Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup... - Dz.U.1946.51.291 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.51.291

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1946 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 i 5 i art. 5a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663) w brzmieniu nadanym dekretem z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 175) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 781) z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Funkcjonariuszom państwowym pełniącym służbę w m. st. Warszawie przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:

w grupie uposażeniaZłotych miesięcznie
I1.150
II 950
III 850
IV 750
V 650
VI 580
VII 500
VIII 450
IX 400
X 380
XI 350
XII 320".
2)
§ 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. Funkcjonariuszom państwowym pełniącym służbę na obszarze miasta i powiatu Gdańska, miasta Gdyni, powiatu morskiego oraz Ziem Odzyskanych z wyjątkiem powiatu gliwickiego, bytomskiego i zabrskiego przyznaje się dodatek lokalny w wysokości następującej:

w grupie uposażeniaZłotych miesięcznie
III2.000
IV1.700
V1.400
VI1.250
VII1.100
VIII 950
IX 850
X 800
XI 750
XII 700".
3)
§ 37 skreśla się.
4)
§ 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 38. (1) Dla funkcjonariuszów państwowych zajmujących stanowiska kierownicze, wymienione w § 39, ustanawia się 11 stawek dodatku funkcyjnego.

(2) Wysokość dodatku funkcyjnego w poszczególnych stawkach ustala się następująco:

stawkaZłotych miesięcznie
13.600
22.600
32.200
41.800
51.500
61.200
71.000
8 800
9 600
10 400
11 300"
5)
W § 40 wysokość stawek dodatków służbowych zmienia się w sposób następujący:
Stawkiod105 złdo160 złna300 "
""180 " od260 ""400 "
""340 "od370 ""600 "
""445 "od570 ""800 "
""670 "od750 ""1.000 "
""800 "od900 ""1.200 "
"1.320"1.500 "
"1.390"1.800 "
"2.100"2.200 "
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz właściwym ministrom.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1946 r.