§ 1. - [Przedmiot regulacji] - Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1558

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lipca 2022 r.
§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa:
1)
typy zezwoleń na pracę;
2)
tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;
3)
tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą";
4)
wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
5)
wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego;
6)
wzory wniosków o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy;
7)
wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
8)
wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
9)
tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.