Zastosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników... - Dz.U.1968.30.199 - OpenLEX

Zastosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników biur wystaw artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.30.199

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1968 r.
o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników biur wystaw artystycznych.

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 180) stosuje się odpowiednio do pracowników biur wystaw artystycznych.
1.
Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia zasadniczego dla pracowników biur wystaw artystycznych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
2.
O zastosowaniu tabeli płac "A" określonej w załączniku decyduje Minister Kultury i Sztuki na wniosek przewodniczącego prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
3.
Przepis ust. 2 może mieć zastosowanie w odniesieniu do 25% biur wystaw artystycznych.
1.
Tworzy się fundusz nagród dla pracowników, o których mowa w § 1, w wysokości 4% funduszu płac.
2.
Nagrody przyznaje kierownik biura wystaw artystycznych po zasięgnięciu opinii przedstawiciela Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki.
1.
Ustala się terminy awansowania pracowników na dzień 1 stycznia i na dzień 22 lipca (ze zmianą uposażenia od 1 sierpnia).
2.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska co dwa lata. Podwyżka uposażenia uzyskana w wyniku awansu nie może przekroczyć 300 zł miesięcznie.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się również przy podwyżce uposażenia przyznanej w związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia.
1.
Pracownicy objęci rozporządzeniem tracą prawo:
1)
do dodatku wymienionego w § 2 ust. 1 uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),
2)
do dodatku wymienionego w uchwale nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących.
2.
Dla pracowników objętych rozporządzeniem zmniejszenie lub likwidacja dodatku mieszkaniowego następuje na ogólnych zasadach, ustalonych uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239).
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1959 r. w sprawie uposażenia pracowników oddziałów terenowych Centralnego Biura Wystaw Artystycznych (Dz. U. Nr 47, poz. 288).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1968 r.

ZAŁĄCZNIK 1

I. TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH BIUR WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Lp.StanowiskoTabela "A"Tabela "B"
wymagane kwalifikacje w zakresieuposażenie miesięcznewymagane kwalifikacje w zakresieuposażenie miesięczne
wykształcenialiczby lat pracy zawodowejod – do

wykształcenialiczby lat pracy zawodowejod – do

12345678
1Kierownik biurawyższe43.000–4.500wyższe32.000–3.500
średnie81.800–3.200
2Główny księgowyśrednie82.300–3.500średnie81.800–3.200
3Kierownikwyższe42.200–3.500wyższe31.800–3.000
delegaturyśrednie82.000–3.200średnie61.500–2.800
4Kierownikwyższe32.000–3.400
referatuśrednie61.600–3.000
5Starszy instruktor oświatowy,wyższe32.000–3.400wyższe31.800–3.000
starszy instruktor technicznyśrednie61.600–3.000średnie61.500–2.800
6Instruktor oświatowy,wyższe11.500–2.600wyższeodbycie wstępnego stażu pracy1.500–2.600
instruktor technicznyśrednie31.400–2.400średnie41.250–2.400

II.

WSPÓLNA TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresieUposażenie miesięczne
wykształcenialiczby lat pracy zawodowejod – do

12345
1Starszy księgowy, oświatowiec,

technik

średnie31.000–2.000
2Księgowy,

referent,

kasjer

średnie21.000–1.700
3Kierownik magazynuśrednieodbycie wstępnego stażu pracy 950–1.400
podstawowe2
4Magazynierpodstawowe 950–1.200
5Maszynistka poza halą maszynpisanie bezbłędnie z szybkością 230 uderzeń na minutę1.100–1.650
6Młodsza maszynistka poza halą maszynpo kursie1.000–1.400
7Stażystawyższe1.500–2.000
średnie1.100–1.400

III.

TABELA STANOWISK I UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI

Lp.StanowiskoUposażenie miesięczne w stawkach od – do

123
1Montażysta,

rzemieślnik gospodarczy wykwalifikowany

1.000–1.700
2Starszy woźny,

starszy strażnik,

informator,

robotnik gospodarczy

900–1.250
3Woźny,

strażnik,

dozorca

850–1.050
4Sprzątaczka850–950
5Goniec850
1 Załącznik zmieniony przez § 9 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1971 r. (Dz.U.71.35.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1971 r.