Zm.: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.11.71

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU, MINISTRA ROLNICTWA I PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 8 marca 1965 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, poz. 260 oraz z 1960 r. Nr 20, poz. 119) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu, Ministra Rolnictwa i Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 31 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych (Dz. U. z 1961 r. Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ściany w pomieszczeniach płuczek, jeżeli odległość płuczki od ścian wynosi mniej niż 2,5 m, powinny być pokryte do wysokości co najmniej 2 m od poziomu podłogi materiałem nienasiąkliwym.";

2)
w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do oświetlania komór zbożowych, mącznych i otrębowych oraz komór silosowych w wytwórniach pasz dopuszcza się stosowanie:

1) lamp stałych umieszczonych na zewnątrz komory w hermetycznym oszkleniu,

2) lamp przenośnych umieszczonych na zewnątrz komory i tak skonstruowanych, aby nie zachodziła możliwość wpuszczenia ich do komory; lampy te powinny być zasilane prądem o napięciu nie przekraczającym 23 V oraz pyłoszczelne i zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem klosza,

3) indywidualnych elektrycznych lamp górniczych.";

3)
w § 62 dotychczasową treść tego przepisu oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Urządzeniami aspiracyjnymi są wolno stojące lub związane konstrukcyjnie z maszynami i urządzeniami produkcyjnymi wentylatory, filtry, cyklony, komory pyłowe.";

4)
§ 63 otrzymuje brzmienie:

"§ 63. Do urządzeń aspiracyjnych należy przyłączyć:

1) wszystkie maszyny i urządzenia produkcyjne mogące wydzielać w czasie pracy pył do pomieszczeń, zainstalowane w młynach handlowych, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych,

2) wialnie zbożowe, żubrowniki, łuszczarki i szczotkarki we wszystkich młynach oraz maszyny mielące w młynach gospodarczych posiadających więcej niż dwie pary walców mielących.";

5)
w § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) młynów gospodarczych oraz wytwórni pasz o wydajności do 4 ton na godzinę - w zakresie stosowania mechanicznych pakarek,

2) młynów gospodarczych - w zakresie stosowania mieszarek do otrąb,

3) młynów gospodarczych do 2 par walców mielących - w zakresie stosowania mieszarek do mąki.";

6)
§ 83 otrzymuje brzmienie:

"§ 83. 1. Przejścia pomiędzy pryzmami składowanych surowców lub przetworów nie mogą być mniejsze niż 0,5 m.

2. Dopuszcza się składowanie surowców i przetworów w pryzmach opartych o ściany, pod warunkiem, że konstrukcja ścian magazynu jest dostosowana do tego rodzaju składowania.";

7)
§ 114 otrzymuje brzmienie:

"§ 114. W nowo budowanych młynach odległość między odsiewaczami płaskimi a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,80 m, a szerokość przejścia między odsiewaczami płaskimi, przeznaczonego do komunikacji - co najmniej 1,20 m.";

8)
§ 118 otrzymuje brzmienie:

"§ 118. Prażarki ogrzewane bezpośrednio z paleniska umieszczonego pod prażarką powinny znajdować się w pomieszczeniach wydzielonych przeciwpożarowo, wykonanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.";

9)
w § 133:
a)
w pkt 2 lit. b) skreśla się wyrazy "młynów gospodarczych oraz";
b)
dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) do dnia 31 grudnia 1967 r. - §§ 63 i 73 ust. 1 w stosunku do młynów gospodarczych."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.