§ 3. - [Postać papierowa lub elektroniczna wniosku; wzory wniosków i zaświadczenia] - Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
§  3.  [Postać papierowa lub elektroniczna wniosku; wzory wniosków i zaświadczenia]
1. 
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową wnosi się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej oraz dokumenty wymagane w postępowaniach dotyczących tych wniosków składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3. 
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. 
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5. 
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6. 
Wzór zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.