Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1564 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy

Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708 i 1214) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń;
3) sposób wypełniania blankietów zezwoleń;
4) wzory zezwoleń.
§  2.  Określa się następujące rodzaje zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zezwolenie na przewóz dwustronny;
2) zezwolenie na przewóz tranzytowy;
3) zezwolenie na przewóz dwustronny lub tranzytowy;
4) zezwolenie na przewóz do lub z państwa trzeciego.
§  3. 
1.  Wzór zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wzór zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Ustala się warunki wykorzystania zezwoleń, o których mowa w § 2:
1) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 1 - uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 2 - uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 3 - uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium państwa określonego w zezwoleniu a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) zezwolenie, o którym mowa w § 2 pkt 4 - uprawnia do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy między terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a terytorium państwa innego niż określone w zezwoleniu.
2.  Zezwolenie na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do wykonywania przewozu pojazdem samochodowym zarejestrowanym za granicą lub przez przedsiębiorcę zagranicznego między miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  5. 
1.  Blankiet zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia:
1) organ wydający zezwolenie, wpisując numer zezwolenia, który może być dodatkowo przedstawiony za pomocą techniki pozwalającej na automatyczny odczyt, w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowego kodu kreskowego;
2) w części A - organ wydający zezwolenie, wpisując oznaczenie państwa przewoźnika, liczbę przejazdów, rodzaj przewozu, ewentualne ograniczenia oraz datę ważności zezwolenia;
3) w części B - posiadacz zezwolenia, wpisując nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny pojazdu, datę pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa załadunku i rozładunku oraz ilość przewożonego towaru w kg/l, a w przypadku przejazdu pojazdu bez ładunku - wpisując wyraz: "pusty";
4) w części C - organ wydający zezwolenie, wpisując miejsce wydania, datę wydania oraz nazwę organu wydającego;
5) w części D - służba kontrolna, wpisując datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z jednoczesnym umieszczeniem pieczęci i podpisu osoby kontrolującej oraz oderwaniem przy wjeździe i wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odcinka kontrolnego zezwolenia, oznaczonego odpowiednio: D1, D2, D3, D4.
2.  Blankiet zezwolenia na przewóz kabotażowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypełnia organ wydający zezwolenie, wpisując państwo przewoźnika, trasę przewozu, datę wydania zezwolenia, ewentualne ograniczenia, nazwę i adres przedsiębiorcy, numer rejestracyjny oraz rodzaj pojazdu, miejsce załadunku i rozładunku.
§  6.  Zezwolenia na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U.2015.1907).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz drogowy przewóz kabotażowy (Dz.U.2011.297.1763), które zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U.2013.567) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.