Art. 12g. - [Obowiązki informacyjne podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty] - Zdrowie publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1608 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.
Art.  12g.  [Obowiązki informacyjne podmiotów zobowiązanych do zapłaty opłaty]
1. 
Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty, o których mowa w art. 12d ust. 1, są obowiązane:
1)
składać w postaci elektronicznej informację, opatrzoną podpisem kwalifikowanym, według wzoru, o którym mowa w ust. 3, organowi właściwemu w sprawie opłaty za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
2)
obliczać i wpłacać opłatę

- w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja, na rachunek organu właściwego w sprawie opłaty.

2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące dane:
1)
okres, za który jest składana;
2)
miejsce składania informacji: nazwę właściwego urzędu skarbowego;
3)
cel składania informacji:
a)
złożenie informacji,
b)
korekta informacji;
4)
dane podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty:
a)
nazwę (firmę) albo imię i nazwisko,
b)
NIP,
c)
imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu;
5)
kwotę opłaty ustaloną na podstawie art. 12f;
5a)
kwotę opłaty naliczonej od napojów zwróconych, pomniejszającą kwotę należnej opłaty zgodnie z art. 12f ust. 8;
6)
kwotę opłaty do zapłaty;
7)
informacje o opłacie:
a)
łączną kwotę opłaty,
b)
kwotę opłaty za poszczególne napoje określone w art. 12f ust. 1 i 3,
c)
liczbę litrów napojów, o których mowa w art. 12a ust. 1, sprzedanych w danym okresie - w podziale na poszczególne napoje określone w art. 12f ust. 1 i 3 wraz z informacją o dodatku w składzie kofeiny lub tauryny, lub substancji słodzących, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 1, oraz o zawartości cukrów w 100 ml napoju,
d)
numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze;
8)
datę i podpis podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty lub osoby przez niego upoważnionej;
9)
pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479).
3. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi i udostępni na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór dokumentu elektronicznego informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1.