Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.52.416

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1948 r.

DEKRET
z dnia 25 października 1948 r.
o zmianie dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
Art.  1.

W art. 10 ust. 2 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 198 oraz z 1948 r. Nr 21, poz. 142 i Nr 41, poz. 297) wprowadza się zmiany następujące:

1) w pkt 7 kropkę po wyrazach "lasy państwowe" zastępuje się przecinkiem,
2) dodaje się nowy pkt 8 w brzmieniu:

"8) rolnicze spółdzielnie produkcyjne i parcelacyjno - osadnicze."

Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych.

Art.  3.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1948 r.