Art. 12a. - [Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta] - Zawody pielęgniarki i położnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2702 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  12a.  6 [Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta]
1. 
Pielęgniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym wykonująca medyczne czynności ratunkowe może udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli pacjent wymaga niezwłocznej pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody ani nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, 2280 i 2705).
2. 
Okoliczności, o których mowa w ust. 1, pielęgniarka systemu odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta.
6 Art. 12a dodany przez art. 212 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2705) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.