Zm.: rozporządzenie o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.27.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 1967 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 czerwca 1967 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o paszportach (Dz. U. z 1967 r. Nr 17, poz. 81) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1959 r. o opłatach za paszporty wydane w kraju oraz wkładki paszportowe do dowodów osobistych i dokumenty podróży (Dz. U. Nr 46, poz. 281) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wpisy dzieci do paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży, jak również paszporty i dokumenty podróży dzieci do lat 16 oraz wszelkie czynności dokonane w toku postępowania w tych sprawach.";

2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłata za podanie o wydanie lub wznowienie ważności paszportu, wkładki paszportowej do dowodu osobistego lub dokumentu podróży wynosi 60 zł.";

3)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłatę paszportową za wznowienie paszportu pobiera się w wysokości dotychczasowej opłaty skarbowej za klauzulę paszportową; przepis niniejszy nie ma zastosowania przy wznowieniu paszportu na wyjazd do państw, do których może być wydana wkładka paszportowa do dowodu osobistego (tymczasowego zaświadczenia tożsamości).";

4)
w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Opłata paszportowa za wydanie lub wznowienie ważności wkładki paszportowej do dowodu osobistego (tymczasowego zaświadczenia tożsamości), a także za każdorazowe następne jej wykorzystanie po wydaniu lub wznowieniu - jeżeli wkładka ta uprawnia do wielokrotnego przekroczenia granicy, wynosi 400 zł.";

5)
w § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Stawki opłat i ulgi, o których mowa w ust. 1-4, nie mają zastosowania w przypadkach określonych w § 3b.";

6)
po § 3 dodaje się §§ 3a i 3b w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Ulgowe stawki opłat za paszport lub wkładkę paszportową do dowodu osobistego (tymczasowego zaświadczenia tożsamości) stosuje się nadto w razie wyjazdów na pobyt czasowy do państw, do których może być wydana wkładka paszportowa do dowodu osobistego (tymczasowego zaświadczenia tożsamości):

1) osób skierowanych na leczenie za granicę przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej,

2) uczącej się młodzieży w celu spędzenia wakacji letnich, jeżeli fakt pobierania nauki stwierdza zaświadczenie kierownika szkoły lub dziekana wyższej uczelni; przepis niniejszy nie ma zastosowania do osób uczęszczających na kursy wieczorowe lub pobierających naukę na studiach zaocznych,

3) rencistów na pobyt czasowy - jeden raz w roku, jeżeli fakt pobierania renty udowodniony został przedłożonym aktualnym odcinkiem przekazu renty.

2. Od osób, o których mowa w ust. 1, pobiera się opłatę paszportową w wysokości 50% stawek opłat określonych w przepisach § 3 ust. 1-4.

§ 3b. 1. Opłaty paszportowe za wydanie lub wznowienie ważności paszportu lub dokumentu podróży uprawniającego do wyjazdu za granicę na pobyt stały wynoszą:

1) do państw, do których może być wydana wkładka paszportowa do dowodu osobistego (tymczasowego zaświadczenia tożsamości) - 3.000 zł,

2) do państw innych niż określone w pkt 1 - 5.000 zł.

2. W razie wyjazdu rencistów, jeżeli fakt pobierania renty udowodniony został przedłożonym aktualnym odcinkiem przekazu renty, oraz osób w wieku: kobiet od ukończonego 60 roku życia, mężczyzn od ukończonego 65 roku życia stosuje się ulgi w wysokości 50% stawek opłat określonych w ust. 1."

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.