Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.773

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 6 grudnia 1920 r.
w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Stanisławowa i w gminie miasta Jasła.

Na mocy ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń (Dz. Ust. № 60, poz. 371) oraz na zasadzie art. 11 p. 2, art. 12 i art. 18 powołanej ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. (Dz. Ust. №92 poz. 498) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Wszelki najem i podnajem mieszkań i innych pomieszczeń, jakoteż odstępowanie nabytych już praw najmu, może się odbywać na obszarze gminy miasta Stanisławowa i gminy miasta Jasła jedynie za uprzednią zgodą odnośnej gminy.

Art.  2.

O udzielaniu zgody w art. 1 określonej, rozstrzyga w imieniu gminy odnośny magistrat i na dowód udzielonej zgody wydaje najmobiorcom pisemne poświadczenia.

Art.  3.

Najmodawcy, względnie rządcy domów winni do zgłoszeń (meldunków), przepisanych przy wprowadzaniu się najmobiorców, dołączać poświadczenia, w art. 2 przewidziane.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy jednak dziennego najmu pokoi w hotelach, gospodach, pensjonatach i t. p.|

Art.  5.

Przekroczenie przepisów niniejszego rozporządzenia i przeciwdziałanie im, o ile czyn karygodny nie podlega surowszemu wymiarowi kary w myśl ogólnych postanowień karnych, będą karane grzywnami do 5000 marek, lub aresztem do 3 miesięcy. Kara pieniężna z karą aresztu mogą być zastosowane jednocześnie. Karze podlega także ten, kto do tych przekroczeń nakłania lub przy ich popełnieniu współdziała.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.