Zawieszenie w stosunku do pracowników umysłowych ustępu pierwszego art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia oraz przedłużenie do 26 tygodni okresu zasiłkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.497

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 czerwca 1927 r.
w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zawieszenia w stosunku do pracowników umysłowych ustępu pierwszego art. 2 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia oraz przedłużenia do 26 tygodni okresu zasiłkowego.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o rozszerzeniu uprawnień Ministra Pracy i Upieki Społecznej z ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. № 46, poz. 404) zarządza się na wniosek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia co następuje:
W stosunku do bezrobotnych pracowników umysłowych, nie korzystających dotychczas z zasiłków, zawiesza się przepis art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. № 67. poz. 650) w brzmieniu ustawy z dnia 28 października 1925 r. (Dz. U. R. P. № 120, poz. 863), wymagający pozostawania zabezpieczonego w stosunku najmu pracy przez 20 tygodni w 12-tu miesiącach przed dniem zgłoszenia rozwiązania tego stosunku oraz przedłuża się termin zgłaszania prawa do świadczeń.
Wymienieni w § 1 niniejszego rozporządzenia bezrobotni pracownicy umysłowi mają prawo do otrzymywania zasiłków, o ile:
1)
udowodnią, że co najmniej przez 20 tygodni w okresie czasu po 1 października 1924 r. pozostawali w stosunku najmu pracy w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, wymienionych w art. 1 ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia;
2)
do dnia 31 sierpnia 1927 r. zgłoszą swe prawo do świadczeń.
W stosunku do tych pracowników umysłowych, którzy do dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia wyczerpali zasiłki z funduszu bezrobocia w ciągu okresu, ustalonego w ust. 2 art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 67, poz. 650), przedłuża się okres tych zasiłków do 26 tygodni.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.