Zasady zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych... - Dz.U.1933.102.781 - OpenLEX

Zasady zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, dodatki lokalne, funkcyjne i służbowe oraz umundurowanie niższych funkcjonarjuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.102.781

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1933 r.
o zasadach zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonarjuszów państwowych. *

Na podstawie art. 3, 4 ust. 1, art. 5 ust. 4 i 5, art. 7, 9 ust. 3 i art. 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663) zarządza się co następuje:
§  1.
(1)
Funkcjonariuszami państwowymi w rozumieniu rozporządzenia niniejszego są: urzędnicy oraz praktykanci, profesorowie i pomocnicze siły naukowe w państwowych szkołach akadamickich, nauczyciele szkół państwowych i publicznych pozostający na etacie Państwa, funkcjonariusze Straży Więziennej i niżsi funkcjonariusze państwowi.
(2)
Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej z wyjątkiem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
§  2.
Grupami uposażenia w rozumieniu rozporządzenia niniejszego są grupy uposażenia zasadniczego, ustanowione w art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663).
§  3.
Przez wyrażenie "dotychczasowa grupa uposażenia", użyte w dalszych postanowieniach rozporządzenia niniejszego, rozumieć należy grupę uposażenia, ustanowioną w art. 3 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924).

Zasady zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych do grup uposażenia oraz zasady automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

Przepisy dotyczące urzędników, niższych funkcjonarjuszów państwowych i praktykantów.

§  4.
Prezes Rady Ministrów otrzymuje uposażenie grupy I, Minister i Prezes Najwyższej Izby Kontroli grupy II, Podsekretarz Stanu - grupy III.
§  5.
(1)
Osoby dopuszczone do służby przygotowawczej na praktykę płatną otrzymują:
1)
posiadające wyższe wykształcenie, zakończone przepisanemi egzaminami, uposażenie grupy X,
2)
posiadające wykształcenie gimnazjalne, lub równorzędne - uposażenie grupy XI,
3)
posiadające wykształcenie niższe, niż określone w p. 2) - uposażenie grupy XII.
(2)
Po odbyciu praktyki otrzymują urzędnicy uposażenie grupy bezpośrednio wyższej od odpowiedniej grupy, podanej w ust. (1). Posiadający wyższe wykształcenie mogą otrzymać uposażenie grupy VIII.
(3)
Urzędnicy nieposiadający wykształcenia wyższego mogą awansować najwyżej do VII grupy.
§  6.
Niżsi funkcjonarjusze państwowi otrzymują przy przyjęciu na służbę uposażenie grupy XII i mogą awansować najwyżej do X grupy uposażenia.
§  7.
(1)
W wyjątkowych przypadkach może Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwej władzy naczelnej, zezwolić na rozpoczęcie służby na stanowisku urzędniczem w wyższej grupie uposażenia, niż określono w § 5 ust. (2), na awansowanie urzędnika nieposiadającego wyższego wykształcenia do grupy uposażenia wyższej niż VII i na awansowanie niższego funkcjonarjusza do grupy uposażenia wyższej niż X.
(2)
W odniesieniu do funkcjonarjuszów Biur Sejmu i Senatu uprawnienia przewidziane w ust. (1) przysługują odpowiednio Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu.

Przepisy dotyczące profesorów i pomocniczych sił naukowych w państwowych szkołach akademickich.

§  8.
Profesorowie zwyczajni otrzymują uposażenie grupy IV, profesorowie nadzwyczajni grupy V.
§  9.
Kustosze, prosektorzy, konstruktorzy i obserwatorowie otrzymują uposażenie grupy VII.
§  10.
(1)
Asystenci starsi otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy VIII i mogą awansować do grupy VII, a jeżeli posiadają tytuł docenta - do grupy VI.
(2)
Asystent starszy, po uzyskaniu tytułu docenta, awansuje z dniem 1 stycznia roku następnego o jedną grupę uposażenia.
§  11.
Adjunkci w szkołach akademickich otrzymują uposażenie grupy VII i mogą awansować do grupy VI. W razie uzyskania tytułu docenta - awansują z dniem 1 stycznia następnego roku do grupy VI.
§  12.
Profesorowie naukowych zakładów teologicznych w Tarnowie, Przemyślu i Stanisławowie, którzy posiadają habilitację na jednym z krajowych uniwersytetów, otrzymują uposażenie profesorów nadzwyczajnych.

Przepisy dotyczące nauczycieli.

§  13.
(1)
Wychowawczynie przedszkoli, posiadające przepisane kwalifikacje, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy XI, po trzech latach służby - grupy X, po dziesięciu latach służby - grupy IX, po osiemnastu latach służby - grupy VIII, wreszcie po dwudziestu siedmiu latach służby - grupy VII.
(2)
Wychowawczynie przedszkoli, posiadające obok kwalifikacyj przepisanych, kwalifikacje nauczycieli szkół powszechnych oraz wychowawczynie przedszkoli, posiadające ukończone liceum dla wychowawczyń przedszkoli, otrzymują uposażenie określone w § 15.
§  14.
Wychowawczynie przedszkoli, nie posiadające przepisanych kwalifikacyj, otrzymują uposażenie grupy XI.
§  15.
Posiadający przepisane kwalifikacje do nauczania nauczyciele publicznych szkół powszechnych i nauczyciele szkół ćwiczeń oraz nauczyciele oddziałów pomocniczych specjalnych przy szkołach powszechnych otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy X i pozostają w tej grupie do czasu zdania egzaminu praktycznego. Po ukończeniu przynajmniej trzech lat służby i po zdaniu egzaminu praktycznego otrzymują uposażenie grupy IX, po dziewięciu latach służby - grupy VIII, po osiemnastu latach służby - grupy VII, wreszcie po dwudziestu siedmiu latach służby mogą być awansowani do grupy VI.
§  16.
Nauczyciele publicznych szkół powszechnych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, posiadający oprócz kwalifikacyj nauczycieli szkół powszechnych jeszcze specjalny egzamin zawodowy, określony przez Ministra Oświaty, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy X, po trzech latach służby i ustaleniu uposażenie grupy IX, po dziewięciu latach służby - grupy VIII, po piętnastu latach służby - grupy VII, wreszcie po dwudziestu czterech latach służby - grupy VI.
§  17. 2
Nauczyciele publicznych szkół powszechnych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, którzy oprócz przepisanych dla nauczycieli publicznych szkół powszechnych kwalifikacyj zawodowych mają ukończony Państwowe Pedagogium, Państwowy Instytut Robót Ręcznych, Instytut Wychowania Fizycznego, Konserwatorium Muzyczne (Wydział Nauczycielski), lub jeden z zakładów równorzędnych, określonych przez Ministra Oświaty, otrzymują przy mianowaniu uposażenia grupy IX, po trzech latach służby i ustaleniu - grupy VIII, po dziewięciu latach służby - grupy VII, po osiemnastu latach służby - grupy VI, wreszcie po dwudziestu siedmiu latach służby mogą być awansowani do grupy V.
§  18.
Nauczyciele publicznych szkół powszechnych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, posiadający oprócz kwalifikacyj nauczycieli szkół powszechnych zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie określone w § 20.
§  19.
Nauczyciele publicznych szkół powszechnych, szkół ćwiczeń oraz szkół specjalnych ogólnokształcących, nie posiadający przepisanych kwalifikacyj, otrzymują uposażenie grupy X, a jeżeli posiadają zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, uposażenie grupy IX.
§  20.
Nauczyciele państwowych szkół średnich ogólnokształcących oraz zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli, posiadający kwalifikacje przewidziane ustawą z dnia 26 września 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 92, poz. 864) wraz z późniejszymi zmianami, z wyjątkiem nauczycieli rysunków, zajęć praktycznych, śpiewu, muzyki i ćwiczeń cielesnych, nie mających matury licealnej (gimnazjalnej dawnego typu lub seminarialnej) i ukończonych co najmniej dwuletnich specjalnych kursów zawodowych, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy VIII, a po zdaniu państwowego egzaminu pedagogicznego i trzech latach służby - grupy VII, po dwunastu latach służby - grupy VI i po dwudziestu jeden latach służby - grupy V.
§  21. 3
Nauczyciele państwowych szkół średnich ogólnokształcących oraz zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli, nauczający rysunków, zajęć praktycznych, śpiewu, muzyki i ćwiczeń cielesnych, a nie mający matury licealnej (gimnazjalnej dawnego typu lub seminarialnej) i ukończonych conajmniej dwuletnich specjalnych kursów zawodowych, otrzymują uposażenie określone w § 17.
§  22.
Nauczyciele państwowych szkół średnich ogólnokształcących oraz zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli, nie posiadający przepisanych kwalifikacyj, otrzymują uposażenie grupy IX, a jeżeli posiadają zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, - uposażenie grupy VIII.
§  23.
(1) 4
Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych, posiadający ukończony Instytut Wychowania Fizycznego, Konserwatorium Muzyczne (Wydział Nauczycielski), Seminarium Gospodarcze w Snopkowie w latach od 1925 do 1936 lub Prywatną Szkołę Gospodarczą Żeńską w Snopkowie Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia we Lwowie - od r. 1936, albo inny zakład określony przez Ministra Oświaty - otrzymują uposażenie określone w § 17.
(2)
Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych otrzymują uposażenie określone w § 16.
(2)
Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych, posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie określone w § 20.
§  24.
(1)
Kwalifikowani nauczyciele średnich szkół zawodowych, posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe, otrzymują uposażenie określone w § 20.
(2)
Kwalifikowani nauczyciele średnich szkół zawodowych, nie posiadający studiów wyższych, otrzymują uposażenie określone w § 17.
§  25.
Kwalifikowani instruktorzy w szkołach zawodowych otrzymują przy mianowaniu uposażenia grupy IX, po dziewięciu latach służby - grupy VIII, po piętnastu latach służby - grupy VII, wreszcie po dwudziestu czterech latach służby - grupy VI.
§  26.
Nauczyciele publicznych szkół dokształcających otrzymują uposażenie jak nauczyciele niższych szkół zawodowych w zależności od posiadanych kwalifikacyj.
§  27.
(1)
Niekwalifikowani nauczyciele niższych szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy X, a jeżeli posiadają zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe - grupy IX.
(2)
Niekwalifikowani nauczyciele średnich szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy IX, a jeżeli posiadają studia wyższe zakończone przepisanymi egzaminami - grupy VIII.
(3)
Niekwalifikowani instruktorzy szkół zawodowych otrzymują uposażenie grupy IX.
§  28.
(1)
Nauczyciele szkół wyższych nieakademickich, posiadający obok studiów wyższych kwalifikacje zawodowe, określone przez Ministra Oświaty, otrzymują przy mianowaniu uposażenie grupy VII, po sześciu latach służby - grupy VI, po piętnastu latach służby - grupy V.
.(2)
Nauczyciele szkół wyższych nieakademickich o innych kwalifikacjach otrzymują uposażenie jak nauczyciele państwowych szkół średnich ogólnokształcących.
§  29.
Zasady zaszeregowania i automatycznego przechodzenia do wyższych grup uposażenia wychowawców(czyń) domów dziecięcych, internatów i burs, jak również nauczycieli oraz pomocniczych sił nauczycielskich i instruktorów, nie wymienionych w rozporządzeniu niniejszym, określi Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  30.
Dyrektorzy i kierownicy szkół otrzymują uposażenie i awansują do wyższych grup uposażenia na zasadach przewidzianych dla nauczycieli szkół przez nich kierowanych z tym, że przy obliczaniu lat służby należy ich służbę w charakterze dyrektora lub kierownika - liczyć jako służbę nauczycielską.
§  31.
(1)
Urzędnicy administracji szkolnej, przeniesieni do służby nauczycielskiej, zachowują posiadaną w służbie urzędniczej grupę uposażenia dopóty, dopóki nie przejdą automatycznie do wyższej grupy uposażenia, przy czym lata pracy w administracji szkolnej liczą się im do lat służby nauczycielskiej.
(2)
Przepis ustępu pierwszego nie dotyczy tych urzędników administracji szkolnej, którzy ustępują ze stanowiska na żądanie organów kontroli społecznej. Do wymiaru uposażenia jednak będą policzone lata pracy w administracji szkolnej, jak lata służby nauczycielskiej.
§  32.
Nauczyciel przeniesiony do służby w administracji szkolnej otrzymuje w czasie tej służby uposażenie zasadnicze takie, jakie przysługiwało by mu przy pozostawaniu w służbie nauczycielskiej. Nie wyklucza to jednak możności wcześniejszego awansowania go do wyższej grupy uposażenia na podstawie przepisów o państwowej służbie cywilnej.
§  33.
Przesunięcie do wyższej grupy uposażenia następuje tylko w dniu 1 stycznia lub 1 lipca po ziszczeniu się warunków wymaganych do awansu automatycznego.

Przepisy dotyczące funkcjonarjuszów Straży Więziennej.

§  34.
Funkcjonarjusze Straży Więziennej otrzymują uposażenie następujące:
Główny Inspektor-grupyIV
Inspektor-"V lub VI
Nadkomisarz-"VI
Komisarz-"VII
Podkomisarz-"VIII
Aspirant-"IX
Przodownik-"IX
Starszy strażnik więzienny-"X
Strażnik więzienny-"XI

Dodatki lokalne, funkcyjne i służbowe.

Dodatki lokalne.

§  35. 5
Funkcjonariuszom państwowym pełniącym służbę w m. st. Warszawie przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości
w grupie uposażeniaZłotych miesięcznie
I1.150
II 950
III 850
IV 750
V 650
VI 580
VII 500
VIII 450
IX 400
X 380
XI 350
XII 320.
§  35a. 6
Funkcjonariuszom państwowym, pełniącym służbę w mieście Gdyni, przyznaje się dodatek lokalny w następującej wysokości:
w grupie uposażeniazłotych miesięcznie
IV200
V140
VI90
VII70
VIII50
IX40
X30
XI30
XII20
§  36. 7
Funkcjonariuszom państwowym pełniącym służbę na obszarze miasta i powiatu Gdańska, miasta Gdyni, powiatu morskiego oraz Ziem Odzyskanych z wyjątkiem powiatu gliwickiego, bytomskiego i zabrskiego przyznaje się dodatek lokalny w wysokości następującej:
w grupie uposażeniaZłotych miesięcznie
III2.000
IV1.700
V1.400
VI1.250
VII1.100
VIII 950
IX 850
X 800
XI 750
XII 700.
§  37. 8
(skreślony).

Dodatki funkcyjne.

§  38. 9
(1)
Dla funkcjonariuszów państwowych, zajmujących stanowiska kierownicze, wymienione w § 39, ustanawia się następujące stawki dodatku funkcyjnego:
1stawka15.000miesięcznie
2"12.000""
3"10.000""
4" 7.000""
5" 5.000""
§  39. 10
Dodatek funkcyjny przysługuje funkcjonariuszom państwowym, zajmującym niżej wymienione stanowiska kierownicze:
w Prezydium Rady Ministrów i Centralnych Zarządach Ministerstw:
Dyrektor Departamentu (Gabinetu, Biura)1 stawka
Wicedyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu (Gabinetu, Biura)2 "
Naczelnik Wydziału3 "
Kierownik Samodzielnego Referatu, Inspektor4 "
w II instancji:
wojewoda1 "
Wicewojewoda2 "
Naczelnik Wydziału4 "
Kierownik Oddziału, Inspektor5 "
w I instancji:
Starosta powiatowy3 "
Wicestarosta powiatowy5 "
a ponadto:
w Dziale Prezydium Rady Ministrów:
Dyrektor Departamentu, Gabinetu, Biura w Centralnym Urzędzie Planowania1 "
Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego1 "
Dyrektor Departamentu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego1 "
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej1 "
Wicedyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk1 "
Zastępca Dyrektora Biura Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów1 "
Zastępca Sekretarza Generalnego Komitetu Wykonawczego Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy1 "
Szef Działu w Prezydium Rady Ministrów i w Centralnym Urzędzie Planowania2 "
Wicedyrektor Departamentu, Gabinetu, Biura w Centralnym Urzędzie Planowania2 "
Wicedyrektor Departamentu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego2 "
Szef Działu w Biurze Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów2 "
Szef Działu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk2 "
Naczelnik Wydziału w Centralnym Urzędzie Planowania3 "
Naczelnik Wydziału w Głównym Urzędzie Statystycznym3 "
Naczelnik Wydziału w Instytucie Gospodarstwa Narodowego3 "
Naczelnik Wydziału w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk3 "
Sekretarz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów3 "
Sekretarz Podkomitetu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów3 "
Naczelnik Urzędu Wojewódzkiego Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk3 "
Inspektor w Centralnym Urzędzie Planowania4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Centralnym Urzędzie Planowania4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Instytucie Gospodarstwa Narodowego4 "
Inspektor w Głównym Urzędzie Statystycznym4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Głównym Urzędzie Statystycznym4 "
Inspektor w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk4 "
Kierownik Samodzielnego Referatu w Wojewódzkim Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk5 "
Kierownik Grodzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk5 "
w Dziale Ministerstwa Obrony Narodowej:
Dyrektor Głównego Urzędu Kultury Fizycznej1 "
Szef Oddziału Głównego Urzędu Kultury Fizycznej2 "
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej2 "
Szef Wydziału w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej3 "
Szef Wydziału Komendy Głównej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"3 "
Kierownik Działu Muzeum Wojska Polskiego3 "
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej3 "
Starszy Inspektor - Instruktor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej3 "
Kierownik Muzeum Anatomicznego w Akademii Wychowania Fizycznego3 "
Kierownik Oddziału Muzeum Wojska Polskiego3 "
Kierownik Sekcji Głównego Urzędu Kultury Fizycznej4 "
Kierownik kursów męskich i żeńskich w Akademii Wychowania Fizycznego4 "
Kierownik Działu Wyszkolenia Praktycznego w Akademii Wychowania Fizycznego4 "
Kierownik Sekcji Komendy Głównej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"4 "
Kierownik Centralnego Ośrodka Kultury Fizycznej w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej4 "
Inspektor - Instruktor w Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej4 "
Inspektor - Instruktor w Komendzie Głównej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"4 "
Kwatermistrz Centralnego Ośrodka Kultury Fizycznej w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej4 "
Kierownik Kursu Centrum Wyszkolenia "Służba Polsce" w Komendzie Wojewódzkiej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce"4 "
Kierownik Sekcji Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej5 "
Kierownik Ośrodka Kultury Fizycznej Wojewódzkiego Urzędu Kultury Fizycznej5 "
Kierownik Sekcji Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Fizycznej5 "
Inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej5 "
w Dziale Ministerstwa Administracji Publicznej:
Główny Delegat do spraw ewakuacji ludności obcej2 "
Główny Inspektor w Centrali Ministerstwa Administracji Publicznej2 "
w Dziale Ministerstwa Ziem Odzyskanych:
Dyrektor Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego1 "
Zastępca Dyrektora w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego2 "
Naczelnik Wydziału Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego3 "
Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego3 "
Kierownik samodzielnego referatu (oddziału) w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 "
Inspektor w Centrali Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 "
Inspektor w Wojewódzkim Oddziale Państwowego Urzędu Repatriacyjnego bezpośrednio podległym zarządowi centralnemu4 "
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego4 "
Naczelnik Działu w Wojewódzkim Oddziale Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 "
Naczelnik Powiatowego Oddziału (Inspektoratu) Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 "
Naczelnik Punktu Etapowego Specjalnego Państwowego Urzędu Repatriacyjnego5 "
w Dziale Ministerstwa Skarbu:
Wiceprezes Prokuratorii Generalnej1 "
Prezes Oddziału Prokuratorii Generalnej1 "
Dyrektor Naczelny Państwowego Zakładu Emerytalnego1 "
Dyrektor Naczelny Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych1 "
Dyrektor Izby Skarbowej1 "
Dyrektor Ceł1 "
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Skarbu Państwa2 "
Główny Inspektor Ochrony Skarbowej2 "
Dyrektor Mennicy Państwowej2 "
Dyrektor Urzędu Długów i Pożyczek Państwa2 "
Zastępca Dyrektora Izby Skarbowej2 "
Zastępca Prezesa Oddziału w Prokuratorii Generalnej2 "
Zastępca Dyrektora Ceł2 "
Delegat Prokuratorii Generalnej2 "
Kierownik Zespołu Delegacyjnego w Prokuratorii Generalnej2 "
Naczelnik Wydziału w Centrali Prokuratorii Generalnej2 "
Sekretarz Naczelny w Centrali Prokuratorii Generalnej2 "
Dyrektor Administracyjny w Państwowym Zakładzie Emerytalnym2 "
Dyrektor Techniczny w Państwowym Zakładzie Emerytalnym2 "
Zastępca Delegata Prokuratorii Generalnej3 "
Inspektor w Głównym Inspektoracie Ochrony Skarbowej4 "
Ministrowi Skarbu przysługuje prawo przyznania w uzasadnionych przypadkach Inspektorowi w Centralnym Zarządzie Ministerstwa oraz Inspektorowi w Głównym Inspektoracie Ochrony Skarbowej 3 stawki dodatku funkcyjnego.
w Dziale Ministerstwa Sprawiedliwości:
Kierownik Biura Orzecznictwa w Sądzie Najwyższym3 "
Redaktor Dziennika Ustaw R.P.3 "
Kierownik Zakładu Wychowawczego lub Poprawczego4 "
Kierownik Sekretariatu (sądowego" prokuratorskiego) w Sądzie Najwyższym, w Trybunale Ubezpieczeń Społecznych" w Najwyższym Trybunale Narodowym, w Sądach Apelacyjnych i w Sądach Okręgowych oraz w Okręgowych Sądach Ubezpieczeń Społecznych5 "
w Dziale Ministerstwa Przemysłu i Handlu:
Prezes Urzędu Patentowego1 "
Komisarz Rządowy dla Spraw Organizacji Gospodarki Mięsnej1 "
Dyrektor Głównego Urzędu Miar2 "
Wiceprezes Urzędu Patentowego2 "
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach2 "
Dyrektor Instytutu Geologicznego2 "
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach3 "
Wicedyrektor Głównego Urzędu Miar3 "
Naczelnik Wydziału Urzędu Patentowego3 "
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie3 "
Wicedyrektor Instytutu Geologicznego3 "
Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie4 "
Naczelnik Wydziału Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach4 "
Naczelnik Wydziału Instytutu Geologicznego4 "
Naczelnik Wydziału Głównego Urzędu Miar4 "
Naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego podległego Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Katowicach4 "
Naczelnik Okręgowego Urzędu Miar4 "
Naczelnik Urzędu Probierczego w Warszawie i Krakowie4 "
Inspektor Urzędu Miar4 "
Inspektor Urzędu Probierczego w Warszawie i Krakowie4 "
Naczelnik Wydziału Wyższego Urzędu Górniczego w Krakowie5 "
Naczelnik Okręgowego Urzędu Górniczego podległego Wyższemu Urzędowi Górniczemu w Krakowie5 "
w Dziale Ministerstwa Komunikacji:
Główny Inspektor Komunikacji1 "
Przewodniczący Państwowej Rady Komunikacyjnej1 "
Dyrektor Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego1 "
Zastępca Głównego Inspektora Komunikacji2 "
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Rady Komunikacyjnej2 "
Dyrektor Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych2 "
Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego2 "
Naczelnik Wydziału Państwowego Instytutu Hydrologiczno - Meteorologicznego3 "
Członek Państwowej Rady Komunikacyjnej4 "
Naczelnik Wydziału w Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych4 "
Kierownik Powiatowego Zarządu Drogowego4 "
Inspektor Dyrekcji Okręgowej Dróg Wodnych5 "
Kierownik Państwowego Zarządu Wodnego5 "
w Dziale Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych:
Wiceprezes Głównej Komisji Ziemskiej1 "
Główny Inspektor w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych2 "
Dyrektor Działu Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim2 "
Sekretarz Rady Naukowej w Centrali Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych4 "
Wizytator Działu Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim4 "
Kierownik Stacji Ochrony Roślin w Dziale Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim5 "
Kierownik Stacji Oceny Nasion w Dziale Rolnictwa i Reform Rolnych w Urzędzie Wojewódzkim5 "
Powiatowy lekarz weterynarii5 "
w Dziale Ministerstwa Oświaty:
Kurator Okręgu Szkolnego1 "
Dyrektor Administracyjny w Szkole Akademickiej3 "
Kierownik sekretariatu w Szkole Akademickiej4 "
Naczelnik Wydziału w Kuratorium Okręgu Szkolnego4 "
Inspektor Szkolny4 "
Wizytator w Centrali Ministerstwa Oświaty4 "
Wizytator Okręgowy4 "
Podinspektor Szkolny5 "
Kwestor w Szkole Akademickiej5 "
Kierownik Oddziału w Kuratorium Okręgu Szkolnego5 "
w Dziale Ministerstwa Kultury i Sztuki:
Naczelny Dyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków1 "
Zastępca Naczelnego Dyrektora Muzeów i Ochrony Zabytków2 "
Generalny Konserwator w Centrali Ministerstwa Kultury i Sztuki2 "
Dyrektor Państwowego Instytutu Historii Sztuki w Naczelnej Dyrekcji Muzeów3 "
Dyrektor Muzeów w Centralnym Zarządzie Ministerstwa3 "
Kierownik Pracowni Konserwatorskiej w Naczelnej Dyrekcji Muzeów3 "
Dyrektor Administracyjny Akademickiej Szkoły Artystycznej3 "
Konserwator w Centralnym Zarządzie Ministerstwa4 "
Konserwator na miasto st. Warszawę4 "
Wizytator w Centralnym Zarządzie Ministerstwa4 "
Wizytator Okręgowy4 "
Kierownik sekretariatu w Akademickiej Szkole Artystycznej4 "
Konserwator Wojewódzki5 "
Kwestor Państwowej Akademickiej Szkoły Artystycznej5 "
w Dziale Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej:
Rzecznik Interesu Publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych1 "
Zastępca Rzecznika Interesu Publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych2 "
Okręgowy Inspektor Pracy3 "
Specjalny Inspektor Pracy3 "
Naczelnik Działu w Centrali Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej3 "
Naczelnik Urzędu Zatrudnienia3 "
Obwodowy Inspektor Pracy w Inspekcji Pracy4 "
Inspektor do spraw kobiet i młodocianych w Inspekcji Pracy4 "
Inspektor - Lekarz w Inspekcji Pracy4 "
Podinspektor Pracy w Centrali Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej5 "
Kierownik Oddziału w Urzędzie Zatrudnienia5 "
Inspektor w Urzędzie Zatrudnienia5 "
Podinspektor w Inspekcji Pracy5 "
w Dziale Ministerstwa Zdrowia:
Przewodniczący Państwowej Rady Zdrowia1 "
Dyrektor Administracyjny Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej2 "
Dyrektor Administracyjny Państwowego Zakładu Higieny2 "
Dyrektor Morskiego Urzędu Zdrowia3 "
Zastępca Dyrektora Administracyjnego Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej3 "
Zastępca Dyrektora Administracyjnego Państwowego Zakładu Higieny3 "
Dyrektor Administracyjny Akademii Lekarskiej3 "
Zastępca Dyrektora Morskiego Urzędu Zdrowia3 "
Naczelnik Działu Państwowego Zakładu Higieny4 "
Naczelnik Wydziału w Morskim Urzędzie Zdrowia4 "
Dyrektor Administracyjny w Państwowych Szpitalach4 "
Dyrektor Administracyjny Państwowego Instytutu Przeciwrakowego w Gliwicach4 "
Kierownik Oddziału Państwowego Instytutu Higieny Psychicznej5 "
Kierownik Oddziału Państwowego Zakładu Higieny5 "
Kierownik Oddziału w Morskim Urzędzie Zdrowia5 "
Inspektor w Morskim Urzędzie Zdrowia5 "
Naczelnik Portowego Urzędu Zdrowia5 "
Lekarz powiatowy5 "
w Dziale Ministerstwa Odbudowy:
Wiceprezes Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego1 "
Dyrektor Biura w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego1 "
Dyrektor Sekretariatu Naukowego Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego1 "
Zastępca Prezesa Głównego Urzędu Pomiarów Kraju1 "
Dyrektor Biura w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju1 "
Główny Inspektor w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju2 "
Zastępca Dyrektora Biura w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego2 "
Zastępca Dyrektora Sekretariatu Naukowego w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego2 "
Zastępca Dyrektora Biura Głównego Urzędu Pomiarów Kraju2 "
Dyrektor Naczelny Biura Odbudowy Stolicy2 "
Dyrektor Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy2 "
Wicedyrektor Warszawskiej Dyrekcji Odbudowy2 "
Naczelnik Wydziału w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego3 "
Naczelnik Inspektoratu Technicznego w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego3 "
Naczelnik Wydziału w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju3 "
Sekretarz Generalny Biura Odbudowy Stolicy3 "
Zastępca Dyrektora Naczelnego Biura Odbudowy Stolicy3 "
Dyrektor Dyrekcji Planowania w Biurze Odbudowy Stolicy3 "
Dyrektor Dyrekcji Odbudowy3 "
Wicedyrektor Dyrekcji Odbudowy3 "
Kierownik Referatu Samodzielnego w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 "
Kierownik Pracowni nie podlegający Naczelnikowi Wydziału w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 "
Inspektor w Głównym Urzędzie Planowania Przestrzennego4 "
Inspektor w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju4 "
Kierownik samodzielnego Referatu w Głównym Urzędzie Pomiarów Kraju4 "
Zastępca Dyrektora Dyrekcji Planowania w Biurze Odbudowy Stolicy4 "
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego4 "
Wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego4 "
Naczelnik Wydziału w Biurze Odbudowy Stolicy4 "
Naczelnik Wydziału w Dyrekcji Odbudowy4 "
Kierownik Oddziału (Pracowni) Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego5 "
Kierownik Oddziału (Pracowni) w Biurze Odbudowy Stolicy5 "
Inspektor w Biurze Odbudowy Stolicy5 "
Inspektor w Dyrekcji Odbudowy5 "
Inspektor w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego5 "
Kierownik Oddziału w Dyrekcji Odbudowy5 "
Kierownik Powiatowego Referatu Odbudowy (Architekt powiatowy)5 "
w Dziale Ministerstwa Żeglugi:
Naczelny Dyrektor Urzędu Morskiego1 "
Wicedyrektor bądź Dyrektor Działu w Urzędzie Morskim2 "
Dyrektor Urzędu Rybackiego3 "
Kapitan Portu I-ej klasy3 "
Doradca w Centrali Ministerstwa Żeglugi4 "
Komendant statku szkolnego4 "
Naczelnik Wydziału w Urzędzie Morskim4 "
Naczelnik Wydziału w Urzędzie Rybackim4 "
Inspektor w Urzędzie Morskim5 "
Kierownik Oddziału w Urzędzie Morskim5 "
Inspektor w Urzędzie Rybackim5 "
Inspektor Nadbrzeży5 "
Kierownik Ekspozytury w Urzędzie Rybackim5 "
Kapitan Portu II-ej klasy5 "
w Dziale Ministerstwa Leśnictwa:
Przewodniczący Państwowej Rady Leśnictwa1 "
Zastępca Przewodniczącego Państwowej Rady Leśnictwa2 "
Inspektor Główny Straży Leśnej2 "
§  39a. 11
Stawki dodatku funkcyjnego w zbiegu z dodatkiem naukowym ulegają zmniejszeniu o kwotę dodatku naukowego z zastrzeżeniem, że kwota pełnego uposażenia dotychczas pobieranego nie ulegnie obniżeniu.
§  39b. 12
Ustanawia się dla starszych inspektorów kontroli wewnętrznej w urzędach państwowych stawkę dodatku funkcyjnego w wysokości 9.000 zł. Powyższą stawkę oraz przewidziane w § 39 stawki dodatku funkcyjnego 3, 4 i 5 podwyższa się o 50%, a stawkę 2 - o 25% w stosunku do tych funkcjonariuszów kontroli wewnętrznej w urzędach państwowych, którzy zatrudnieni są bezpośrednio przy czynnościach kontrolnych.

zefa Delegatury zalicza się do stawki 3.

Dodatki służbowe.

§  40. 13
Przyznaje się następujące dodatki służbowe pod warunkami, określonemi w następnym paragrafie:
Stawkiod105 złdo160 złna300 "
""180 " od260 ""400 "
""340 "od370 ""600 "
""445 "od570 ""800 "
""670 "od750 ""1.000 "
""800 "od900 ""1.200 "
"1.320"1.500 "
"1.390"1.800 "
"2.100"2.200 "
§  41.
Ustala się następujące warunki pobierania dodatków służbowych:
1) 14
można otrzymać równocześnie tylko jeden dodatek służbowy, zaś w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków służbowych, służy uprawnionemu prawo wyboru;

nauczyciele (dyrektorzy, kierownicy) mogą oprócz jednego dodatku służbowego otrzymać również dodatek z tytułu nauczania lub zajęć w godzinach nadliczbowych, a dyrektorzy (kierownicy) szkół zawodowych i specjalnych ponadto dodatek dla wybitnych fachowców;

Starostowie i wicestarostowie grodzcy (dyrektorzy i wicedyrektorzy policji w województwie śląskim), będący równocześnie starostami lub wicestarostami powiatowymi i pobierający z tego tytułu dodatki pieniężne z funduszów związku samorządowego - nie mają prawa do dodatku służbowego.

niżsi funkcjonariusze państwowi mogą oprócz jednego dodatku służbowego otrzymać również dodatek za pełnienie służby w niedzielę i święto.

2)
dodatek nie przysługuje osobom pozostającym w stanie nieczynnym, na urlopie bezpłatnym, zawieszonym w pełnieniu służby, jak również w przypadkach niepełnienia z jakiegokolwiek powodu co najmniej przez dwa miesiące obowiązków służbowych, do których jest przywiązany dodatek służbowy. Funkcjonarjusze Straży Więziennej, niepełniący służby z powodu choroby lub urlopu dla poratowania zdrowia, zatrzymują prawo do dodatku służbowego przez 6 miesięcy, a jeżeli choroba powstała w związku ze służbą - przez dwanaście miesięcy, licząc od dnia pierwszego miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia czynności z powodu choroby (urlopu).
§  42.
Dodatki służbowe wymierza właściwa władza naczelna, bądź upoważniona przez nią władza bezpośrednio podległa.
§  42a. 15
(1)
Dodatek rodzinny ustala się w wysokości 200 zł miesięcznie na każdego członka rodziny.
(2)
Za członka rodziny uważa się, pozostające na utrzymaniu osoby pobierające dodatek, żonę oraz dzieci (z małżeństwa, pozamałżeńskie, przysposobione) i pasierbów do lat 14, o ile zaś uczęszczają do szkoły powszechnej, średniej lub wyższej - do czasu ukończenia szkół.
(3) 16
Na równi z członkami rodziny traktowane są wojenne sieroty bez ojca i matki pozostające na utrzymaniu osoby pobierającej dodatek, pod warunkiem, że fakt sieroctwa wojennego i fakt pozostawania na utrzymaniu stwierdzony zostanie zaświadczeniem organów opieki społecznej władz administracji ogólnej I instancji, odnawianym po upływie każdego roku od daty wystawienia zaświadczenia.

Umundurowanie niższych funkcjonarjuszów państwowych.

§  43. 17
(uchylony).

Zasady zaszeregowania funkcjonarjuszów państwowych, pozostających w służbie w dniu 1 lutego 1934 r. oraz zasady automatycznego przechodzenia nauczycieli, pozostających w służbie w dniu 1 lutego 1934 r. do wyższych grup uposażenia.

Przepisy dotyczące urzędników, niższych funkcjonarjuszów państwowych oraz praktykantów.

§  44.
(1)
Urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych oraz praktykantów, pozostających w służbie państwowej w dniu 1 lutego 1934 r. właściwa władza (§ 62) zaszereguje do jednej z dwóch po sobie następujących grup uposażenia, z których jedna ma uposażenie zasadnicze wyższe, a druga niższe od dotychczasowych poborów netto urzędnika (funkcjonarjusza niższego, praktykanta).
(2)
W wyjątkowych przypadkach władza za zgodą Prezesa Rady Ministrów może zaszeregować urzędnika (praktykanta, funkcjonariusza niższego) do grupy uposażenia bezpośrednio wyższej od tej, która jest wyższą z dwóch przewidzianych w ust. (1).
(3)
Przez dotychczasowe pobory netto, o których mowa w ust. (1) rozumie się sumę obejmującą uposażenie według stanu na dzień 1 stycznia 1934 r. wraz z dodatkami: regulacyjnym, mieszkaniowym, ewentualnie wyrównawczym, a dla utrzymujących rodzinę także z dodatkiem ekonomicznym na jednego członka rodziny, - zmniejszoną o przypadające od takiej sumy: podatek dochodowy, opłatę emerytalną i opłatę na Fundusz Pracy.
(4)
Przez dotychczasowe pobory netto osób pobierających uposażenie według wymiaru dla stolicy, rozumie się sumę obliczoną według zasad ust. (3), zmniejszoną o 15 %.
(5)
Osoby, objęte § 4, pozostające w służbie państwowej w dniu 1 lutego 1934 r. zostają zaszeregowane do grup uposażenia wyszczególnionych w § 4.
(6)
Przy zaszeregowaniu na podstawie paragrafu mniejszego nie stosują się ograniczenia przewidziane § 5 i 6.
(7)
W odniesieniu do funkcjonarjuszów Biur Sejmu i Senatu uprawnienia przewidziane w ust. (2) przysługują odpowiednio Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu.

Przepisy dotyczące profesorów i pomocniczych sił naukowych w państwowych szkołach akademickich.

§  45.
(1)
Pozostający w służbie w dniu 1 lutego 1934 r. profesorowie zwyczajni zostają zaszeregowani do grupy uposażenia IV, a profesorowie nadzwyczajni - do grupy V.
(2)
Pozostający w służbie w dniu 1 lutego 1934 r. profesorowie naukowych zakładów teologicznych w Tarnowie, Przemyślu i Stanisławowie, którzy posiadają habilitację na jednym z krajowych uniwersytetów, zostają zaszeregowani do grupy V.
§  46.
Pozostający w służbie w dniu 1 lutego 1934 r. kustosze, prosektorzy, konstruktorzy, obserwatorowie i adjunkci zostają zaszeregowani do grupy uposażenia VII, a asystenci starsi - do grupy VIII. Adjunkci, posiadający tytuły docentów, otrzymują z dniem 1 stycznia 1935 r. uposażenie grupy VI, a asystenci starsi, posiadający tytuły docentów - z dniem 1 stycznia 1935 r. uposażenie grupy VII.

Przepisy dotyczące nauczycieli,

Zasady zaszeregowania.

§  47.
Do nauczycieli szkół państwowych i publicznych, pozostających w służbie w dniu 1 lutego 1934 r. stosują się odpowiednio przepisy § 44 z tą zmianą, że przez dotychczasowe pobory netto nauczycieli publicznych szkół powszechnych rozumie się sumy obliczone według zasad § 44 ust. (3) lub (4), jednak bez dodatku mieszkaniowego.

Zasady automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia.

§  48.
Wychowawczynie przedszkoli, które na skutek przeprowadzonego zaszeregowania z dotychczasowej IX grupy uposażenia przeszły do grupy X, przechodzą z dniem 1 stycznia 1937 r. do grupy IX, a z dniem 1 stycznia 1939 r. - da grupy VIII.
§  49.
(1)
Nauczyciele wymienieni w § 15, którzy na skutek przeprowadzonego zaszeregowania z dotychczasowej IX grupy uposażenia przeszli do grupy X, po 10 latach służby przechodzą do grupy IX, po 18 latach służby - do grupy VIII, wreszcie po 25 latach służby - do grupy VII.
(2)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VIII grupy uposażenia przeszli do grupy IX, po 19 latach służby przechodzą do grupy VIII, a po 26 latach służby - do grupy VII.
(3)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VII grupy uposażenia przeszli do grupy VIII przechodzą do grupy VII:

ci, którzy mają ponad 28 lat służby - z dniem 1 stycznia 1935 r.

ci, którzy mają ponad 27 lat służby - z dniem 1 stycznia 1936 r.

pozostali z dniem 1 stycznia 1937 r.

§  50.
(1)
Nauczyciele wymienieni w § 16, którzy na skutek zaszeregowania z dotychczasowej IX grupy uposażenia przeszli do grupy X, po 9 latach służby przechodzą do grupy IX, po 16 latach służby - do grupy VIII, wreszcie po 24 latach służby - do grupy VII.
(2)
.Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej dotychczasowej VIII grupy uposażenia przeszli do grupy IX, przechodzą po 17 latach służby do VIII grupy, a po 25 latach służby - do grupy VII.
(3)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VII grupy uposażenia przeszli do grupy VIII, przechodzą do grupy VII:

ci, którzy mają ponad 27 lat służby - z dniem 1 stycznia 1935 r.,

pozostali - z dniem 1 stycznia 1936 r.

§  51.
(1)
Nauczyciele wymienieni w § 18, którzy na skutek zaszeregowania z dotychczasowej VIII grupy uposażenia przeszli do grupy IX, po 4 latach służby przechodzą do grupy VIII, po 10 latach służby - do grupy VII, wreszcie po 18 latach służby - do grupy VI.
(2)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VII grupy uposażenia przeszli do grupy VIII, po 11 latach służby przechodzą do grupy VII, a po 18 latach służby do grupy VI.
(3)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VI grupy uposażenia przeszli do grupy VII, po 19 latach służby przechodzą do VI grupy uposażenia.
§  52.
(1)
Nauczyciele wymienieni w § 19, którzy na skutek zaszeregowania z dotychczasowej IX grupy uposażenia przeszli do grupy X, po 4 latach służby przechodzą do grupy IX, po 10 latach służby - do grupy VIII, po 18 latach służby - do grupy VII, wreszcie po 27 latach służby - do grupy VI.
(2)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VIII grupy uposażenia przeszli do grupy IX, po 11 latach służby przechodzą do grupy VIII, po 19 latach służby - do grupy VII, wreszcie po 27 latach służby - do grupy VI.
(3)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VII grupy przeszli do grupy VIII, po 20 latach służby przechodzą do grupy VII, a po 27 latach służby- do grupy VI.
(4)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VI grupy przeszli do grupy VII, przechodzą do grupy VI:

ci, którzy mają ponad 28 lat służby - z dniem 1 stycznia 1935 r.

ci, którzy mają ponad 27 lat służby - z dniem 1 stycznia 1936 r.

pozostali - z dniem 1 stycznia 1937 r.

§  53. 18
(1)
Nauczyciele wymienieni w § 23 ust. 1, którzy na skutek zaszeregowania przeszli do grup uposażenia niższych od dotychczas posiadanych, przechodzą do następnych grup na zasadach przewidzianych dla nauczycieli wymienionych w § 50.
(2)
Nauczyciele wymienieni w § 23 ust. (2), którzy na skutek zaszeregowania przeszli do grup uposażenia niższych od dotychczas posiadanych, przechodzą do następnych grup na zasadach przewidzianych dla nauczycieli wymienionych w § 52.
(3)
Nauczyciele wymienieni w § 23 ust. (3), którzy na skutek zaszeregowania przeszli do grup uposażenia niższych od dotychczas posiadanych, przechodzą do następnych grup na zasadach przewidzianych dla nauczycieli wymienionych w § 51.
§  54.
(1)
Nauczyciele, wymienieni w § 25, którzy na skutek zaszeregowania z dotychczasowej IX grupy uposażenia przeszli do grupy X, z dniem 1 stycznia 1935 r. przechodzą do grupy IX, po 7 latach służby - do grupy VIII, po 18 latach służby- do grupy VII, wreszcie po 24 latach służby - do grupy VI.
(2)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej VIII grupy uposażenia przeszli do grupy IX, po 6 latach służby przechodzą do grupy VIII, po 15 latach służby - do grupy VII, wreszcie po 24 latach służby - do grupy VI.
(3)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej grupy VII przeszli do grupy VIII, po 15 latach służby przechodzą do grupy VII, a po 24 latach służby- do grupy VI.
(4)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej grupy VI przeszli do grupy VII, po 27 latach służby przechodzą do grupy VI.
§  55.
(1)
Nauczyciele wymienieni w § 26, którzy na skutek zaszeregowania z dotychczasowej VIII grupy uposażenia przeszli do grupy IX, z dniem 1 stycznia 1935 r. przechodzą do grupy VIII, po 10 latach służby - do grupy VII, po 18 latach służby - do grupy VI.
(2)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej grupy VII przeszli do grupy VIII, po 10 latach służby przechodzą do grupy VII, po 18 latach służby - do grupy VI.
(3)
Nauczyciele ci, którzy z dotychczasowej grupy VI przeszli do grupy VII, przechodzą po 19 latach służby do grupy VI.
§  56.
(1)
Nauczyciele niekwalifikowani średnich szkół zawodowych oraz niekwalifikowani instruktorzy w szkołach zawodowych, którzy na skutek zaszeregowania z dotychczasowe IX grupy uposażenia przeszli do grupy X, przechodzą do grupy IX z dniem 1 stycznia 1935 r.
(2)
Kwalifikowani instruktorzy w szkołach zawodowych, którzy na skutek zaszeregowania z dotychczasowej IX grupy uposażenia, przeszli do grupy X, z dniem 1 stycznia 1935 r. przechodzą do grupy IX, po 9 latach służby - do grupy VIII, wreszcie po 24 latach służby - do grupy VII.
(3)
Nauczyciele preparand, którzy na skutek zaszeregowania przeszli do niższych grup uposażenia od dotychczasowych, przechodzą do następnych grup uposażenia na zasadach przewidzianych dla nauczycieli tych szkół, do których posiadają kwalifikacje.
(4)
Nauczyciele szkół średnich, którzy wskutek przebudowy ustroju szkolnego przeszli do publicznych szkół powszechnych, a którzy na skutek zaszeregowania przeszli do niższych grup uposażenia od dotychczasowych, przechodzą do następnych grup uposażenia na zasadach przewidzianych dla nauczycieli szkół średnich.
§  57.
Dyrektorzy (rektorzy, kierownicy) i nauczyciele wymienieni w § 29, którzy na skutek zaszeregowania przeszli do grup uposażenia niższych od dotychczasowych, przechodzą do następnych grup uposażenia wedle zasad przewidzianych w § 29 ust. (3). Okresy czasu wymagane do przejścia do wyższej grupy uposażenia ustala dla poszczególnych rodzajów szkół Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§  58.
Nauczyciele, którzy na skutek zaszeregowania przeszli do grup, odpowiadających cyfrowo dotychczasowym, pozostają w nich tak długo, dopóki nie osiągną liczby lat służby, wymaganej przez przepisy działu I rozdziału 3 rozporządzenia niniejszego - do automatycznego przejścia do następnej grupy.
§  59.
Przesunięcie do wyższej grupy uposażenia na podstawie.§§ 49 - 58 może nastąpić tylko w dniu 1 stycznia każdego roku po ziszczeniu się wymaganych warunków, nie wcześniej jednak, niż z dniem i stycznia 1935 r.

Przepis ogólny.

§  60.
Dyrektorzy lub kierownicy szkół otrzymują uposażenie i awansują do następnych grup na zasadach przewidzianych dla nauczycieli tych szkół z tem, że przy obliczaniu lat służby należy liczyć ich służbę zarówno w charakterze nauczyciela, jak i dyrektora (kierownika). Przepis ten nie stosuje się do osób, o których mowa w § 57.

Przepisy dotyczące funkcjonarjuszów Straży Więziennej.

§  61.
Funkcjonariusze Straży Więziennej pozostający w służbie w dniu 1 lutego 1934 r. zostają zaszeregowani do grup uposażenia wedle zasad § 34. Inspektora Straży Więziennej zaszereguje do grupy VI lub V Minister Sprawiedliwości.

Właściwość władz.

§  62.
Zaszeregowania, o którem mowa w § 44 i 47, dokona właściwa władza naczelna, lub upoważniona przez nią władza bezpośrednio podległa.

Zasiłek wyrównawczy.

§  63.
(1)
Funkcjonariusze państwowi, którzy tracą przy porównaniu dotychczasowej płacy netto z nowem uposażeniem (uposażenie zasadnicze wraz z ewentualnym dodatkiem lokalnym, funkcyjnym, służbowym), przyznanem z dniem 1 lutego 1634 r., więcej niż 7 % tej dotychczasowej płacy netto, pobierają zasiłek wyrównawczy.
(2)
Zasiłek ten winien pokrywać różnicę między pełną stratą a stratą 7 %.
(3)
Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje w przypadkach, w których miałby wynosić mniej, niż 5 zł, jeśli chodzi o pobierających uposażenie grupy VIII i niższej, a mniej niż 10 zł, jeśli chodzi o pobierających uposażenie grupy VII i wyższej.
(4)
Przez dotychczasową płacę netto, o której mowa w ust. (1), rozumie się uposażenie, jakie przysługiwało w dniu 1 stycznia 1934 r. wraz z dodatkiem regulacyjnym, ekonomicznym, mieszkaniowym, kresowym, wyrównawczym, funkcyjnym, służbowym i innym stałym dodatkiem miesięcznym, po potrąceniu podatku dochodowego, opłaty emerytalnej i opłaty na Fundusz Pracy.
(5)
Przyznane zasiłki winny być zaokrąglone do sum podzielnych przez pięć, przyjmując kwotę od 2 zł 50 gr wzwyż za 5 zł.
§  64.
Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje, lub podlega stosownemu zmniejszeniu, jeżeli funkcjonarjusz państwowy awansuje do wyższej grupy uposażenia, lub otrzyma dodatek funkcyjny, albo służbowy, którego poprzednio nie otrzymywał lub otrzymywał w niższym wymiarze.

Postanowienia końcowe.

§  65.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz właściwym ministrom.
§  66.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1934 r.
* Z dniem 1 września 1939 r. zaszeregowanie nauczycieli do grup uposażenia w myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz.U.45.21.126) zostaje zawieszone, zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego.

Z dniem 31 grudnia 1944 r. zaszeregowanie nauczycieli do grup uposażenia w myśl przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 1945 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych (Dz.U.45.21.126) zostaje przywrócone, zgodnie z § 3 rozporządzenia zmieniającego.

Z dniem 1 września 1948 r. nin. rozporządzenie utraciło moc obowiązującą w odniesieniu do osób, których uposażenie zostało uregulowane dekretem z dnia 15 września 1948 r. o uposażeniu nauczycieli szkół państwowych i publicznych (Dz.U.48.44.313), zgodnie z § 34 rozporządzenia z dnia 15 września 1948 r. o zasadach zaszeregowania i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych nauczycieli oraz o trybie ustalania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i za czynności dodatkowe nauczycieli (Dz.U.48.44.322).

Z dniem 1 stycznia 1949 r. nin. rozporządzenie traci moc w odniesieniu do pracowników państwowych objętych art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych i samorządowych oraz przewodniczących organów wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz.U.49.7.39), zgodnie z § 23 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych (Dz.U.49.14.92).

1 Rozdział 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 maja 1945 r. (Dz.U.45.21.126) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 czerwca 1945 r.
2 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 września 1946 r. (Dz.U.46.52.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 1946 r.
3 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 września 1946 r. (Dz.U.46.52.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 1946 r.
4 § 23 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 września 1946 r. (Dz.U.46.52.296) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 1946 r.
5 § 35:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1946 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 września 1946 r. (Dz.U.46.51.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1946 r.

6 § 35a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1938 r. (Dz.U.38.43.355) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1938 r.
7 § 36:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1938 r. (Dz.U.38.43.355) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 1938 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1946 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 września 1946 r. (Dz.U.46.51.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1946 r.

8 § 37:

- skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1946 r.

- skreślony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 września 1946 r. (Dz.U.46.51.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1946 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

9 § 38:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1946 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 12 września 1946 r. (Dz.U.46.51.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1946 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 września 1948 r. (Dz.U.48.44.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1948 r.

10 § 39:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz.U.36.52.369) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lipca 1936 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1937 r. (Dz.U.37.9.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 1937 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 maja 1937 r. (Dz.U.37.39.303) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1937 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz.U.37.55.432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1937 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1938 r. (Dz.U.38.43.355) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1938 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1938 r. (Dz.U.38.53.414) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1938 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 września 1938 r. (Dz.U.38.74.522) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1938 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 1939 r. (Dz.U.39.14.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1939 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.29.189) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 1946 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 lipca 1947 r. (Dz.U.47.53.287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1947 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1947 r. (Dz.U.47.73.463) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1947 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 10 września 1948 r. (Dz.U.48.44.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1948 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 listopada 1948 r. (Dz.U.48.56.441) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1948 r.

11 § 39a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 września 1948 r. (Dz.U.48.44.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1948 r.
12 § 39b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 10 września 1948 r. (Dz.U.48.44.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1948 r.
13 § 40:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 12 października 1934 r. o dodatkach służbowych dla niższych funkcjonariuszów państwowych z tytułu zatrudnienia w niedziele i święta (Dz.U.34.97.885) z dniem 1 lutego 1934 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1937 r. o dodatkach służbowych dla funkcjonariuszów państwowych w wojskowej służbie zdrowia (Dz.U.37.9.68) z dniem 13 lutego 1937 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 maja 1937 r. (Dz.U.37.39.303) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1937 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 lipca 1937 r. (Dz.U.37.55.432) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1937 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1938 r. (Dz.U.38.43.355) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1938 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1938 r. (Dz.U.38.53.414) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1938 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 22 września 1938 r. (Dz.U.38.74.522) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1938 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 marca 1939 r. (Dz.U.39.25.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1938 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 maja 1945 r. (Dz.U.45.21.126) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 czerwca 1945 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1946 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1946 r. o dodatkach służbowych dla etatowych pracowników cywilnych administracji wojskowej (Dz.U.46.43.253) z dniem 1 maja 1946 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 12 września 1946 r. (Dz.U.46.51.291) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1946 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 21 listopada 1947 r. (Dz.U.47.73.463) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1947 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 10 września 1948 r. (Dz.U.48.44.321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1948 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.

14 § 41 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 października 1934 r. o dodatkach służbowych dla niższych funkcjonariuszów państwowych z tytułu zatrudnienia w niedziele i święta (Dz.U.34.97.885) z dniem 1 lutego 1934 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 maja 1937 r. (Dz.U.37.39.303) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 czerwca 1937 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 1947 r. (Dz.U.47.36.169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1947 r.

15 § 42 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U.46.28.179) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1946 r.
16 § 42a ust. 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 1947 r. (Dz.U.48.3.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 stycznia 1948 r.
17 § 43 uchylony przez § 16 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1972 r. w sprawie umundurowania oraz odzieży ochronnej i roboczej dla niektórych pracowników ministerstw, urzędów centralnych i rad narodowych (Dz.U.72.51.328) z dniem 1 stycznia 1973 r.
18 § 53 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22 września 1938 r. (Dz.U.38.74.522) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1938 r.