Konwencja międzynarodowa dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji. Paryż.1927.10.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.39.400

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 1931 r.

KONWENCJA MIĘDZYNARODOWA
dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji,
podpisana w Paryżu dnia 29 października 1927 r.

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

MY, IGNACY MOŚCICKI,

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy:

Dnia dwudziestego dziewiątego października tysiąc dziewięćset dwudziestego siódmego roku podpisane zostały w Paryżu konwencja międzynarodowa, dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji i załączony do niej regulamin, o następującem brzmieniu dosłownem:

KONWENCJA MIĘDZYNARODOWA

dotycząca utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Urzędu Chemji.

Wysokie Umawiające się Strony zobowiązują się do założenia i utrzymywania Międzynarodowego Urzędu Chemji, którego siedzibą jest Paryż.

Międzynarodowy Urząd Chemji ma powierzone sobie:

1-o badanie, ze względu na pożytek ogólny, kwestyj, dotyczących międzynarodowej organizacji dokumentacji;

2-o stworzenie współpracy między organizacjami dokumentacji chemicznej już istniejącemi, lub mającemi powstać w różnych krajach;

3-o spowodowanie i ułatwianie wymiany i wypożyczania między urzędami administracyjnemi publicznemi, parlamentami, uniwersytetami, instytucjami badawczemi, urzędami dokumentacji, bibljotekami, muzeami i towarzystwami naukowemi, lub ugrupowaniami zawodowemi dokumentacji dotyczącej chemji czystej i stosowanej, w celu zapewnienia podziału informacyj o charakterze naukowym, technicznym lub ekonomicznym, mogących być użytecznemi w krajach przystępujących.

Urząd jest niezależny od władz kraju, w którym jest on założony.

Urząd koresponduje bezpośrednio z władzami rządowemi, administracyjnemi i technicznemi, obowiązanemi w różnych krajach do badania i rozstrzygania kwestyj, związanych z jego przedmiotem.

Rządy komunikują Urzędowi o zarządzeniach powziętych przez nie w celu zapewnienia stosowania międzynarodowych konwencyj, które mogłyby być zawarte w dziedzinie chemji i przemysłu z nią związanego.

Urząd proponuje zmiany, które byłoby pożyteczne wprowadzić do postanowień tych konwencyj.

Kolonje, na prośbę Państwa, od którego zależą, mogą być przyjęte w poczet członków Urzędu.

Urząd działa pod zarządem i kontrolą stałego komitetu utworzonego z delegatów krajów umawiających się. Skład i komptencje tego stałego komitetu oraz organizacja i zakres władzy powyższego Urzędu określone są przez regulamin, który dołączony jest do niniejszego porozumienia i uważany jako stanowiący jego część składową.

Wydatki roczne, połączone z funkcjonowaniem i utrzymywaniem Międzynarodowego Urzędu, pokrywane są z opłat krajów umawiających się. Opłaty te są ustalane na warunkach przewidzianych przez regulamin, dołączony do niniejszej konwencji.

Sumy stanowiące składkę każdego z krajów umawiających się wpłacane będą przez nie do Urzędu z początkiem każdego roku.

Rządy, które nie podpisały niniejszego porozumienia, są dopuszczone do przystąpienia doń na ich prośbę. Przystąpienie to będzie notyfikowane w drodze dyplomatycznej Rządowi Francuskiemu, ten zaś zakomunikuje o tem innym Umawiającym się Rządom. Przystąpienie pociąga za sobą obowiązek uczestniczenia drogą składki w kosztach Urzędu na warunkach, przewidzianych w art. 7.

Wysokie Umawiające się Strony zastrzegają sobie możność wprowadzania za wspólną zgodą do niniejszej konwencji wszelkich zmian, których użyteczność dowiodłoby doświadczenie. Strony Umawiające się mają prawo zawierania oddzielnie pomiędzy sobą poszczególnych porozumień w dziedzinie dokumentacji chemji czystej i stosowanej, pod warunkiem, że porozumienia te nie będą sprzeczne z niniejszą konwencją.

Niniejsze porozumienie jest zawarte na okres lat sześciu. Po upływie tego terminu, będzie nadal wykonywane w ciągu nowych sześcioletnich okresów pomiędzy krajami, które nie powiadomią na 2 lata przed upływem każdego okresu o zamiarze uchylenia w stosunku do nich skutków porozumienia.

Protokół podpisania niniejszej konwencji pozostanie otwarty aż do 1-go maja 1928 r. Konwencja ta winna być ratyfikowana przez odnośne Rządy. Wejdzie ona w życie z chwilą gdy siedem z pośród krajów podpisujących złoży swoje dokumenty ratyfikacyjne.

Każdy Rząd prześle w możliwie najkrótszym terminie swój dokument ratyfikacyjny Rządowi Francuskiemu, którego staraniem inne kraje podpisujące konwencję zostaną o tem poinformowane.

Te dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone w archiwach Rządu Francuskiego.

Sporządzono w Paryżu 29 października 1927 r. w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach Rządu Francuskiego i którego uwierzytelnione odpisy doręczone zostaną drogą dyplomatyczną Umawiającym się Mocarstwom.

Międzynarodowego Urzędu Chemji.

Komitet stały, ustanowiony przez art. 6 konwencji, składa się z przedstawicieli, wyznaczonych przez Państwa lub Kolonie uczestniczące w konwencji w stosunku jednego przedstawiciela dla każdego Państwa lub Kolonji.

Komitet wybiera z pośród swych członków drogą tajnego głosowania prezesa i 2 wice-prezesów na okres trzyletni.

Nominacja prezesa i dwóch wice-prezesów będzie notyfikowana Rządom Państw uczestniczących.

Komitet może przystąpić do nowych wyborów dopiero po upływie trzech miesięcy od chwili zawiadomienia wszystkich członków.

Komitet zbiera się co najmniej raz na rok w siedzibie Urzędu Międzynarodowego na wezwanie prezesa.

Głosowanie komitetu odbywa się większością głosów. W razie podziału głosów, głos prezesa jest przeważający. Uchwały są ważne jedynie wówczas, gdy liczba członków obecnych przewyższa co najmniej o jednego połowę wszystkich członków komitetu.

Z zastrzeżeniem powyższego warunku, członkowie nieobecni mają prawo przekazania swych głosów członkom obecnym, którzy muszą wykazać się takiemi pełnomocnictwami.

Każdemu Państwu lub Kolonji przyznana jest liczba głosów określona przez kategorję do której jest zaliczone odnośnie do jego udziału w wydatkach Urzędu (patrz art. 12).

Komitet może wyłonić komisję stałą.

W przerwach między jedną a drugą sesją, komitet ma prawo obradować zapomocą korespondencji.

W takim wypadku do tego by decyzja była ważną potrzeba, ażeby wszyscy członkowie komitetu zostali wezwani do złożenia swej opinji, oraz aby liczby członków , którzy nadesłali swe odpowiedzi, przewyższała co najmniej o jednego połowę wszystkich członków komitetu.

Komitet ma powierzone sobie regulowanie działalności Międzynarodowego Urzędu Chemji, ustanowionego na podstawie art. 1-go konwencji.

Urząd Międzynarodowy mieścić się będzie w lokalach specjalnie na ten cel przeznaczonych.

Rząd Francuski przedsięweźmie na prośbę komitetu, niezbędne zarządzenia w celu uznania Urzędu za instytucję użyteczności publicznej i zwolni od cła dokumenty, materjały i produkty dla niego przeznaczone.

Funkcjonowanie Urzędu uskutecznia personel płatny, składający się z dyrektora i urzędników, niezbędnych do działania Urzędu i wybieranych w różnych państwach.

Dyrektora mianuje komitet.

Dyrektor Urzędu ma głos doradczy w łonie komitetu stałego, którego jest sekretarzem.

Komitet jest obowiązany na wniosek dyrektora Urzędu do ustalania budżetu rocznego.

Budżet ten jest podawany corocznie w specjalnym raporcie finansowym do wiadomości Rządom Państw należących do konwencji.

Dyrektor Urzędu składa komitetowi przed każdą sesją:

1-o Sprawozdanie finansowe o rachunkach za okres ubiegły, po sprawdzeniu którego będzie mu udzielone absolutorjum.

2-o Sprawozdanie ogólne o działalności Urzędu i o wynikach osiągniętych od czasu ostatniej sesji.

3-o Projekt ogólny czynności, które mają być podjęte.

Prezes komitetu prześle ze swej strony wszystkim Rządom Wysokich Umawiających się Stron roczne sprawozdanie ze stanu administracyjnego i finansowego Urzędu, zawierające preliminarz wydatków na następny okres działalności, oraz wykaz udziałów Państw Umawiających się.

Skala opłat, o których jest mowa w art. 7 konwencji, ustala się według zaludnienia, zgodnie z następującą tablicą:

Kategorja

Ludność w miljonach mieszkańców

Liczba głosów

Udziały

1

2

3

4

5

6

powyżej 30

od 20 do 30

od 15 do 20

od 10 do 15

od 5 do 10

poniżej 5

6

5

4

3

2

1

25

20

15

10

5

3

Odchylenia od powyższej skali mogą być uwzględnione przez komitet, większością trzech czwartych głosów państwom, znajdującym się w wyjątkowej sytuacji z powodu dewaluacji ich pieniądza lub stosunkowej wysokości ich budżetu.

Udział jest ustalony w wysokości tysiąca franków w złocie.

Każde Państwo może zadeklarować udział wyższy od tego, który odpowiada liczbie jego ludności.

Z wpływów corocznych podejmuje się pewną kwotę na utworzenie funduszu rezerwowego. Ogólna wysokość funduszu rezerwowego nie może przekraczać wysokości budżetu rocznego.

Członkowie komitetu mogą otrzymywać z funduszów, przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu, indemnizację na koszta przejazdów. Ponadto mogą otrzymywać żetony obecności za każdorazowe posiedzenie w którem biorą udział.

Komitet określa wysokość kwoty do podjęcia co rok ze swego budżetu, aby przyczynić się do zapewnienia pensji emerytalnej personelowi Urzędu.

Regulamin niniejszy będzie miał tę samą moc i wartość, co konwencja, do której jest dołączony.

Sporządzono w Paryżu, 29 października 1927 r. w jednym egzemplarzu, który będzie złożony w archiwach Rządu Francuskiego. Uwierzytelnione kopje zostaną wręczone drogą dyplomatyczną Umawiającym się Państwom.

Zaznajomiwszy się z powyższemi konwencją i regulaminem, uznaliśmy je i uznajemy za słuszne zarówno w całości jak i każde z zawartych w nich postanowień; oświadczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone i przyrzekamy, że będą niezmiennie zachowywane.

NA DOWÓD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 1 września 1930 r.