Zm.: art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągania pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.400

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 maja 1927 r.
o zmianie art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągania pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Art. 6 ustawy z dnia 28 listopada 1925 r. o upoważnieniu Rządu do zaciągania pożyczek państwowych oraz o biletach skarbowych, bilonie i pomocy dla instytucyj kredytowych (Dz. U. R. P. № 119. poz. 859) otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Ministra Skarbu do udzielania pomocy do końca 1927 r. tym instytucjom kredytowym, które w łączności z ogólnem położeniem gospodarczem mogą tej pomocy potrzebować.

Pomoc ta może być udzielana pod warunkiem otrzymania odpowiedniego zabezpieczania w formie pożyczki lub poręki, względnie w formie innych operacyj finansowych, o ile takie operacyj okażą się potrzebne przy likwidacji stosunku kredytowego, wynikłego z udzielenia pożyczki lub poręki.

Formą i warunki pomocy oraz sposób zabezpieczenia zwrotu wydanych na cele pomocy kwot ustala Minister Skarbu.

Łączna kwota użyta na cele pomocy dla instytucyj kredytowych nie może przekraczać jednocześnie sumy 65.000.000 zł.

W granicach kwoty 20.000.000 zł może wszakże Minister Skarbu udzielać pomocy instytucjom kredytowym na zasadach, przewidzianych w niniejszym artykule, także i po upływie 1927 r."

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 17 marca 1931 r. (Dz.U.31.36.271) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 22 kwietnia 1931 r.