§ 11. - [Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi] - Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
§  11.  [Złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi]
1. 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa się w formie pisemnej, w postaci elektronicznej lub papierowej, w celu wpisu do ewidencji oświadczeń.
2. 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mające postać elektroniczną oraz dokumenty wymagane w postępowaniu w sprawie wpisu tego oświadczenia do ewidencji oświadczeń składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3. 
Wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
4. 
Wzór oświadczenia podmiotu nieświadczącego usług w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia.
5. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń:
1)
kopię stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, zawierających dane osobowe, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
2)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1a ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
6. 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń aktualne oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.
7. 
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy, stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.
8. 
W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący sprawę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może żądać przedstawienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 6 ustawy.