Złożenie przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 29 października 1927 r., dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.69.433

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 sierpnia 1935 r.
w sprawie złożenia przez Jugosławję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarodowej z dnia 29 października 1927 r., dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że, w wykonaniu postanowień art. 12 konwencji międzynarodowej, dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji, podpisanej wraz z regulaminem tego Urzędu w Paryżu dnia 29 października 1927 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 39, poz. 400), został złożony w archiwach Rządu Francuskiego dnia 9 kwietnia 1935 r. w imieniu Rządu Jugosłowiańskiego dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.