Zm.: dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.46.338

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1949 r.

DEKRET
z dnia 27 lipca 1949 r.
o zmianie dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 302) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

W dekrecie z dnia 16 kwietnia 1946 r. a zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 18, poz. 119 i z 1947 r. Nr 20, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:

1)
Po art. 4 dodaje się nowe art. 4a i 4b w brzmieniu:

"Art. 4a. Osoby dotknięte chorobą weneryczną powinny na żądanie lekarza podawać wiadomości niezbędne do ustalenia dróg szerzenia się chorób wenerycznych (kontaktów, które mogły spowodować zakażenie tych osób, bądź które mogą narazić na zakażenie inne osoby.

Art. 4b. Chorzy po odbyciu kuracji zaleconej przez lekarza mają obowiązek poddawania się badaniom kontrolnym stanu zdrowia, na zasadach ustalonych przez Ministra Zdrowia".

2)
Art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. Lekarze obowiązani są prowadzić rejestr zgłaszających się do nich osób chorych wenerycznie oraz - z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 2 - przesyłać powiatowej władzy administracji ogólnej (lekarzowi powiatowemu, miejskiemu) doniesienia o stwierdzonych przypadkach chorób wenerycznych, ich źródłach i drogach szerzenia.

2. W przypadkach, gdy doniesienia, o których mowa w ust. 1, dotyczą osób, odbywających czynną służbę wojskową, będących funkcjonariuszami służby bezpieczeństwa bądź powołanych do powszechnej organizacji "Służba Polsce", lekarze obowiązani są przesyłać te doniesienia właściwym organom służby zdrowia: wojskowej, bezpieczeństwa publicznego bądź powszechnej organizacji "Służba Polsce".

3. Sposób prowadzenia rejestru oraz tryb przesyłania doniesień (ust. 1 i 2) ustali Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego".

3)
W art. 10:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Obywatele mają na żądanie władzy obowiązek poddawania się jednorazowym bądź okresowym badaniom lekarskim.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej określi zasady i sposób przeprowadzania badań indywidualnych bądź dotyczących pewnych skupień lub grup ludności.";

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepis ust. 3 nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie oraz funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego; zasady i sposób przeprowadzania badania tych osób określi Minister Obrony Narodowej lub Minister Bezpieczeństwa Publicznego - każdy w zakresie swej właściwości".

4)
W art. 11 ust. 1 po wyrazach: "zgłoszenia (art. 7)," dodaje się wyrazy: "doniesienia (art. 8 ust. 1)".

Upoważnia się Ministra Zdrowia do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu dekretu z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 18, poz. 119 i z 1947 r. Nr 20, poz. 80) z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów, ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji artykułów.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Zdrowia w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.