Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1965 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU, MINISTRA ROLNICTWA I PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 31 grudnia 1960 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 10 listopada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, poz. 260) zarządza się, co następuje:

Przepisy wstępne.

§  1.
1.
Rozporządzenie niniejsze dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w młynach, spichrzach zbożowych i wytwórniach pasz.
2.
Określenie "zakłady" użyte w dalszej treści niniejszego rozporządzenia oznacza zakłady wymienione w ust. 1.
3.
Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w wiatrakach wyłącznie śrutujących zboże.

Budynki i pomieszczenia pracy.

§  2.
1.
Ściany pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i pomieszczeń pomocniczych powinny być gładkie i dawać się łatwo oczyszczać z pyłu.
2. 1
Ściany w pomieszczeniach płuczek, jeżeli odległość płuczki od ścian wynosi mniej niż 2,5 m, powinny być pokryte do wysokości co najmniej 2 m od poziomu podłogi materiałem nienasiąkliwym.
§  3.
Jeżeli względy techniczne nie pozwalają na ułożenie podłogi na całej powierzchni stropu, należy w odległości 0,1 m od krawędzi podłogi ustawić na całej długości poręcz ochronną o wysokości 1,10 m z listwą poziomą w połowie wysokości oraz listwę krawężnikową nad podłogą o szerokości 0,15 m.
§  4.
Zabrania się układania blach na podłodze w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych
§  5.
Dla ochrony podłogi przed zniszczeniem wózki używane do transportu powinny posiadać koła ogumione.
§  6.
1.
Drzwi pomiędzy pomieszczeniami produkcyjnymi lub magazynowymi powinny zamykać się samoczynnie. Drzwi te powinny być wykonane z materiału ognioodpornego.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy zakładów znajdujących się w budynkach drewnianych.
§  7.
W pomieszczeniach, w których znajdują się pracownicy, zabrania się zamykania drzwi z zewnątrz w sposób uniemożliwiający ich otwarcie od wewnątrz.
§  8.
W pomieszczeniach produkcyjnych oraz na klatkach schodowych i parapetach okien zabrania się układania, przechowywania lub gromadzenia jakichkolwiek przedmiotów, surowców i produktów.
§  9.
Wejście na pomost powinno odbywać się po schodach lub przy użyciu stałych drabin.
§  10.
Szerokość pomostu stałego służącego do obsługi urządzeń technicznych nie powinna być mniejsza niż 0,75 m.
§  11.
Zagłębienia i otwory w stropach, jak np. przy koszach zasypowych, stopach przenośników, studzienkach itp., powinny być przykryte dostatecznie mocnymi rusztami ochronnymi lub pokrywami, a jeżeli warunki techniczne na to nie pozwalają, należy przy tych zagłębieniach ustawić poręcze ochronne.

Ogrzewanie pomieszczeń.

§  12.
Pomieszczenia w zakładzie pracy powinny być tak wykonane i uszczelnione, aby nie następowało zbyt raptowne lub nadmierne oziębienie tych pomieszczeń.
§  13.
1.
Pomieszczenia pracy w młynie i wytwórni pasz mogą być ogrzewane tylko przy pomocy centralnego ogrzewania.
2.
W zakładach nie posiadających centralnego ogrzewania należy wydzielić przynajmniej jedno pomieszczenie ogrzewane w porze zimowej do temperatury 180C, w którym pracownicy mogliby się ogrzać w czasie mrozów. W pomieszczeniu tym powinno znajdować się urządzenie do podgrzewania posiłków.

Wentylacja.

§  14.
Stężenie pyłu zbożowego lub mącznego w powietrzu pomieszczeń pracy nie powinno przekraczać dopuszczalnych norm.
§  15.
1.
Oczyszczanie worków powinno odbywać się mechanicznie w specjalnych pomieszczeniach oddzielonych od pomieszczeń produkcyjnych.
2.
Pomieszczenia przeznaczone do czyszczenia worków powinny posiadać urządzenia wentylacyjne do usuwania pyłu z miejsca jego powstawania.
3.
Naprawa worków powinna się odbywać w oddzielnym pomieszczeniu.
4.
Worki przeznaczone do naprawy powinny być uprzednio oczyszczone z pyłu. Worki, które były poddawane dezynsekcji środkami chemicznymi, powinny być uprzednio dokładnie przewietrzone.

Oświetlenie sztuczne.

§  16.
Jeżeli względy produkcyjne wymagają zamalowania szyb dla zmniejszenia intensywności promieniowania naturalnego, wówczas w czasie pracy w tym pomieszczeniu oświetlenie naturalne należy uzupełnić oświetleniem sztucznym.
§  17.
1.
Żarówki w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być umieszczone w oprawkach wykonanych z masy izolacyjnej, np. porcelany itp.
2.
Żarówki powinny być osłonięte pyłoszczelnie kloszami ochronnymi, a w siłowniach gazogeneratorowych gazoszczelnie.
3.
W miejscach, w których zachodzi niebezpieczeństwo tłuczenia, klosz należy ochronić siatką ochronną.
§  18.
1.
Punkty świetlne powinny być stale utrzymywane w czystości.
2.
Czyszczenie żarówek i kloszy powinno odbywać się po wyłączeniu prądu.
§  19.
W punktach świetlnych, w których na skutek drgań i wstrząsów następuje częste przepalanie się żarówek, zawieszenie punktu świetlnego powinno być wykonane w sposób elastyczny.
§  20.
1.
W zakładach posiadających własne źródło energii napędowej powinna być zainstalowana prądnica dla zapasowego zasilania sieci oświetleniowej na wypadek wyłączenia dopływu prądu ze źródła obcego.
2.
W zakładach posiadajćych własne źródło energii elektrycznej dla światła należy zainstalować urządzenie do automatycznego przełączania oświetlenia ze źródła obcego.
§  21.
1. 2
Do oświetlania komór zbożowych, mącznych i otrębowych oraz komór silosowych w wytwórniach pasz dopuszcza się stosowanie:
1)
lamp stałych umieszczonych na zewnątrz komory w hermetycznym oszkleniu,
2)
lamp przenośnych umieszczonych na zewnątrz komory i tak skonstruowanych, aby nie zachodziła możliwość wpuszczenia ich do komory; lampy te powinny być zasilane prądem o napięciu nie przekraczającym 23 V oraz pyłoszczelne i zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem klosza,
3)
indywidualnych elektrycznych lamp górniczych.
2.
Zabrania się używania w komorach elektrycznych lamp przenośnych.
3.
Do czasu zainstalowania oświetlenia, o którym mowa w ust. 1, dopuszczalne jest używanie w komorach kieszonkowych lamp elektrycznych o napięciu do 6 V.

Urządzenia techniczne.

Pędnie.
§  22.
W zakładach istniejących, w których pozwala na to wysokość pomieszczenia, wały transmisyjne oraz przystawki o niskim zawieszeniu należy przebudować i umieścić je na wysokości co najmniej 2 m nad poziomem podłogi.
§  23.
Wał główny powinien posiadać takie urządzenia, które by pozwalały na wyłączanie poszczególnych działów zakładu (czyszczarnia, młyn, magazyn itp.).
§  24.
Na każdym piętrze budynku w zakładzie o napędzie elektrycznym powinny być umieszczone wyłączniki prądu pozwalające na natychmiastowe zatrzymanie ruchu silnika głównego.
§  25.
Przejście między ścianą a wystającym elementem pędni (wieńcem koła pasowego) nie może być węższe niż 1,0 m.
§  26.
1.
W razie stwierdzenia, że pędnia wykazuje wady techniczne powodujące np. spadnie pasów itp., należy ją niezwłocznie zatrzymać i wady usunąć.
2.
Dla samoczynnego usuwania pyłu osiadającego na wale transmisyjnym należy stosować krążki samościerająe.
§  27.
1.
Do nakładania i przesuwania pasów należy stosować przyrządy pomocnicze.
2.
Przesuwacze pasów powinny być zaopatrzone w zapadki lub inne podobne urządzenia blokujące, które zapobiegają nieprzewidzianemu przesunięciu się pasa z koła jałowego na koło robocze.
§  28.
Nie wolno stosować nakładek na wieniec koła pasowego dla zwiększenia jego średnicy. Nie wolno również nawijać na wał transmisyjny pasów lub przytwierdzać innych jakichkolwiek przedmiotów mających zastąpić koło pasowe.
§  29.
Drewniane koła pasowe mogą być stosowane na wale transmisyjnym, jeżeli ich szybkość obwodowa nie przekracza 5 m/sek.
§  30.
Pasy klinowe powinny być osłonięte na całej długości bez względu na ich szybkość poruszania się oraz wysokość, na której są umieszczone.
§  31.
Zabrania się łączenia pasów napędowych śrubami, a klamrami tych pasów, których szerokość przekracza 50 mm.
§  32.
1.
Zabrania się smarowania pasów w ruchu.
2.
Pasy wolno smarować tylko woskiem adhezyjnym.
§  33.
W pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu, należy przy pasach zamontować uziemione zbieracze.
§  34.
1.
Przekładnie zębate powinny być wykonane z materiału nie powodującego hałasu, np. z tworzyw sztucznych. Przekładnie zębate żeliwne powinny być zanurzone w kąpieli olejowej.
2.
Zabrania się używania kół zębatych uszkodzonych lub nadmiernie zużytych.
§  35.
Przy kołach zębatych, przy których ze względu na ich duże średnice nie można zastosować osłon, jak np. przy turbinach i kołach wodnych, należy ustawić bariery ochronne zabezpieczające pracowników przed przypadkowym zetknięciem się z tymi kołami.

Silniki spalinowe.

§  36.
Pomieszczenie silnika spalinowego powinno być oddzielone ścianami ognioodpornymi od pomieszczeń młyna.
§  37.
Silnik poruszany gazem generatorowym powinien być ustawiony w specjalnym pomieszczeniu oddzielnym od pomieszczeń generatora.
§  38.
Podłoga w maszynowni powinna być szczelna, niepalna i nienasiąkliwa.
§  39.
Stan techniczny silnika spalinowego i przewodów gazowych powinien być taki, aby zabezpieczał przed wydzielaniem się gazów do pomieszczenia.
§  40.
Czyszczenie lub naprawę przewodów gazowych bądż generatora należy dokonywać po dokładnym usunięciu z nich gazu i upewnieniu się, że nie grozi zatrucie lub wybuch.
§  41.
Garnek wydechowy dla odprowadzenia spalin powinien być umieszczony na zewnątrz maszynowni, a jego wewnętrzna objętość powinna być przynajmniej 5-krotnie większa od objętości komory tłokowej.
§  42.
Rura wydechowa powinna wystawać co najmniej 2 m ponad dolną krawędż dachu i być zaopatrzona w iskrochron.
§  43.
Zagłębienie, w którym znajduje się garnek wydechowy, należy osłonić rusztem ochronnym lub zabezpieczyć w inny skuteczny sposób.
§  44.
Paliwo płynne służące do napędu silnika spalinowego może znajdować się w pomieszczeniu maszynowni, w ilości nie większej niż 200 kg.
§  45.
Koło zamachowe przy silniku powinno być dokładnie wyważone oraz należycie zamocowane na wale. Zabrania się uruchamiania silnika, jeżeli koło zamachowe jest uszkodzone.

Turbiny i koła wodne.

§  46.
Przed komorą turbinową na kanale dopływowym powinien być ustawiony ruszt ochronny.
§  47.
Na pomoście przy stanowisku pracownika oczyszczającego ruszt ochronny turbiny, należy ustawić poręcz ochronną o wysokości 1,10 m.
§  48.
Pomost przy zastawkach powinien mieć poręcz z obydwu stron, a jego szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,75 m.
§  49.
W ciemnej porze doby pomosty przy rusztach i przy zastawkach powinny być dostatecznie jasno oświetlone.
§  50.
Pomosty i poręcze przy urządzeniach wodnych powinny być mocne i nie śliskie oraz zabezpieczone przed szkodliwym działaniem wpływów atmosferycznych.
§  51.
Przy kanale dopływowym i odpływowym wody z turbiny należy umieścić w miejscu widocznym napisy ostrzegawcze zabraniające kąpania się w miejscach zagrożonych.
§  52.
Przy młynie wodnym należy umieścić 2 koła ratunkowe, jedno po stronie dopływu, a drugie - odpływu wody.
§  53.
Obsługę turbin wodnych, jazów, zastawek, rusztów i kół wodnych powinny wykonywać jedynie osoby dobrze wyszkolone w tym zakresie.
§  54.
Zastawki powinny być tak wykonane i utrzymywane, aby przy ich zamknięciu woda nie mogła się przedostawać do turbiny lub na koła wodne.
§  55.
Urządzenia do podnoszenia i opuszczania zastawek powinny być tak wykonane, aby zastawki mogły być lekko i szybko opuszczane i podnoszone przez jednego pracownika.
§  56.
Do komory turbiny wolno wchodzić dopiero po całkowitym opuszczeniu zastawki i jej zabezpieczeniu przed przypadkowym podniesieniem oraz opróżnieniem komory z wody.
§  57.
Do wchodzenia do komory powinny służyć dostatecznie mocne i należycie przytwierdzone klamry bądź też drabina zabezpieczona przed poślizgiem.
§  58.
Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac w miejscu dopływu wody przy otwartych rusztach.
§  59.
Otwór nad komorą turbiny powinien być stale przykryty przymocowaną do podłogi uchylną pokrywą.
§  60.
Wstęp do pomieszczenia, w którym znajduje się turbina, dozwolony jest tylko osobom wyznaczonym do tej obsługi oraz innym osobom do tego upoważnionym. Przy wejściu do turbinowni należy umieścić czytelny napis o zakazie wstępu do niej osobom nie upoważnionym.
§  61.
W czasie wiosennych wylewów wód lub powodzi przy urządzeniach wodnych należy zarządzić dyżury, wyznaczając doświadczonych pracowników, których zadaniem będzie alarmowanie w razie stwierdzenia niebezpieczeństwa.

Aspiracja maszyn i urządzeń.

§  62.
1. 3
W celu sprawnego przebiegu procesu technologicznego produkcji oraz poprawy warunków higienicznych w zakładach powinna być zastosowana aspiracja.
2. 4
Urządzeniami aspiracyjnymi są wolno stojące lub związane konstrukcyjnie z maszynami i urządzeniami produkcyjnymi wentylatory, filtry, cyklony, komory pyłowe.
§  63. 5
Do urządzeń aspiracyjnych należy przyłączyć:
1)
wszystkie maszyny i urządzenia produkcyjne mogące wydzielać w czasie pracy pył do pomieszczeń, zainstalowane w młynach handlowych, wytwórniach pasz i spichrzach zbożowych,
2)
wialnie zbożowe, żubrowniki, łuszczarki i szczotkarki we wszystkich młynach oraz maszyny mielące w młynach gospodarczych posiadających więcej niż dwie pary walców mielących.
§  64.
Poziome przewody rurowe urządzeń aspiracyjnych powinny posiadać szczelnie zamykane utwory przeznaczone do ich oczyszczania.
§  65.
Rękawy filtrów i odsiewaczy powinny być wykonane z materiału nie przepuszczającego pyłu do pomieszczeń.

Magazynowanie surowca i przetworów.

§  66.
Rampy magazynowe o długości powyżej 50 m powinny mieć co 25 m bezpieczne wejścia.
§  67.
Rampy górne i pomosty podwieszane magazynów o kilku kondygnacjach powinny posiadać urządzenia zabezpieczające przed spadnięciem pracownika.
§  68.
Zboże i inne produkty powinny być magazynowane w pomieszczeniach specjalnie na ten cel przeznaczonych.
§  69.
1.
Osiadający na ścianach, podłodze, suficie i urządzeniach technicznych pył powinien być często zmiatany i usuwany poza budynek zakładu.
2.
W miarę możliwości należy stosować mechaniczne odpylanie.
§  70.
Otwory nad komorami przeznaczonymi do magazynowania zboża i przetworów powinny być stale zabezpieczone rusztami ochronnymi, a nad rusztami powinny znajdować się umocowane pokrywy.
§  71.
Zabrania się wchodzenia do komór przeznaczonych na składowanie surowców lub przetworów przed ich należytym wywietrzeniem.
§  72.
Przy opuszczaniu pracownika do komory należy przestrzegać następujących zasad:
1)
siodełko powinno być przymocowane do liny stalowej wielożyłowej o średnicy nie mniejszej niż 10 mm; drugi koniec liny powinien być przytwierdzony do bębna wciągarki, zaopatrzonej w zapadkę, hamulec automatyczny i hamulec ręczny;
2)
opuszczanie pracownika powinno odbywać się powoli;
3)
pracownik opuszczający się do komory powinien mieć na sobie pas ochronny z karabinczykiem przypiętym do linki nośnej;
4)
zabrania się pracownikom schodzenia z siodełka w czasie przebywania w komorze wypełnionej zbożem lub produktem;
5)
w czasie przebywania pracownika w komorze zabrania się wsypywania do komory zboża lub przetworów; otwór górny komory powinien być stale otwarty, natomiast zasuwa znajdująca się nad dolnym przenośnikiem powinna być zamknięta przed opuszczeniem pracownika do komory;
6)
w czasie przebywania pracownika w komorze, nad komorą powinni znajdować się dwaj robotnicy, jeden, który obsługuje wciągarkę, i drugi, który trzyma stale napiętą linkę sygnalizacyjną prowadzącą do pracownika znajdującego się w komorze;
7)
przed przystąpieniem do prac w komorze mieszarki mieszadło powinno być wyłączone z ruchu, a przesuwacz pasa przy mieszadle powinien być zablokowany dla uniknięcia samowłączenia się napędu;
8)
na wyłączniku mieszadła powinna być umieszczona tabliczka z napisem ostrzegawczym, zabraniającym uruchamiania mieszadła; tabliczka może być zdjęta dopiero po wyjściu pracownika z komory.
§  73.
1.
Mieszanie mąki, otrąb i paszy oraz pakowanie do worków tych produktów powinno odbywać się przy zastosowaniu mechanicznych urządzeń, jak np. mieszarek i pakarek.
2. 6
Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1)
młynów gospodarczych oraz wytwórni pasz o wydajności do 4 ton na godzinę - w zakresie stosowania mechanicznych pakarek,
2)
młynów gospodarczych - w zakresie stosowania mieszarek do otrąb,
3)
młynów gospodarczych do 2 par walców mielących - w zakresie stosowania mieszarek do mąki.
§  74.
Worki układane w stosy powinny mieć jednakowe kształty, wymiary i jednakowy ciężar.
§  75.
Przy stosach wyższych niż 5 warstw należy dla wzmocnienia stosu stosować co pięć warstw przekładki podłużne i poprzeczne, np. z desek.
§  76.
Układanie worków w stosy powyżej 6 warstw powinno się odbywać przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych.
§  77.
Transport napełnionych worków powinien odbywać się przy pomocy przenośników poziomych lub pionowych bądż też wózków z ogumionymi kołami na łożyskach tocznych.
§  78.
Wchodzenie na stos powinno odbywać się przy użyciu drabin zabezpieczonych przed poślizgiem
§  79.
1.
Zabrania się rozwiązywania worków ułożonych w stosie dla pobierania próbek lub ściągania i wyciągania worków ze stosu. Worki należy ze stosu zdejmować.
2.
Stosy należy tak budować, aby nawiązka skierowana była do środka stosu.
§  80.
Odległość stosów od ścian powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a przejścia między rzędami stosów powinny wynosić co najmniej 1,0 m.
§  81.
Zabrania się opierania stosów o ściany i filary (podpory stropów).
§  82.
Jeżeli stos z workami zaczyna się przechylać, należy przystąpić niezwłocznie do jego rozebrania.
§  83. 7
1.
Przejścia pomiędzy pryzmami składowanych surowców lub przetworów nie mogą być mniejsze niż 0,5 m.
2.
Dopuszcza się składowanie surowców i przetworów w pryzmach opartych o ściany, pod warunkiem, że konstrukcja ścian magazynu jest dostosowana do tego rodzaju składowania.
§  84.
Wchodzenie na pryzmy powinno się odbywać przy użyciu odpowiednich pomostów lub nalistwowanych desek o szerokości nie mniejszej niż 0,3 m.
§  85.
Zabrania się podbierania pryzm.
§  86.
Zabrania się przyjmowania zakażonych, nadpsutych lub znajdujących się w stanie rozkładu surowców paszowych.
§  87.
Komory przeznaczone do magazynowania i mieszania produktów powinny być dostatecznie mocne oraz posiadać ściany szczelne i gładkie.
§  88.
Opróżniania komór należy tak dokonywać, aby nie następowało zawiśnięcie produktu.
§  89.
Pomost wagi dziesiętnej ustawionej przy pakarce powinien być umieszczony na jednym poziomie z podłogą.

Czyszczenie zboża.

§  90.
Zabrania się umieszczania w pomieszczeniach czyszcza-rni pomocniczych tablic elektrycznych oraz wyłączników elektrycznych nożowych nie okapturzonych.
§  91.
Zabrania się wchodzenia z otwartym płomieniem do czyszczarni. Zakaz ten powinien być uwidoczniony specjalnymi napisami, umieszczonymi przy wejściu do czyszczarni.
§  92.
Zabronione jest wypuszczanie bezpośrednio na podłogę oraz gromadzenie w czyszczarni odpadów z maszyn czyszczących.
§  93.
Magnesy stałe i elektromagnesy powinny być instalowane przed maszynami czyszczącymi i rozdrabniającymi, w których może nastąpić iskrzenie, oraz tam, gdzie tego wymagają względy technologiczne lub bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Przetwórstwo.

§  94.
Samodzielną obsługę maszyn mielących można powierzać tylko wykwalifikowanym, doświadczonym pracownikom posiadającym co najmniej 2-letni staż pracy w tym zawodzie.
§  95.
Uczniowie i praktykanci w wieku powyżej 18 lat mogą w celach nauki być dopuszczeni do obsługi maszyn mielących pod warunkiem, że praca ta odbywać się będzie pod bezpośrednim i stałym nadzorem wykwalifikowanego pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy ucznia.
§  96.
Górne i dolne drzwiczki mlewników powinny być stale zamknięte.
§  97.
1.
W każdym mlewniku, w którym w czasie przemiału zboża lub produktów pośrednich mogłyby powstawać na wałkach mielących tzw. nalepy, należy stosować zgarniacze automatyczne.
2.
Usuwanie ręczne nalepów lub innych jakichkolwiek przedmiotów z walców podczas ich ruchu jest zabronione.
§  98.
1.
Mlewniki walcowe powinny posiadać takie urządzenia, aby w razie zejścia produktów z wałków zasilających nastąpiło samoczynne wyłączenie złożenia walców.
2.
Przy starych typach mlewników, które nie posiadają urządzenia do samoczynnego złożenia walców, należy zainstalować sygnalizację dźwiękową.
§  99.
Nad poziomo zainstalowanymi walcami gniotownika lub mlewnika należy zastosować ruszt ochronny zapobiegający możliwości zgniecenia palców przez walce.
§  100.
Zasobniki nad mlewnikami powinny być stale szczelnie zakryte.
§  101.
1.
Przy wymianie walców należy stosować urządzenia mechaniczne do transportu pionowego i poziomego, jak np. przeciągalne wciągniki łańcuchowe.
2.
Przed przystąpieniem do wymiany walców przy pomocy urządzeń wciągnikowych stan techniczny tych urządzeń, a w szczególności stan łańcuchów i sposób ich zawieszenia powinien być sprawdzony przez kierownika technicznego zakładu lub wyznaczonego przez niego pracownika.
§  102.
Ręczne przenoszenie walców młyńskich jest zabronione. Do poziomego transportu walców należy używać specjalnych wózków na kołach ogumionych.
§  103.
Zapasowe walce znajdujące się w zakładzie powinny być ułożone bezpiecznie w sposób nie utrudniający przejścia.
§  104.
W miarę możliwości przy kamieniach młyńskich należy stosować napęd elektryczny lub napęd bezpośredni od silnika elektrycznego, pozwalający na całkowite wyłączenie bieguna z ruchu bez zatrzymania głównej pędni.
§  105.
Obudowa złożenia kamieni (łubia) powinna być szczelna.
§  106.
Jeżeli złożenie kamieni młyńskich ustawione jest na pomoście, odległość od podłogi do belki nośnej pomostu powinna być nie mniejsza niż 2,2 m.
§  107.
Kamień młyński - biegun powinien być osadzony centralnie na wrzecionie oraz dokładnie wyważony.
§  108.
Obręcze powinny mocno opasywać kamienie; ich ogólna szerokość powinna wynosić przynajmniej 2/3 wysokości kamienia, a grubość - nie mniej niż 5 mm.
§  109.
1.
Zabrania się uruchamiania kamieni pękniętych.
2.
Szybkość obwodowa bieguna nie powinna przekraczać:
1)
10 m/sek dla kamieni naturalnych,
2)
12 m/sek dla kamieni sztucznych.
§  110.
1.
Zdejmowanie kamienia z wrzeciona powinno się odbywać z użyciem żurawia.
2.
Śruba żurawia służąca do podnoszenia i opuszczania kamienia powinna posiadać zabezpieczenie zapobiegające spadnięciu nakrętki.
§  111.
Pracownik zatrudniony przy nakuwaniu kamieni powinien wykonywać tę czynność w okularach i rękawicach ochronnych.
§  112.
W miarę technicznych możliwości przy odsiewaczach płaskich i sortownicach należy stosować indywidualny napęd elektryczny.
§  113.
Wirujące ciężary zamachowe odsiewaczy płaskich powinny być osłonięte.
§  114. 8
W nowo budowanych młynach odległość między odsiewaczami płaskimi a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,80 m, a szerokość przejścia między odsiewaczami płaskimi, przeznaczonego do komunikacji - co najmniej 1,20 m.
§  115.
Ramy odsiewaczy powinny przylegać szczelnie i nie powodować wydzielania się pyłu.
§  116.
Odsiewacz płaski powinien być dokładnie wyważony.
§  117.
Zabrania się oczyszczania szmatami lub czyściwem skrzyń odsiewaczy płaskich znajdujących się w ruchu. Do tego celu należy używać szczotek z krótkim trzonkiem.
§  118. 9
Prażarki ogrzewane bezpośrednio z paleniska umieszczonego pod prażarką powinny znajdować się w pomieszczeniach wydzielonych przeciwpożarowo, wykonanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  119.
1.
Nastawiania dozowników wolno dokonywać tylko podczas ich postoju.
2.
Klapy kontrolne dozowników powinny być stale zamknięte.
3.
Z otworów kontrolnych dozowników będących w ruchu nie wolno pobierać prób surowców ani wyjmować znajdujących się tam ciał obcych (papierów, sznurków itp.).

Urządzenia transportowe.

Dżwigi towarowe.
§  120.
1.
Drzwi przy szybie dźwigu powinny zamykać się automatycznie i posiadać wysokość co najmniej 2 m.
2.
Szyb dżwigu powinien być obudowany na całej wysokości.
3.
Szczelina pomiędzy pomostem dżwigu a podłogą nie powinna być szersza niż 3 cm.
§  121.
Natężenie oświetlenia miejsc załadunku i wyładunku przy dżwigu powinno być nie mniejsze niż 30 lx przy oświetleniu żarówkowym i 50 lx przy oświetleniu fluorescencyjnym.
§  122.
Dżwig powinien posiadać urządzenie automatycznie zatrzymujące pomost dżwigu w razie urwania się cięgna.
§  123.
1.
Zakłady pracy posiadające dżwigi towarowe nie podlegające kontroli organów dozoru technicznego powinny wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za standżwigów.
2.
Techniczna kontrola z badaniem wytrzymałości cięgien, części nośnych i hamulców powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na kwartał, a stwierdzone braki i usterki powinny być odnotowane w książce kontroli i niezwłocznie usunięte.

Przenośniki.

§  124.
Zabrania się wygarniania ręką zboża i produktów przenośników. Do tego celu należy używać pomocniczych narzędzi.
§  125.
Zabronione jest instalowanie dwóch lub więcej oddzielnych przenośników kubelkowych na wspólnym wale napędowym.
§  126.
Przenośniki grawitacyjne, jaj np. ześlizgi i pochylnie workowe, służące do opuszczania napełnionych worków, powinny posiadać krawężniki o wysokości 0,15 m zapobiegające spadnięciu worka w czasie przesuwania się po pochylni.
§  127.
Zabronione jest umieszczanie pochylni workowej nad drzwiami oraz nad przejściami.
§  128.
1.
Szybkość końcowa ładunku przesuwanego po pochylni przy odbiorze ręcznym nie powinna przekraczać 0,75 m/sek, a przy mechanicznym - 1,5 m/sek.
2.
Dla zmniejszenia szybkości opadającego worka należy stosować urządzenia hamujące bądź też na końcu pochylni umieścić platformę hamulcową.
3.
Otwory w podłodze przy pochylniach należy niezwłocznie po skończonej pracy przykryć zastawami podłogowymi bądź też przy otworze ustawić barierę ochronną.
§  129.
Przenośniki powietrzne przeznaczone do wyładowywania zboża ze statków i barek powinny być poddawane niezależnie od kontroli okresowych dodatkowo kontrolii po każdej burzy, wichrze lub sztormie.
§  130.
Stan instalacji elektrycznej przy łopacie mechanicznej powinien być codziennie kontrolowany, a stwierdzone uszkodzenia niezwłocznie usunięte.
§  131.
1.
Rury spadowe przeznaczone do grawitacyjnego transportu zboża i innych produktów powinny być przykryte szczelnie zamykanymi pokrywami.

Przepisy końcowe.

§  132.
Kierownicy zespołów lub samodzielnych zakładów obowiązani są:
1)
zapoznać wszystkich pracowników z treścią niniejszego rozporządzenia,
2)
opracować w ramach niniejszego rozporządzenia szczegółową instrukcję dotyczącą bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych oraz ważniejszych czynności wykonywanych w zakładzie.
§  133.
Dla istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zakładów odracza się stosowanie następujących przepisów:
1)
na okres 2 lat:
a)
§ 2 ust. 2, § 6, § 15 ust. 1, § 20 ust. 2, § 21 ust. 1, § 36 i § 55 - w stosunku do wszystkich zakładów,
b)
§ 106 - w stosunku do młynów gospodarczych;
2)
na okres 3 lat:
a)
§ 22, 23, 24 i 37 - w stosunku do wszystkich zakładów,
b) 10
§ 62 i 73 ust. 1 w stosunku do wytwórni pasz o wydajności do 4 ton na godzinę.
3) 11
do dnia 31 grudnia 1967 r. - §§ 63 i 73 ust. 1 w stosunku do młynów gospodarczych.
§  134.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
2 § 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
3 § 62 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
4 § 62 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
5 § 63 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
6 § 73 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
7 § 83 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
8 § 114 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
9 § 118 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
10 § 133 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
11 § 133 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.