Wierzytelności w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych. - Dz.U.1924.36.385 - OpenLEX

Wierzytelności w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.36.385

Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 kwietnia 1924 r.
o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Na podstawie art. 1 p. 8 i art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4 poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1924 r. stanowię co następuje:
Umowy zawierane z zastrzeżeniem zabezpieczenia hipotecznego mogą opiewać na waluty obce lub złote w złocie oraz mogą być zabezpieczana hipotecznie przy zachowaniu następnych postanowień.
Wierzytelność opiewająca na walutę obcą, zabezpieczona hipotecznie, płatna jest w walucie polskiej według kursu z dnia poprzedzającego zapłatę. Można również zastrzec, aby wierzytelność ta płatną była efektywnie w walucie w jakiej została wyrażoną, albo monetami złotemi w danej walucie obcej lub wedle równowartości czystego złota, zawartego w jednostce pieniężnej danej waluty złotej.
Wierzytelność, opiewająca na złote w złocie, płatna jest według równowartości 900/5332 grama czystego złota za złotego w złocie.

Aż do czasu rozpoczęcia przez Bank Polski wymiany banknotów na złoto równowartość ta obliczana będzie na dzień poprzedzający zapłatę według wartości złota, ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Ministra Skarbu na podstawie cen czystego złota na giełdzie w New Yorku i przeciętnego kursu dolara w postaci wypłaty na New York na giełdzie w Warszawie.

Można również zastrzec, aby wierzytelność, opiewająca na złote w złocie, płatną była efektywnie złotemi monetami polskiemi.

W razie sprzedaży z licytacji nieruchomości, obciążonej wierzytelnością hipoteczną w walucie obcej lub w złotych w złocie - opis i obwieszczenie o licytacji winny podawać te wierzytelności bez przerachowania.
W dalszem postępowaniu licytacyjnem należy wartość wierzytelności hipotecznych w walutach obcych i w złotych w złocie obliczać według kursów z dnia poprzedzającego licytację.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu i Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 18 marca 1931 r. (Dz.U.31.36.273) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 22 kwietnia 1931 r.
2 § 3:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1925 r. (Dz.U.25.76.534) zmieniającej nin. rozporządzenie z dniem 31 lipca 1925 r.

- zmieniony przez art. 21 rozp. z mocą ustawy z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz.U.27.97.855) z dniem 9 listopada 1927 r.