Art. 19. - [Formy wykonywania zawodu] - Zawody pielęgniarki i położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2702 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 marca 2024 r.
Art.  19.  [Formy wykonywania zawodu]
1. 
Pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:
1)
w ramach umowy o pracę;
2)
w ramach stosunku służbowego;
3)
na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4)
w ramach wolontariatu;
5)
w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. 
Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego lub zawarcia umowy, poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:
1)
numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
2)
datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony - datę zakończenia umowy;
3)
miejsce wykonywania zawodu.
3. 
Pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązane poinformować okręgową radę pielęgniarek i położnych, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia umowy.
4. 
Pracodawca nie może podejmować działań dyskryminujących ze względu na formę wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną.
5. 
Odmowa zmiany formy wykonywania zawodu przez pielęgniarkę lub położną wykonującą zawód w podmiocie leczniczym w ramach umowy o pracę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.