Zlewnie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.357 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie zlewni

Na podstawie art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zlewnie i przyporządkowuje je do właściwych regionów wodnych.
Określa się następujące zlewnie:
1)
w regionie wodnym Małej Wisły - zlewnia Małej Wisły;
2)
w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły:
a)
zlewnia Wisły Sandomierskiej,
b)
zlewnia Wisły Krakowskiej,
c)
zlewnia Nidy,
d)
zlewnia Soły i Skawy,
e)
zlewnia Dunajca,
f)
(uchylona);
3)
w regionie wodnym Górnej-Wschodniej Wisły:
a)
zlewnia Dolnego Sanu,
b)
zlewnia Górnego Sanu,
c)
zlewnia Wisłoki,
d)
zlewnia Wisłoka,
e)
zlewnia Babulówki;
4)
w regionie wodnym Narwi:
a)
zlewnia Pisy,
b)
zlewnia Biebrzy,
c)
zlewnia Dolnej Narwi,
d)
zlewnia Środkowej Narwi,
e)
zlewnia Górnej Narwi;
5)
w regionie wodnym Bugu:
a)
zlewnia Dolnego Bugu,
b)
zlewnia Środkowego Bugu,
c)
zlewnia Wieprza;
6)
w regionie wodnym Środkowej Wisły:
a)
zlewnia Wisły Mazowieckiej,
b)
zlewnia Wkry,
c)
zlewnia Wisły Lubelskiej,
d)
zlewnia Bzury,
e)
zlewnia Wisły Warszawskiej,
f)
zlewnia Pilicy,
g)
zlewnia Dolnej Narwi;
7)
w regionie wodnym Dolnej Wisły:
a)
zlewnia Pasłęki i Elbląga,
b)
zlewnia Słupi, Łupawy, Łeby i Redy,
c)
zlewnia Brdy i Wdy,
d)
zlewnia Wisły Kujawskiej i Drwęcy,
e)
zlewnia Wierzycy i Osy;
8)
w regionie wodnym Górnej Odry:
a)
zlewnia Górnej Odry,
b)
zlewnia Odry Opolskiej;
9)
w regionie wodnym Środkowej Odry:
a)
zlewnia Odry Dolnośląskiej,
b)
zlewnia Bystrzycy i Kaczawy,
c)
zlewnia Bobru,
d)
zlewnia Nysy Łużyckiej,
e)
zlewnia Odry Lubuskiej,
f)
zlewnia Baryczy,
g)
zlewnia Nysy Kłodzkiej;
10)
w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego:
a)
zlewnia Dolnej Odry,
b)
zlewnia Iny,
c)
zlewnia Regi,
d)
zlewnia Wieprzy i Parsęty;
11)
w regionie wodnym Warty:
a)
zlewnia Dolnej Warty,
b)
zlewnia Środkowej Górnej Warty,
c)
zlewnia Środkowej Dolnej Warty,
d)
zlewnia Górnej Warty,
e)
zlewnia Prosny;
12)
w regionie wodnym Noteci:
a)
zlewnia Dolnej Noteci,
b)
zlewnia Górnej i Środkowej Noteci;
13)
w regionie wodnym Dniestru - zlewnia Strwiąża;
14)
w regionie wodnym Czarnej Orawy - zlewnia Czarnej Orawy;
15)
w regionie wodnym Czadeczki - zlewnia Czadeczki;
16)
w regionie wodnym Morawy - zlewnia Morawy;
17)
w regionie wodnym Banówki - zlewnia Banówki;
18)
w regionie wodnym Izery - zlewnia Izery;
19)
w regionie wodnym Łaby i Ostrożnicy (Upa) - zlewnia Ostrożnicy (Upa);
20)
w regionie wodnym Metuje - zlewnia Klikawy;
21)
w regionie wodnym Orlicy - zlewnia Orlicy;
22)
w regionie wodnym Niemna:
a)
zlewnia Łosośny i Świsłoczy,
b)
zlewnia Czarnej Hańczy;
23)
w regionie wodnym Łyny i Węgorapy:
a)
zlewnia Łyny,
b)
zlewnia Węgorapy;
24)
w regionie wodnym Świeżej - zlewnia Stradyka i Bezledy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.