Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.36.273

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1931 r.

USTAWA
z dnia 18 marca 1931 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

W § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 385), po zdaniu końcowem kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy następujące: "albo monetami złotemi w danej walucie obcej lub wedle równowartości czystego złota, zawartego w jednostce pieniężnej danej waluty złotej."

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrom: Skarbu i Sprawiedliwości.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.