Zm.: rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.31.177

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 17 maja 1960 r.
zmieniające rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1934 r. o stosunku służbowym pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 4, poz. 25) oraz § 2 ust. 2 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 49, poz. 236) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie tabeli zaszeregowań pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. z 1957 r. Nr 60, poz. 324, z 1958 r. Nr 52, poz. 256 i Nr 54, poz. 266) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 3. 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych (w tabelach zaszeregowań oznaczonych symbolem "N") nie mają prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę poza normalnymi godzinami z wyjątkiem przypadków, w których właściwy przełożony zlecił tym pracownikom wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych:

1) w dni robocze, jeżeli wykonywane prace nie wchodzą w zakres normalnych obowiązków pracowników;

2) w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli za te dni pracownik nie otrzymał innego dnia wolnego od pracy.

2. Wyjątki przewidziane w ust. 1 nie dotyczą:

1) dyrektorów jednostek podległych bezpośrednio Ministrowi Łączności i ich stałych zastępców;

2) dyrektorów (naczelników) urzędów podległych bezpośrednio dyrektorowi okręgu poczty i telekomunikacji i ich stałych zastępców.

Pracownikom wymienionym w pkt 1 i 2 w żadnym przypadku nie przysługują należności za godziny nadliczbowe.

3. Pracowników, którym powierzono pełnienie obowiązków na stanowiskach uznanych za kierownicze, uważa się w czasie pełnienia tych obowiązków za pracowników na stanowiskach kierowniczych.

4. Pracowników, którym na czas nieobecności pracownika zajmującego stanowisko kierownicze powierzono jego zastępstwo, uważa się po upływie trzech miesięcy pełnienia zastępstwa za pracowników na stanowisku kierowniczym."

2)
Skreśla się tabelę zaszeregowań pracowników Dyrekcji Telefonów Miejscowych w Warszawie oraz tabelę zaszeregowań pracowników Zarządu Stołecznego Radiofonizacji Kraju, stanowiące załączniki nr 4 i nr 6.
3)
W tabeli zaszeregowań pracowników dyrekcji okręgów poczty i telekomunikacji, stanowiącej załącznik nr 1, wprowadza się następujące zmiany:
a)
pod lp. 3 przy stanowisku "główny księgowy" przed liczbą "3" w rubryce 3 wstawia się liczbę "2" i poziomą kreskę, a skreśla się liczbę "4";
b)
pod lp. 8, 9 i 11 przy stanowiskach "kierownik pracowni projektowo-kosztorysowej", "kierownik sekcji (technicznej)", "kierownik sekcji (nietechnicznej)", wprowadza się w rubryce 5 symbol "N";
c)
pod lp. 10 przy stanowisku "starszy inżynier" liczbę "5" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "4";
d)
pod lp. 19 przy stanowisku "starszy technik" liczbę "7" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "6";
e)
pod lp. 34 przy stanowisku "starszy ekspedient magazynowy" liczbę "12" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "11".
4)
W tabeli zaszeregowań pracowników eksploatacyjnych jednostek pocztowo-telekomunikacyjnych, stanowiącej załącznik nr 2, wprowadza się następujące zmiany:
a)
pod lp. 12, 14 i 15 przy stanowiskach "kierownik oddziału ruchu", "naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego III klasy", "kierownik zmiany" wprowadza się w rubryce 5 symbol "N";
b)
pod lp. 14 przy stanowisku "naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego III klasy" liczbę "7" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "6";
c)
pod lp. 17 przy stanowisku "starszy kontroler" w rubryce 3 przed liczbą "8" wstawia się liczbę "7" i poziomą kreskę;
d)
pod lp. 18 przy stanowisku "naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego IV klasy" liczbę "9" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "8";
e)
pod lp. 21, 22, 23 i 24 przy stanowiskach "starsza telefonistka", "starsza telegrafistka", "starszy asystent", "naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego V klasy" liczbę "11" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "10";
f)
pod lp. 32, 34, 35 i 36 przy stanowiskach "naczelnik urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego VI i VII klasy, starszy ekspedient, agent pocztowy, starszy doręczyciel" liczbę "12" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "11".
5)
W tabeli zaszeregowań pracowników eksploatacyjnych jednostek telekomunikacyjnych, stanowiącej załącznik nr 3, wprowadza się następujące zmiany:
a)
pod lp. 12 i 19 przy stanowiskach "kierownik warsztatu okręgowych warsztatów teletechnicznych", "kierownik zmiany (w wydziale ruchu telefonicznego, telegraficznego)" wprowadza się w rubryce 5 symbol "N";
b)
pod lp. 17 przy stanowisku "starszy technik" liczbę "7" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "6";
c)
pod lp. 20 przy stanowisku "starszy kontroler" w rubryce 3 przed liczbą "8" wstawia się liczbę "7" i poziomą kreskę;
d)
pod lp. 22 przy stanowisku "nadzorca" liczbę "9" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "8";
e)
pod lp. 26 przy stanowisku "starszy monter" liczbę "10" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "9";
f)
pod lp. 27, 28, 29 przy stanowiskach "starsza telefonistka", "starsza telegrafistka", "starszy asystent" liczbę "11" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "10";
g)
pod lp. 38 i 39 przy stanowiskach "starszy ekspedient" i "starszy doręczyciel" liczbę "12" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "11".
6)
W tabeli zaszeregowań Głównego Urzędu Telekomunikacji Międzymiastowej w Warszawie, stanowiącej załącznik nr 5 (Dz. U. z 1958 r. Nr 52, poz. 256), wprowadza się następujące zmiany:
a)
pod lp. 3 przy stanowisku "główny księgowy" w rubryce 3 wstawia się liczbę "2" i poziomą kreskę, a skreśla się liczbę "4";
b)
pod lp. 6, 8 i 39 przy stanowiskach "kierownik sekcji (technicznej)", "kierownik sekcji (nietechnicznej)", "kierownik zmiany w wydziale ruchu" wprowadza się w rubryce 5 symbol "N";
c)
pod lp. 7 przy stanowisku "starszy inżynier" liczbę "5" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "4";
d)
pod lp. 12 przy stanowisku "starszy technik" liczbę "7" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "6";
e)
pod lp. 34 przy stanowisku "starszy inżynier" liczbę "5" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "4";
f)
pod lp. 38 przy stanowisku "starszy technik" liczbę "7" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "6";
g)
pod lp. 40 przy stanowisku "starszy kontroler" w rubryce 3 przed liczbą "8" wstawia się liczbę "7" i poziomą kreskę;
h)
pod lp. 42 przy stanowisku "nadzorca" liczbę "9" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "8";
i)
pod lp. 44 przy stanowisku "starszy monter" liczbę "10" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "9";
j)
pod lp. 45, 46 i 47 przy stanowiskach "starsza telefonistka", "starsza telegrafistka" i "starszy asystent" liczbę "11" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "10";
k)
pod lp. 51 i 52 przy stanowiskach "starszy ekspedient" i "starszy doręczyciel" liczbę "12" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "11".
7)
W tabeli zaszeregowań pracowników Urzędu Wymiany Poczty Warszawa 3, stanowiącej załącznik nr 7, wprowadza się następujące zmiany:
a)
pod lp. 3 przy stanowisku "główny księgowy" wstawia się liczbę "3" w rubryce 3 i poziomą kreskę, a skreśla się liczby "5-6";
b)
pod lp. 8, 11 i 13 przy stanowiskach "kierownik oddziału", "kierownik sekcji", "kierownik zmiany" wprowadza się w rubryce 5 symbol "N";
c)
pod lp. 17 przy stanowisku "starszy kontroler" w rubryce 3 przed liczbą "8" wstawia się liczbę "7" i poziomą kreskę;
d)
pod lp. 24 przy stanowisku "starszy asystent" liczbę "11" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "10";
e)
pod lp. 30 przy stanowisku "starszy ekspedient" liczbę "12" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "11".
8)
W tabeli zaszeregowań pracowników Centrali Zaopatrzenia Poczty i Telekomunikacji, stanowiącej załącznik nr 8, wprowadza się następujące zmiany:
a)
pod lp. 3 przy stanowisku "główny księgowy" w rubryce 3 wstawia się liczbę "3" i poziomą kreskę, a skreśla się liczbę "5";
b)
pod lp. 6 i 19 przy stanowiskach "kierownik sekcji", "kierownik liczarni znaczków" wstawia się w rubryce 5 symbol "N";
c)
pod lp. 10 przy stanowisku "starszy technik" liczbę "7" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "6";
d)
pod lp. 25 przy stanowisku "starszy ekspedient magazynowy" liczbę "12" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "11".
9)
W tabeli zaszeregowań pracowników Centralnego Biura Rozrachunkowego Poczty i Telekomunikacji w Bydgoszczy, stanowiącej załącznik nr 9, wprowadza się następujące zmiany:
a)
pod lp. 3 przy stanowisku "główny księgowy" w rubryce 3 wstawia się liczbę "3" i poziomą kreskę, a skreśla się liczbę "5";
b)
pod lp. 7, 9 i 10 przy stanowiskach "kierownik sekcji finansowej", "kierownik oddziału", "kierownik sekcji" wstawia się w rubryce 5 symbol "N";
c)
pod lp. 15 przy stanowisku "starszy kontroler" w rubryce 3 przed liczbą "8" wstawia się liczbę "7" i poziomą kreskę;
d)
pod lp. 21 przy stanowisku "starszy asystent" liczbę "11" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "10";
e)
pod lp. 28 przy stanowisku "starszy ekspedient" liczbę "12" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "11".
10)
W tabeli zaszeregowań pracowników okręgowych urzędów kabli międzymiastowych i urzędów kabli międzymiastowych, stanowiącej załącznik nr 10 (Dz. U. z 1958 r. Nr 52, poz. 236), wprowadza się zmiany następujące:
a)
pod lp. 9 przy stanowisku "starszy inżynier" w rubryce 3 liczbę "5" zastępuje się liczbą "4";
b)
pod lp. 12 przy stanowisku "starszy technik" liczbę "7" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "6";
c)
pod lp. 13 przy stanowisku "starszy księgowy - kierownik stanowiska pracy nie wchodzącego w skład sekcji" wstawia się w rubryce 5 symbol "N";
d)
pod lp. 15 przy stanowisku "starszy kontroler" w rubryce 3 przed liczbą "8" wstawia się liczbę "7" i poziomą kreskę;
e)
pod lp. 18 przy stanowisku "nadzorca" liczbę "9" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "8";
f)
pod lp. 22 przy stanowisku "starszy monter" liczbę "10" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "9";
g)
pod lp. 23 przy stanowisku "starszy asystent" liczbę "11" w rubryce 3 zastępuje się liczbą "10".
Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 1 lipca 1960 r.