Zm.: art. 7 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. i art. 4 ustawy o przymusowem szczepieniu ochronnem przeciwko ospie z dn. 19 lipca 1919 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.28.167

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1926 r.

USTAWA
z dnia 25 lutego 1926 r.
o zmianie art. 7 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) i zmianie art. 4 ustawy o przymusowym szczepieniu ochronnem przeciwko ospie z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 372).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

W ustąpię 1 i 3 art. 7 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 371) skreśla się cyfrę "7".

Artykuł 4 ustawy o przymusowem ochronnem szczepieniu przeciwko ospie z dn. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. № 63 poz. 372) otrzymuje następujące brzmienie:

"Wydatki, wynikające z wykonania przepisów art. 3, obciążają powiatowe związki komunalne z możnością przerzucania tych kosztów na dotyczące gminy miejskie i wiejskie oraz wydzielone z nich gminy miejskie. Niefachowego pomocniczego personelu oraz pomieszczenia z odpowiedniem oświetleniem, względnie opałem, dostarcza gmina, na której obszarze szczepienie się odbywa".

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.