Rozszerzenie uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej z ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.404

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 maja 1927 r.
o rozszerzeniu uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej z ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Na zasadzie art. 44 ust. 6 Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Minister Pracy i Opieki Społecznej ma prawo na wniosek zarządu głównego funduszu bezrobocia:

a)
zawiesić dla pracowników umysłowych przepis art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. № 67, poz. 650), w brzmieniu ustawy z dnia 28 października 1925 r. (Dz. U. R. P. № 120, poz. 863), dotyczący obowiązku pozostawania zabezpieczonego w stosunku najmu pracy przez 20 tygodni w 12-tu miesiącach przed dniem zgłoszenia rozwiązania tego stosunku, oraz przedłużyć ustalony w tym artykule termin zgłoszenia w państwowym urzędzie pośrednictwa pracy przez bezrobotnego pracownika umysłowego swego prawa do świadczeń;
b)
przedłużyć w poszczególnych miejscowościach dla poszczególnych kategoryj bezrobotnych pracowników umysłowych 13-tygodniowy okres pobierania zasiłków, ustalony w ust. 1 art. 13 tejże ustawy do 26 tygodni.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 sierpnia 1927 r.