Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1564 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2017 r.
§  5. 
1.  Blankiet zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia:
1) organ wydający zezwolenie, wpisując numer zezwolenia, który może być dodatkowo przedstawiony za pomocą techniki pozwalającej na automatyczny odczyt, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowego kodu kreskowego;
2) w części A - organ wydający zezwolenie, wpisując oznaczenie państwa przewoźnika, liczbę przejazdów, rodzaj przewozu, ewentualne ograniczenia oraz datę ważności zezwolenia;
3) w części B - posiadacz zezwolenia, wpisując nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, datę pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa załadunku i rozładunku oraz ilość przewożonego towaru w kg/l, a w przypadku przejazdu pojazdu bez ładunku - wpisując wyraz: "pusty";
4) w części C - organ wydający zezwolenie, wpisując miejsce wydania, datę wydania oraz nazwę organu wydającego;
5) w części D - służba kontrolna, wpisując datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z jednoczesnym umieszczeniem pieczęci i podpisu osoby kontrolującej oraz oderwaniem przy wjeździe i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinka kontrolnego zezwolenia, oznaczonego odpowiednio: D1, D2, D3, D4.
2.  Blankiet zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia organ wydający zezwolenie, wpisując państwo przewoźnika, trasę przewozu, datę wydania zezwolenia, ewentualne ograniczenia, nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny oraz rodzaj pojazdu, miejsce załadunku i rozładunku.