonowania

i realizacji celów działalności charytatywnej

lub do realizacji pomocy humanitarnej

190220119022 § 1 Kodeksu celnegoSprzęt i urządzenia rehabilitacyjne ułatwiające lub umożliwiające proces rehabilitacji leczniczej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz towary specjalnie przystosowane do celów pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych tych osób, jeżeli towary te są przywożone przez:
1) osoby niepełnosprawne na ich własny użytek,

pod warunkiem przedłożenia organom celnym

orzeczenia ustalającego stopień

niepełnosprawności,

2) organizacje społeczne, których statut nie

dopuszcza prowadzenia działalności

gospodarczej oraz podstawowym celem

statutowym jest rehabilitacja i pomoc osobom

niepełnosprawnym

190220219022 § 2 Kodeksu celnego- części zamienne, elementy specjalnego

wyposażenia przeznaczone do towarów, o których

mowa w art. 19022 § 1 Kodeksu celnego,

- narzędzia używane do utrzymania, kontroli,

kalibrowania lub naprawy towarów, o których

mowa w art. 19022 § 1 Kodeksu celnego,

przywożone bezpośrednio z tymi towarami lub

przywożone później

190230119023 § 1 Kodeksu celnego- towary przywożone przez państwowe jednostki

organizacyjne, gminy, organizacje społeczne

lub jednostki organizacyjne statutowo powołane

do prowadzenia działalności charytatywnej lub

do realizacji pomocy humanitarnej, których

statut nie dopuszcza prowadzenia działalności

gospodarczej, jeżeli są przeznaczone do

bezpłatnego rozdania ofiarom klęsk żywiołowych

lub katastrofy lub oddania do dyspozycji

ofiarom klęski żywiołowej lub katastrofy

i pozostają własnością tych jednostek,

- towary przywożone przez jednostki ratownictwa,

przeznaczone na ich potrzeby, w związku z

prowadzonymi przez nie działaniami

ratowniczymi

190240119024 § 1 Kodeksu celnego- odznaczenia przyznane przez rządy państw

obcych osobom mającym miejsce zamieszkania

w kraju,

- puchary, medale i podobne przedmioty o

charakterze symbolicznym, które zostały

przyznane za granicą osobom mającym miejsce

zamieszkania w kraju, w uznaniu zasług za

działalność w dowolnej dziedzinie lub zasług

związanych ze szczególnymi wydarzeniami lub

osiągnięciami w danej dziedzinie, jeżeli są

przywożone na polski obszar celny przez osobę

nagrodzoną,

- puchary, medale i podobne przedmioty o

charakterze symbolicznym ofiarowane

nieodpłatnie przez władze państw obcych lub

osoby mające siedzibę za granicą przywożone

w celu przyznania ich w kraju za zasługi,

- nagrody, trofea i pamiątki o charakterze

symbolicznym i o niewielkiej wartości

przeznaczone do bezpłatnego rozdania osobom

mającym miejsce zamieszkania za granicą

podczas kongresów lub podobnych imprez o

charakterze międzynarodowym odbywających się

w kraju, jeżeli ich ilość nie wskazuje na

przeznaczenie handlowe

190250119025 § 1 Kodeksu celnego- towary przywożone do kraju przez osoby, które

składały oficjalną wizytę za granicą,

i otrzymane jako podarunki od przyjmujących

je przedstawicieli władz,

- przywożone przez osoby przybywające do kraju

z oficjalną wizytą z zamiarem wręczenia ich

w charakterze podarunków przedstawicielom

władz polskich,

- przesłane jako podarunki, w dowód przyjaźni

lub życzliwości, przez przedstawicieli państw

obcych oraz zagraniczne organizacje prowadzące

działalność o charakterze publicznym polskim

przedstawicielom władz lub organizacji

prowadzących działalność o takim samym

charakterze

190260019026 Kodeksu celnego- korzystające ze zwolnienia od cła na zasadzie

wzajemności - dary ofiarowane panującym

głowom państw oraz osobom, które zgodnie

z przepisami międzynarodowymi korzystają

z takich samych przywilejów,

- towary przeznaczone do wykorzystania lub

użycia przez panujące głowy państw obcych

oraz ich oficjalnych przedstawicieli na

polskim obszarze celnym

190270119027 § 1 Kodeksu celnegoPróbki towarów mające nieznaczną wartość i mogące służyć jedynie w celu uzyskania zamówień na towary tego samego rodzaju, które mają być przywiezione na polski obszar celny
190280019028 Kodeksu celnegoMateriały o charakterze reklamowym, w szczególności katalogi, cenniki, instrukcje obsługi lub ulotki handlowe dotyczące towarów przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu albo związane ze świadczeniem usług przewozowych, handlowych, bankowych lub ubezpieczeniowych, przywożone przez osobę mającą siedzibę za granicą, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) na materiałach jest w sposób widoczny

umieszczona nazwa przedsiębiorstwa, które

produkuje, sprzedaje bądź wynajmuje towary

albo które oferuje usługi,

2) przesyłka zawiera jeden dokument albo jeden

egzemplarz każdego dokumentu, jeżeli składa

się z wielu dokumentów; w wypadku gdy

przesyłka zawiera więcej niż jeden

egzemplarz tego samego dokumentu, ciężar

brutto przesyłki nie może przekroczyć 1 kg,

3) przesyłka nie jest w serii przesyłek

przekazywanych przez nadawcę temu samemu

odbiorcy

190290019029 Kodeksu celnegoTowary spełniające wyłącznie funkcje reklamowe, przesyłane nieodpłatnie przez dostawcę swoim odbiorcom, jeżeli poza ich funkcją reklamową nie będą przeznaczone do jakichkolwiek innych celów
190300119030 § 1 Kodeksu celnego- próbki towarów wytwarzanych za granicą,

przywożone do bezpłatnego rozdania

publiczności podczas imprezy,

- towary przywożone wyłącznie w celu

demonstracji maszyn i urządzeń wytwarzanych

za granicą,

- materiały o niewielkiej wartości przeznaczone

do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk

wystawców zagranicznych, w szczególności

farby, lakiery, tapety i inne materiały,

jeżeli zostaną zużyte lub zniszczone,

- materiały, katalogi, prospekty, cenniki,

plakaty reklamowe, ilustrowane

i nieilustrowane kalendarze, nieoprawione

fotografie i inne towary dostarczone

bezpłatnie w celu wykorzystania ich do

reklamy towarów wytwarzanych za granicą

190310119031 § 1 Kodeksu celnegoTowary przeznaczone do badań, analiz lub prób mających na celu określenie ich składu, jakości lub innych parametrów technicznych, przeprowadzonych dla uzyskania informacji lub w ramach testów o charakterze przemysłowym lub handlowym
190320019032 Kodeksu celnegoZnaki, wzory, szkice lub projekty oraz towarzysząca im dokumentacja i wnioski patentowe przeznaczone dla instytucji właściwych w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej
190330019033 Kodeksu celnego- foldery, broszury, książki, czasopisma,

przewodniki, oprawione lub nieoprawione

plakaty, nieoprawione fotografie

i powiększenia fotograficzne, ilustrowane

lub nieilustrowane mapy geograficzne,

ilustrowane kalendarze, zapisane taśmy lub

płyty przeznaczone do odtwarzania obrazu lub

dźwięku, których głównym celem jest

zachęcenie do wyjazdów zagranicznych,

w szczególności do uczestnictwa w spotkaniach

lub imprezach o charakterze kulturalnym,

turystycznym, sportowym, religijnym,

handlowym lub zawodowym,

- wykazy i spisy hoteli zagranicznych wydawane

przez urzędowe instytucje turystyczne lub pod

ich patronatem oraz rozkłady jazdy środków

transportu działających za granicą, jeżeli

dokumenty te nie zawierają więcej niż 25 %

prywatnych ogłoszeń handlowych, chyba że

dotyczą one przedsiębiorców będących osobami

krajowymi,

- materiały wysyłane akredytowanym

przedstawicielom lub korespondentom

oficjalnych narodowych organizacji

turystycznych i nieprzeznaczone do rozdania,

a w szczególności roczniki, spisy abonentów

telefonicznych, spisy hoteli, katalogi

targowe, próbki wyrobów rzemieślniczych

o nieznacznej wartości, dokumentacja na temat

muzeów, uniwersytetów, uzdrowisk lub innych

podobnych instytucji

190340019034 Kodeksu celnego- dokumenty przesyłane bezpłatnie organom

administracji publicznej,

- publikacje rządów państw obcych oraz

publikacje organizacji międzynarodowych

przeznaczone do bezpłatnego rozdania,

- dokumenty wyborcze, w szczególności karty do

głosowania, listy wyborcze w wyborach

organizowanych przez organy mające swoje

siedziby za granicą,

- przedmioty mające służyć jako dowody lub do

podobnych celów przed sądami bądź organami

administracji publicznej,

- wzory podpisów i materiały zawierające

podpisy, które przesyłane są w ramach

zwyczajowej wymiany informacji między służbami

publicznymi lub organami bankowymi,

- urzędowe wydawnictwa przeznaczone dla

Narodowego Banku Polskiego,

- raporty, sprawozdania z działalności, ulotki

informacyjne, prospekty, blankiety przedpłat

i inne dokumenty przedsiębiorstw mających

swoją siedzibę za granicą i przeznaczone dla

posiadaczy lub subskrybentów papierów

wartościowych emitowanych przez te

przedsiębiorstwa,

- zapisane nośniki, w szczególności w formie

zapisów dźwiękowych i mikrofilmów,

wykorzystywane do przekazywania informacji,

przesyłane bezpłatnie odbiorcy,

- akta, dokumentacja archiwalna, formularze

i inne dokumenty mające być wykorzystane w

trakcie międzynarodowych spotkań, konferencji

lub kongresów oraz sprawozdania z tych imprez,

- plany, rysunki techniczne, odbitki, opisy

i inne podobne dokumenty przywożone w celu

uzyskania lub realizacji zamówień za granicą

lub w celu uczestnictwa w konkursach

organizowanych na polskim obszarze celnym,

- dokumenty przeznaczone do wykorzystania

w trakcie egzaminów organizowanych w kraju

przez instytucje mające swoją siedzibę za

granicą,

- formularze przeznaczone do wykorzystania jako

urzędowe dokumenty w międzynarodowym ruchu

pojazdów lub w transporcie towarów,

odbywających się na podstawie umów

międzynarodowych,

- formularze, etykiety, bilety i podobne

dokumenty wysyłane przez przedsiębiorstwa

przewozowe lub przedsiębiorstwa hotelarskie

mające swoją siedzibę w kraju

- formularze, bilety, konosamenty, listy

przewozowe lub inne dokumenty handlowe lub

urzędowe, które zostały użyte w obrocie

gospodarczym,

- urzędowe druki dokumentów wydawanych przez

władze krajów trzecich lub organy

międzynarodowe oraz druki odpowiadające

międzynarodowym wzorom w celu ich dystrybucji

przesyłane przez stowarzyszenia mające

siedzibę za granicą odpowiednim

stowarzyszeniom mającym siedzibę w kraju,

- fotografie, diapozytywy oraz matryce

fotograficzne, w tym zawierające opisy,

przesyłane agencjom prasowym lub wydawcom

gazet bądź czasopism,

- znaczki skarbowe i podobne druki

potwierdzające uiszczenie opłat za granicą

190350019035 Kodeksu celnegoMateriały wykorzystywane do mocowania i zabezpieczania towarów w trakcie ich transportu z zagranicy do kraju, w szczególności sznury, słoma, płótno, papier, karton, drewno, tworzywa sztuczne, które ze swojej natury nie służą do powtórnego użytku
190360019036 Kodeksu celnegoŚciółka i pasze przywożone w środkach transportu wykorzystywanych do przewozu zwierząt z zagranicy do kraju, przeznaczone dla zwierząt w trakcie ich transportu
190370119037 § 1 Kodeksu celnego- paliwa przewożone w standardowych zbiornikach

prywatnych pojazdów samochodowych,

- paliwa w przenośnych zbiornikach przewożonych

w prywatnych pojazdach samochodowych,

przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, nie

więcej jednak niż 10 litrów,

- niezbędne do eksploatacji smary znajdujące

się w środkach transportu

190370219037 § 2 Kodeksu celnego- paliwa przewożone w standardowych zbiornikach

pojazdów samochodowych przeznaczonych do

działalności gospodarczej - nie więcej niż

200 litrów na pojazd,

- paliwa przewożone w standardowych zbiornikach

przeznaczonych do działalności gospodarczej

naczep lub przyczep, wyposażonych w układy

chłodzenia

190370319037 § 3 Kodeksu celnegoPaliwa w standardowych zbiornikach autobusów wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym pasażerów - nie więcej niż 600 litrów na autobus
190380019038 Kodeksu celnegoTowary przeznaczone do budowy, utrzymania lub ozdoby cmentarzy, grobów i pomników upamiętniających ofiary wojny krajów trzecich pochowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są przywożone przez osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, upoważnione przez te kraje
190390019039 Kodeksu celnego- trumny zwierające zwłoki i urny z prochami

zmarłych, jak również kwiaty, wieńce i inne

przedmioty ozdobne zwykle im towarzyszące,

- kwiaty, wieńce i inne przedmioty ozdobne

przywożone przez osoby mające miejsce

zamieszkania za granicą, udające się na

pogrzeby lub przybywające w celu udekorowania

grobów znajdujących się na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich rodzaj

i ilość nie wskazują na przeznaczenie handlowe

190400019040 Kodeksu celnegoTechniczne materiały wojskowe, przywożone przez zagranicznych uczestników ćwiczeń wojskowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczone do zużycia w trakcie tych ćwiczeń
190410019041 Kodeksu celnegoKorzystające ze zwolnienia od cła na zasadzie wzajemności - towary przeznaczone do użytku:
- urzędowego obcych przedstawicielstw

dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz

misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej,

a także organizacji międzynarodowych mających

siedzibę lub placówkę w Rzeczypospolitej

Polskiej,

- osobistego uwierzytelnionych w

Rzeczypospolitej Polskiej szefów

przedstawicielstw dyplomatycznych państw

obcych, osób należących do personelu

dyplomatycznego tych przedstawicielstw

i misji specjalnych, osób należących do

personelu organizacji międzynarodowych oraz

innych osób korzystających z przywilejów

i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub

powszechnie uznanych zwyczajów

międzynarodowych, jak również pozostających

z nimi we wspólnocie domowej członków ich

rodzin,

- osobistego urzędników konsularnych państw

obcych oraz pozostających z nimi we

wspólnocie domowej członków ich rodzin,

- osobistego osób niekorzystających z

immunitetów, a należących do cudzoziemskiego

personelu przedstawicielstw dyplomatycznych,

urzędów konsularnych oraz misji specjalnych

w Rzeczypospolitej Polskiej

190430119043 § 1 Kodeksu celnego; § 1 rozporządzenia Rady - rzeczy przywożone w ramach bezzwrotnej pomocy

udzielonej przez rządy państw obcych oraz

międzynarodowe organizacje międzyrządowe,

Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zwolnień celnych innych niż określone w art. 1901-19041 Kodeksu celnego (Dz. U. Nr 156, poz. 1820 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1940)- towary przywożone w ramach Ramowego Programu

Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji

Unii Europejskiej oraz innych programów

naukowo-badawczych Unii Europejskiej,

Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO),

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

(IAEA), Międzynarodowej Agencji Energii (IEA),

Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw

Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO),

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

(OECD), Inicjatywy Środkowo-Europejskiej,

Europejskiej Konferencji Biologii

Molekularnej (EMBC), Organizacji Współpracy

Naukowo-Technicznej (COST) i EUREKA,

- paliwa przewożone w standardowych zbiornikach

pojazdów samochodowych przeznaczonych do

działalności gospodarczej, ponad normy

określone w art. 19037 § 2 Kodeksu celnego,

jeżeli zwolnienie takie przewidują umowy

międzynarodowe,

- środki spożywcze przeznaczone do spożycia w

środku transportu przez członków obsługi i

pasażerów, w przewozach międzynarodowych,

- wartości dewizowe,
- znaki pieniężne (banknoty i monety) -

przywożone przez Narodowy Bank Polski i banki

- przed wprowadzeniem ich do obiegu i po

wycofaniu ich z obiegu,

- uzbrojenie oraz wyroby i technologie o

przeznaczeniu wojskowym, otrzymywane lub

nabywane dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Polskiej,

- środki trwałe stanowiące przedmiot wkładu

niepieniężnego przedsiębiorcy zagranicznego,

- samoloty używane w lotnictwie cywilnym

o masie własnej przekraczającej 12 ton oraz

części zamienne do nich i wyposażenie

pokładowe przywożone przez ich użytkownika

docelowego posiadającego świadectwo

kwalifikacyjne wydane przez polski organ

nadzoru lotniczego,

- urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru

i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego,

przywożone przez jednostki zabezpieczające

ruch lotniczy w kraju,

- materiały nabyte za granicą przez polskich

armatorów, niezbędne do eksploatacji

i utrzymania technicznego statków morskich

o polskiej przynależności eksploatowanych

w żegludze międzynarodowej

2915489Dz. U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
6628791Dz. U. z 1991 r. Nr 66, poz. 287, z późn. zm.ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
332394Dz. U. z 1994 r. Nr 73, poz. 323, z późn. zm.ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
7332494Dz. U. z 1994 r. Nr 73, poz. 324, z późn. zm.ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
2915589Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319, z późn. zm.ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
9747995Dz. U. z 1995 r. Nr 97, poz. 479, z późn. zm.ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej
9748095Dz. U. z 1995 r. Nr 97, poz. 480, z późn. zm.ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
9748195Dz. U. z 1995 r. Nr 97, poz. 481, z późn. zm.ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
9748295Dz. U. z 1995 r. Nr 97, poz. 482, z późn. zm.ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
4125197Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 251, z późn. zm.ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej
4125297Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 252, z późn. zm.ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
4125397Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 253, z późn. zm.ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej
4125497Dz. U. z 1997 r. Nr 41, poz. 254, z późn. zm.ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
5000000pozostałe przepisyzwolnienia od cła wynikające z innych przepisów niż wskazane powyżej

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAŚWIADCZENIE NR ...

Certificat

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAŚWIADCZENIE NR ...

Certificat

ZAŁĄCZNIK Nr  6

UWAGI DOTYCZĄCE TRANZYTOWEGO DOKUMENTU TOWARZYSZĄCEGO I DANE ZAWARTE W TRANZYTOWYM DOKUMENCIE TOWARZYSZĄCYM

CZĘŚĆ  I

UWAGI OGÓLNE

1. Tranzytowy Dokument Towarzyszący stanowi wydruk z systemu NCTS, na podstawie danych otrzymanych ze zgłoszenia tranzytowego, także po uzupełnieniach dokonanych przez zgłaszającego i/lub funkcjonariusza celnego urzędu wyjścia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, dane ze zgłoszenia są uzupełnione lub zastąpione kodami, o których mowa w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia.

2. Tranzytowy Dokument Towarzyszący nie może być zmieniany ani nie mogą być na nim dokonywane jakiekolwiek poprawki lub skreślenia, chyba że przepisy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej stanowią inaczej.

CZĘŚĆ  II

DANE ZAWARTE W TRANZYTOWYM DOKUMENCIE TOWARZYSZĄCYM

POLE 1 - Deklaracja

Dla danych zawartych w tym polu stosuje się odpowiednio przepisy części III załącznika nr 6 do rozporządzenia.

Po prawej stronie POLA 1: MRN

Numer Ewidencyjny Operacji Tranzytowej (MRN) składa się z 18 znaków, umieszczonych w następującym układzie:

- dwie ostatnie cyfry danego roku kalendarzowego,

- dwuznakowy symbol kraju rozpoczęcia operacji tranzytowej, zgodnie z kodami krajów zawartych w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia,

- trzynastoznakowy numer danej operacji tranzytowej,

- jednoznakowy symbol kontrolny.

Numer Ewidencyjny Operacji Tranzytowej drukowany jest także w formie kodu paskowego.

POLE 2 - Nadawca/Eksporter

Zawiera nazwisko i imię lub nazwę oraz pełny adres osoby, na rzecz której dokonano zgłoszenia celnego. W wypadku przesyłek zbiorczych używany jest wyraz "Różne".

POLE 3 - Formularze

Pole składa się z dwóch części. W pierwszej części podany jest numer seryjny strony obecnie drukowanej, a w drugiej części - całkowita liczba drukowanych stron wraz z wykazem towarów.

Jeżeli występuje tylko jedna pozycja towarowa, pole nie jest wypełnione.

POLE 4 - Wykazy załadunkowe

Podana jest liczba list towarowych albo wykazów towarów.

POLE 5 - Pozycje

Zawiera liczbę zgłoszonych pozycji towarowych, z uwzględnieniem zgłoszenia tranzytowego oraz listy towarowej albo wykazu towarów.

POLE 6 - Całkowita liczba opakowań

Zawiera całkowitą liczbę opakowań. Całkowita liczba opakowań powinna być równa sumie wszystkich liczb opakowań, liczb sztuk oraz symbolu "1" w wypadku towaru przewożonego luzem.

POLE 8 - Odbiorca

Zawiera nazwisko i imię lub nazwę oraz pełny adres odbiorcy towarów.

Po prawej stronie POLA 8:

Karta zwrotna powinna zostać odesłana do urzędu:

Podana jest nazwa i adres urzędu celnego, do którego należy odesłać kartę B lub fotokopię karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego.

POLE 15 - Kraj wysyłki/eksportu

Zawiera kod kraju, z którego towary są wywożone, zgodnie z wykazem H załącznika nr 7 do rozporządzenia.

POLE 17 - Kraj przeznaczenia

Zawiera kod kraju przeznaczenia, zgodnie z kodami krajów, zawartych w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia.

POLE 18 - Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy wyjściu

W pierwszej części pola podane są znaki lub numery rejestracyjne, a w wypadku braku znaków lub numerów rejestracyjnych - nazwa środka transportu, na który towary zostały bezpośrednio załadowane przy ich przedstawianiu w urzędzie wyjścia.

W drugiej części pola podany jest kod kraju rejestracji ciągnionego lub pchającego środka transportu, zgodnie z kodami krajów, zawartych w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia.

POLE 31 - Opakowania i opis towaru. Znaki i numery - Numery kontenera (-ów) - Liczba i rodzaj

Zawiera znaki i numery oraz liczbę i rodzaj opakowań, zgodnie z kodem opakowań zawartym w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia.

Jeżeli towary są przewożone w kontenerach, podane są numery kontenerów.

Zawiera zwyczajowy opis handlowy towaru.

Jeżeli zostały użyte listy towarowe, podane jest:

a) w wypadku towarów T1 lub T2: "Patrz listy towarowe",

b) w wypadku towarów T1 i T2:

- "Towary T1: patrz listy towarowe nr",

- "Towary T2: patrz listy towarowe nr".

POLE 32 - Pozycja Nr

Zawiera kolejny numer danej pozycji towarowej.

Jeżeli występuje jedna pozycja towarowa, w pierwszej części pola podany jest symbol "1". W wypadku stosowania list towarowych lub wykazów towarów, w polu 32 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego podany jest symbol "1", a na liście towarowej albo wykazie towarów przy każdej wymienionej pozycji towarowej - kolejny numer.

POLE 33 - Kod towaru

Zawiera czteropozycyjny kod towaru wyłącznie dla towarów określonych w § 16 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia oraz w załączniku nr 19 do rozporządzenia.

POLE 35 - Masa brutto w kilogramach

Zawiera masę brutto towaru, wyrażoną w pełnych kilogramach. Wartości po przecinku zaokrąglone są według zasad matematycznych.

Przez masę brutto rozumie się masę towaru z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem masy pojemników, kontenerów oraz materiałów wypełniających.

Masa brutto nie jest podana, jeżeli towary różnego rodzaju, objęte jednym zgłoszeniem, zostały zapakowane w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto każdego rodzaju towaru.

POLE 38 - Masa netto w kilogramach

Dla danych zawartych w tym polu stosuje się odpowiednio przepisy części III, IV i VI załącznika nr 6 do rozporządzenia.

POLE 40 - Deklaracja skrócona/poprzedni dokument

Jeżeli zgłoszeniem objęte są towary T2, podana jest nazwa i numer dokumentu, stosowanego w poprzedniej procedurze tranzytu, zgodnie z kodem poprzedniego dokumentu, zawartym w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia. W przeciwnym wypadku pole jest niewypełnione.

POLE 44 - Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia

Zawiera informacje o nazwach i numerach przedłożonych dokumentów, zgodnie z kodami nazw dokumentów/informacji, zawartymi w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia. Pole to zawiera także dodatkowe informacje, zgodnie z kodem dodatkowych informacji, zawartym w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia. W wypadku wiążącej trasy przewozu podane są kody określające kraje, których wiążąca trasa przewozu dotyczy, zgodnie z kodami krajów, zawartych w wykazie H załącznika nr 7 do rozporządzenia. W polu tym umieszczone mogą być inne dane w postaci wolnego tekstu, jeżeli są one wymagane.

POLE 50 - Główny zobowiązany

Zawiera nazwisko i imię lub nazwę oraz pełny adres głównego zobowiązanego.

POLE 51 - Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)

Zawiera numer urzędu celnego tranzytowego przywozu każdej Umawiającej się Strony, przez której obszar celny towary będą przewożone. Jeżeli przewóz będzie przebiegał przez terytorium krajów trzecich, podany jest numer urzędu celnego wywozu, przez który środek transportu opuści terytorium Umawiającej się Strony.

W wypadku gdy przewidywany urząd przeznaczenia znajduje się na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej, w polu tym podany jest numer pierwszego przewidywanego urzędu celnego tranzytowego przywozu znajdującego się na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej.

POLE 52 - Gwarancje nieważne na

W lewej części pola podany jest numer gwarancji. W wypadku korzystania z więcej niż jednego "T.C.32 Tytuł gwarancyjny" podany jest tylko pierwszy i ostatni numer stosowanych dokumentów, pod warunkiem że numery te następują bezpośrednio po sobie. Jeżeli gwarancja jest nieważna na kraje Wspólnoty Europejskiej, podany jest symbol "1", a jeżeli jest na te kraje ważna - symbol "0". W wypadku nieważności gwarancji na inne Umawiające się Strony podana jest nazwa tego kraju.

Prawa część pola zawiera kod rodzaju gwarancji, zgodnie z kodami zawartymi w wykazach G i H załącznika nr 7 do rozporządzenia.

POLE 53 - Urząd celny przeznaczenia (i kraj)

Zawiera numer urzędu przeznaczenia, w którym następuje zakończenie procedury tranzytu.

POLE 55 - Przeładunki

Dla danych zawartych w tym polu stosuje się odpowiednio przepisy części III i IV załącznika nr 6 do rozporządzenia.

POLE 56 - Inne zdarzenia podczas przewozu

Dla danych zawartych w tym polu stosuje się odpowiednio przepisy części III i IV załącznika nr 6 do rozporządzenia.

POLE C - Urząd wyjścia

Zawiera nazwę i numer urzędu wyjścia, datę przyjęcia zgłoszenia tranzytowego oraz, w wypadku stosowania procedury uproszczonej, o której mowa w § 121-139 rozporządzenia, nazwę upoważnionego nadawcy, jego adres i numer pozwolenia.

POLE D - Kontrola przez urząd celny wyjścia

W pozycji "Wynik" podany jest kod wyniku kontroli, zgodnie z wykazem H załącznika nr 7 do rozporządzenia. W wypadku wyznaczenia trasy przewozu wydrukowany jest zapis "Wiążąca trasa przewozu".

W pozycji "Nałożone zamknięcia: Ilość" oraz "Znaki" podane są liczba i numery nałożonych zamknięć celnych. W wypadku nałożenia zamknięć celnych o więcej niż jednym numerze podany jest pierwszy i ostatni numer, pod warunkiem że numery te następują po sobie. Jeżeli zamknięcia nie są używane, wydrukowany jest symbol "...".

W pozycji "Termin (ostatni dzień)" podana jest data (w systemie RR-MM-DD) dostarczenia towaru do urzędu przeznaczenia.

POLE I - Kontrola przez urząd celny przeznaczenia

Funkcjonariusz celny urzędu przeznaczenia potwierdza w polu I karty A i B lub na karcie A i jej kserokopii przedstawienie towaru i dokumentów oraz dokonuje następujących wpisów:

a) w pozycji "Data przybycia" datę dostarczenia towarów (w systemie RR-MM-DD),

b) w pozycji "Kontrola zamknięć" i "Uwagi" należy podać odpowiedni kod wyników i wskaźnika kontroli, zgodnie z wykazem H załącznika nr 7 do rozporządzenia,

c) w pozycji "Karta zwrotna odesłana w dniu" należy podać datę odesłania karty B lub fotokopii karty A Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego do urzędu przeznaczenia (w systemie RR-MM-DD),

d) w pozycji "po wpisaniu do Nr" należy wpisać numer ewidencji w urzędzie przeznaczenia,

e) w pozycji "Podpis" i "Pieczęć" funkcjonariusz celny składa podpis i przystawia pieczęć "Polska - Cło".

POLE I - Poświadczenie odpowiednich władz

Dla danych zawartych w tym polu stosuje się odpowiednio przepisy części VIII załącznika nr 6 do rozporządzenia.

CZĘŚĆ  III

UWAGI DODATKOWE

Jeżeli brak jest miejsca w polach 31, 40 i 44 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego na podanie wszystkich danych, dane te powinny zostać umieszczone w wykazie towarów. W tym wypadku w polu 31 Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego widnieje adnotacja "Patrz: wykaz towarów", a pola 40 i 44 tego dokumentu są niewypełnione.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

UWAGI DOTYCZĄCE WYKAZU TOWARÓW I DANE ZAWARTE W WYKAZIE TOWARÓW

CZĘŚĆ  I

UWAGI OGÓLNE

1. Wykaz towarów stanowi wydruk z systemu NCTS.

2. Zapisy w poszczególnych polach wykazu towarów nie mogą być wycierane, zamalowywane lub w inny sposób zmieniane, chyba że przepisy Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej stanowią inaczej.

CZĘŚĆ  II

DANE ZAWARTE W WYKAZIE TOWARÓW

Dla pól wykazu towarów przepisy części II załącznika nr 17 do rozporządzenia stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem instrukcji wypełniania następujących pól: 2, 8, 15, 17, 31, 36, 38, 40 i 44 dokumentu SAD.

W polu umieszczonym w lewym górnym rogu w drugim wierszu w drugim podpolu podany jest numer seryjny danej karty, a w trzecim podpolu - całkowita liczba wszystkich kart (wraz z Tranzytowym Dokumentem Towarzyszącym).

Pole "Urząd wyjścia" zawiera nazwę tego urzędu.

Pole "Data" zawiera datę przyjęcia zgłoszenia tranzytowego.

POLE "MRN"

Zawiera Numer Ewidencyjny Operacji Tranzytowej (MRN), określony w części II załącznika nr 17 do rozporządzenia.

POLE Pozycja Nr (32)

Zawiera numer kolejnej pozycji towarowej.

POLE Procedura (1/3)

Jeżeli zgłoszeniem celnym objęte są towary o tym samym statusie celnym, pole to jest niewypełnione. Jeżeli zgłoszeniem celnym objęte są przesyłki o różnym statusie, podany jest symbol T1 lub T2/T2F.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

OŚWIADCZENIE

(miejscowość i data)

.......................

(imię i nazwisko lub

nazwa wnioskodawcy)

.......................

(siedziba wnioskodawcy)

W związku ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gwarancji generalnej/zwolnienia z obowiązku składania gwarancji*) dla przewozów towarów w ramach wspólnej procedury tranzytowej ja, niżej podpisany, zobowiązuję się do zapłacenia, na pierwsze pisemne żądanie organu celnego, kwoty wynikającej z długu mogącego powstać z tytułu dokonywania przewozów towarów objętych wspólną procedurą tranzytową, dla której będę głównym zobowiązanym.

................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wnioskodawcy,

złożony w obecności

funkcjonariusza celnego)

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

OŚWIADCZENIE

(miejscowość i data)

.......................

(imię i nazwisko lub

nazwa wnioskodawcy)

.......................

(siedziba wnioskodawcy)

Oświadczam, że nie jest prowadzone w stosunku do mnie żadne z następujących postępowań:

1) naprawcze;

2) upadłościowe;

3) likwidacyjne;

4) egzekucyjne.

..............................

(podpisy osób kierujących

działalnością gospodarczą

wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

POZWOLENIE Nr .........

(miejscowość i data)

.......................

(pieczęć Izby

Celnej w Warszawie)

.......................

(znak sprawy)

Na podstawie art. 207 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 4 i 5 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (załącznik do Dz. U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76, z późn. zm.), § 196 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250, z późn. zm.), art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), po rozpatrzeniu wniosku z dnia .................. udzielam pozwolenia na korzystanie z procedury TIR.

............................................................

(nazwa firmy / imię i nazwisko)

............................................................

(siedziba / miejsce zamieszkania)

............................................................

(REGON)

............................................................

(indywidualny numer identyfikacyjny przydzielony osobie

przez stowarzyszenie poręczające)

Jeżeli warunki i wymogi, od spełnienia których uzależnione było wydanie niniejszego pozwolenia, przestaną być spełniane, zostanie ono cofnięte na podstawie art. 6 ust. 4 Konwencji TIR.

Osoba, która uzyskała pozwolenie na korzystanie z procedury TIR, zobowiązana jest w szczególności:

- przestrzegać przepisów celnych i podatkowych,

- uiszczać należne kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 Konwencji TIR, na żądanie właściwych władz, zgodnie z art. 8 ust. 7 Konwencji,

- umożliwiać Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych sprawdzanie informacji dotyczących warunków, jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia na korzystanie z karnetów TIR.

Uzyskanie niniejszego pozwolenia na korzystanie z procedury TIR nie stanowi prawa do otrzymania karnetów TIR od Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Udzielenie osobie pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, wydanego na podstawie warunków i wymogów określonych w Konwencji TIR, nie narusza odpowiedzialności i zobowiązań osoby, wynikających z tej Konwencji.

UZASADNIENIE

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 2621 § 1 Kodeksu celnego, w związku z art. 223 § 2 Ordynacji podatkowej). Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. Do odwołania należy dołączyć wymagane znaki opłaty skarbowej.

......................

(pieczęć i podpis

dyrektora izby celnej)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

T.C.31 POŚWIADCZENIE GWARANCJI

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZÓR III DOKUMENTU GWARANCYJNEGO WSPÓLNA/WSPÓLNOTOWA PROCEDURA TRANZYTOWA GWARANCJA POJEDYNCZA W FORMIE KARNETÓW

I. Oświadczenie gwaranta

1. Niżej podpisany(-a)1) ...................................

zamieszkały(-a) (z siedzibą) w2) ........................

niniejszym składa solidarną gwarancję w urzędzie

składania gwarancji w ...................................

wobec Wspólnoty Europejskiej składającej się z Królestwa

Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec,

Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki

Francuskiej, Republiki Irlandii, Republiki Włoskiej,

Wielkiego Księstwa Luksemburga, Królestwa Holandii,

Republiki Austrii, Republiki Portugalii, Republiki

Finlandii, Królestwa Szwecji, Zjednoczonego Królestwa

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jak również

Republiki Czeskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki

Islandii, Republiki Węgierskiej, Królestwa Norwegii,

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowackiej, Księstwa

Andory i Republiki San Marino3), na kwoty wynikające z

zobowiązań głównych lub ubocznych, kosztów i dopłat - z

wyjątkiem kar pieniężnych lub grzywien - które główny

zobowiązany może być winien wymienionym państwom z tytułu

należności celnych i innych opłat dotyczących towarów

objętych wspólnotową lub wspólną procedurą tranzytową, za

które niżej podpisany przyjął poręczenie poprzez

wystawienie karnetów gwarancyjnych, do maksymalnej kwoty

7.000 euro na każdy karnet gwarancyjny.

2. Niżej podpisany(-a) zobowiązuje się, w terminie 30 dni po

pierwszym pisemnym wezwaniu właściwych władz państw

wymienionych w pkt 1, uiścić bezzwłocznie żądane kwoty do

wysokości maksymalnej kwoty 7.000 euro na każdy karnet

gwarancji pojedynczej, o ile on (ona) lub inna

zainteresowana osoba nie udowodni właściwym władzom przed

upływem tego terminu, że procedura została prawidłowo

zakończona.

Właściwe władze mogą, z uzasadnionych powodów, na wniosek

podpisanego, przedłużyć termin 30 dni, w którym niżej

podpisany musi uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z

udzielenia dodatkowego terminu, szczególnie odsetki,

należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie

pobieranej z tego tytułu na rynku pieniężnym lub

kapitałowym danego państwa.

3. Oświadczenie o gwarancji jest wiążące z dniem jego

przyjęcia przez urząd składania gwarancji. Niżej

podpisany jest odpowiedzialny za zapłatę należności

mogących powstać w trakcie operacji wspólnotowego lub

wspólnego tranzytu zabezpieczonej niniejszą gwarancją,

która rozpoczęła się, zanim odwołanie lub cofnięcie

gwarancji stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o

zapłatę został złożony po tej dacie.

4. Dla celów tego oświadczenia niżej podpisany podaje adresy

swoich siedzib w każdym z innych krajów, wymienionych w

pkt 1:4)

PaństwoNazwisko i imię lub nazwa firmy oraz pełny adres

Niżej podpisany uznaje, że wszystkie formalności lub środki

proceduralne, które dotyczą niniejszego oświadczenia i zostały pisemnie złożone w jednej z jego siedzib, a szczególnie korespondencja i przesyłki pocztowe, są dla niego wiążące.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, w

których ma adresy swoich siedzib.

Niżej podpisany zobowiązuje się utrzymać adresy swoich

siedzib; ewentualna zmiana jednego lub kilku z nich może

nastąpić tylko po wcześniejszym poinformowaniu urzędu

składania gwarancji.

............., dnia ........

(miejsce)

............................

(podpis)5)

II. Przyjęcie przez urząd składania gwarancji

Urząd składania gwarancji w: ...............................

Oświadczenie gwaranta przyjęto dnia ........................

..................

(stempel i podpis)

1) Nazwisko i imię lub nazwa firmy.

2) Pełny adres.

3) Dotyczy wyłącznie wspólnotowej procedury tranzytu.

4) Jeżeli przepisy prawne danego kraju nie przewidują ustanowienia adresu kontaktowego, gwarant musi wyznaczyć, w tym kraju, pełnomocnika ds. otrzymywania korespondencji i zobowiązania wynikające z drugiego i czwartego zdania pkt 4 muszą być odpowiednio zgodne. Dla decyzji w kwestiach spornych wynikających z gwarancji właściwe są sądy w miejscu, gdzie znajdują się adresy siedzib lub pełnomocnicy.

5) Przed swoim podpisem podpisujący musi nanieść ręczną uwagę "Gwarancja".

ZAŁĄCZNIK Nr  13

T.C.32 KARNET GWARANCJI POJEDYNCZEJ

wzór

Formularze stosowane do wystawiania poświadczeń gwarancji pojedynczej w formie karnetów należy drukować na gładkim papierze do pisania o gramaturze przynajmniej 55 g/m2. Na formularzu powinien być wdrukowany czerwony giloszowany wzór, tak aby widoczne były wszelkiego rodzaju fałszerstwa dokonywane przy użyciu metod chemicznych lub mechanicznych. Dla wszystkich egzemplarzy należy stosować biały papier. Formularze mają format 148 x 105 mm. Na formularzach powinien być podany adres drukarni lub identyfikujący ją znak oraz seryjny numer identyfikacyjny.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1630 oraz z 2003 r. Nr 30, poz. 248, Nr 134, poz. 1256 i Nr 184, poz. 1798.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255.