Zm.: rozporządzenie o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.57.374

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1939 r.
o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym.

Na podstawie art. 7 ust. 1) lit. a) ustawy z dnia 2 sierpnia 1.926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 56, poz. 467) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o oznaczaniu pochodzenia niektórych kategorii towarów w wewnętrznym handlu detalicznym (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 493) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 1 ust. (2) na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Jeżeli na opakowaniu lub naczyniu, służącym jako opakowanie towaru, wyciśnięte są lub wydrukowane na stałe oznaczenia, dotyczące danych określonych w § 1 ust. (1), treść tych oznaczeń powinna się zgadzać z oznaczeniami, umieszczonymi na etykiecie.";

2)
w § 2 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) artykułów żywności, środków odżywczych i dietetycznych oraz piwa w butelkach, jeżeli towary te są sprzedawane w gotowym opakowaniu lub naczyniu, służącym jako opakowanie towaru,".

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Opieki Społecznej oraz Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.