Zm.: dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.72.395

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1946 r.

DEKRET
z dnia 20 grudnia 1946 r.
o zmianie dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W dekrecie z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 87) wprowadza się zmianę następującą:

Art. 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Sąd na żądanie wnioskodawcy podejmie dalsze postępowanie w przypadku rozstrzygnięcia sprawy o przejęcie przedsiębiorstwa przez Państwo na własność lub w przypadku niewszczęcia do dnia 31 marca 1947 roku postępowania w sprawie o przejęcie danego przedsiębiorstwa na własność Państwa".

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym ministrom.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.