Zm.: § 19 rozporządzenia z dnia 29 stycznia 1923 r. w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich i seminarjów nauczycielskich w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 1923 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.55.558

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 31 maja 1924 r.
dotyczące zmiany § 19 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dn. 29 stycznia 1923 r. w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli szkół średnich i seminarjów nauczycielskich w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 1923 r.

Na zasadzie art. 1 i 14 ustawy z 26 września 1922 r. dotyczącej kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych (Dz. U. R. P. № 90, poz. 828) zarządza się co następuje:
W § 1 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 czerwca 1923 w sprawie egzaminów państwowych na nauczycieli szkól średnich i seminarjów nauczycielskich (Dz. U. R. P. № 66 poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ustępie pierwszym, wierszu czwartym i siedemnastym cyfrę "1924" zastępuje się cyfrą "1925",.
b)
w ustąpię pierwszym, wierszu piętnastym i szesnastym skreśla się wyrazy: "lub 1923/24", a natomiast wstawia się: "1923/24 lub 1924/25",
c)
w ustępie drugim, wierszu drugim po wyrazie "1922/23" wstawia się wyrazy "lub 1923/24".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.