Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.462

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 26 lipca 1921 r.
w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Grodziska.

Na mocy art. 11 p. 2, art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 92, poz. 498) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 60, poz. 371) zarządzam co następuje:
§  1. Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń, jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu z wyjątkiem dziennego najmu pokoi w hotelach, gospodach, pensjonatach i t. p. na obszarze gminy miasta Grodziska może się odbywać jedynie za uprzednią zgodą odnośnej gminy, która na dowód udzielonej zgody wydaje najmobiorcom pisemne poświadczenia.
§  2. Najmodawcy, względnie rządcy domów winni do zgłoszeń (meldunków) przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców, dołączyć poświadczenia, przewidziane w § 1 niniejszego rozporządzenia.
§  3. Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i przeciwdziałanie im będą karane w myśl art. 12 wspomnianej ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. (Dz. Ust. № 92, poz. 498.
§  4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.