Krywan Tomasz, Obowiązki podmiotów obowiązanych do opłacania opłaty od środków spożywczych

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy:

Obowiązki podmiotów obowiązanych do opłacania opłaty od środków spożywczych

Obowiązki podmiotów obowiązanych do opłacania opłaty od środków spożywczych

Obowiązki podmiotów obowiązanych do opłacania opłaty od środków spożywczych

Procedura wskazuje obowiązki podmiotów obowiązanych do opłacania opłaty od środków spożywczych.

Obowiązki podmiotów obowiązanych do opłacania opłaty od środków spożywczych podmiot obowiązany do zapłaty opłaty od środków spożywczych podmiot obowiązany do zapłaty opłaty od środków spożywczych obliczenie i wpłacenie opłaty podmiot jest obowiązany do zapłaty opłaty od środków spożywczych złożenie informacji

Krok: podmiot jest obowiązany do zapłaty opłaty od środków spożywczych

Z dniem 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy określające opłatę od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy), tj. art. 12a–12k ustawy z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 ze zm.) – dalej u.z.p. Napoje, których wprowadzanie na rynek krajowy podlega tej opłacie, określają przepisy art. 12a i 12b u.z.p. (zob. również procedura Napoje, których wprowadzanie na rynek podlega opłacie od środków spożywczych.

Z kolei przepisami art. 12g u.z.p. zostały określone obowiązki podmiotów obowiązanych do zapłaty opłaty od środków spożywczych (odnośnie do podmiotów obowiązanych do zapłaty opłaty od środków spożywczych – zob. procedura Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty od środków spożywczych).

Krok: złożenie informacji

Na podstawie art. 12g ust. 1 pkt 1 u.z.p. podmioty obowiązane do zapłaty opłaty od środków spożywczych są obowiązane składać (w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym) informację zawierającą dane określone przepisami art. 12g ust. 2 u.z.p. (wzór tej informacji zostanie określony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych określony i udostępniony na elektronicznej platformie usług administracji publicznej – zob. art. 12g ust. 3 u.z.p.).

Informacje te powinny być przesyłane organowi właściwemu w sprawie opłaty (tj. naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty – zob. art. 12e ust. 5 u.z.p.) za pośrednictwem systemu informatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

Informacją za dany miesiąc są objęte napoje, dla których w danym miesiącu powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek ten powstaje z dniem wprowadzenia na rynek krajowy napoju (zob. art. 12e ust. 1 u.z.p.).