§ 7. - [Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w sprawie istnienia okoliczności uzasadniających odmowę wydania zezwolenia na pracę] - Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
§  7.  [Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w sprawie istnienia okoliczności uzasadniających odmowę wydania zezwolenia na pracę]
1. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.
2. 
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy, stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.