Złożenie przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.81.565

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 września 1936 r.
w sprawie złożenia przez Grecję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w myśl postanowień art. 5 konwencji o traktowaniu pracowników obcych na równi z krajowymi w zakresie odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki przy pracy, przyjętej jako projekt konwencji na VII sesji ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 63, poz. 576) złożenie w imieniu Rządu Greckiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretariacie Ligi Narodów w dniu 30 maja 1936 r.