§ 1. - Egzaminy państwowe na nauczycieli szkół średnich i seminarjów nauczycielskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.66.515

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.
§  1. 1
§ 19 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dniem 29 stycznia 1923 r. otrzymuje brzmienie następujące: "Osoby, które ukończyły lub ukończą przed końcem 1925 r. trzyletni Kurs Naukowy względnie dwuletni Kurs Pedagogiczny lub dwuletnie Studjum Pedagogiczne dla kandydatów na nauczycieli przedmiotów pedagogicznych, zorganizowane przy Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, uzyskują kwalifikacje zawodowe do nauczania w szkołach średnich i seminariach nauczycielskich przez zdanie egzaminu wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Państwowym Instytucie Pedagogicznym w Warszawie; słuchacze Państwowego instytutu Nauczycielskiego w Warszawie, kończący studja w roku szkolnym 1922/3, 1923/24 lub 1924/25 uzyskują takież kwalifikacje przez zdanie egzaminu przed upływem roku 1925 wobec Komisji Egzaminacyjnej, powołanej przy tymże Instytucie do odbywania egzaminów końcowych.

Absolwenci rocznych Państwowych Kursów Wychowania fizycznego, którzy z końcem r. szk. 1922/23 lub 1923/24 otrzymają świadectwa z ich ukończenia, mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania ćwiczeń cielesnych w szkołach średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich po odbyciu dwuletniej praktyki nauczycielskiej w tych szkołach w wymiarze conajmniej 14 godzin tygodniowo, uznanej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego za zadawalającą, przez zdanie specjalnego egzaminu kwalifikacyjnego, którego program określi osobne rozporządzenie".

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 maja 1924 r. (Dz.U.24.55.558) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 1924 r.