Złożenie przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.84.762

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1934 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 sierpnia 1934 r.
w sprawie złożenia przez Finlandję dokumentu ratyfikacyjnego układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 4 układu, dotyczącego latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, podpisanego w Lizbonie dnia 23 października 1930 r. wraz z regulaminem, dotyczącym sygnałów na latarniowcach, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 14, poz. 114), złożony został Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów dnia 23 maja 1934 r. w imieniu Rządu Finlandzkiego dokument ratyfikacyjny powyższego układu i dołączonego do niego regulaminu.