§ 13. - [Przepis przejściowy] - Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
§  13.  [Przepis przejściowy]
1. 
Do postępowań w sprawach zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 pkt 5, może dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 dni przed dniem złożenia wniosku.