Zastosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.36.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 1966 r.
o zastosowaniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 180) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 30, poz. 180) stosuje się odpowiednio do pracowników wojewódzkich i miejskich urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.
2.
Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników wojewódzkich i miejskich urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk, stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Oprócz uposażenia ustalonego w tabeli, o której mowa w § 1 ust. 2, pracownicy wojewódzkich i miejskich urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk mogą otrzymywać:
1)
dodatki za znajomość języków obcych, na zasadach obowiązujących pracowników Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk,
2)
dodatki za prace w godzinach nocnych, określone odrębnymi przepisami.
1.
Utrzymuje się w dotychczasowej wysokości kwotowej fundusz nagród, przeznaczony na nagrody dla pracowników za długoletnią pracę w urzędach kontroli prasy, publikacji i widowisk, utworzony na podstawie decyzji, podjętej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
2.
Tryb i zasady rozdziału nagród, o których mowa w ust. 1, ustali Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Książki, Prasy i Radia.
1.
Pracownik może awansować w obrębie danego stanowiska co dwa lata w jednym z ustalonych terminów awansów (w dniu 1 stycznia lub w dniu 22 lipca z ważnością od dnia 1 sierpnia).
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków powołania pracownika na wyższe stanowisko lub przyznania uposażenia po okresie próbnym.
3.
Pracownikowi, który podwyższy kwalifikacje, uzyskując wykształcenie średnie lub wyższe, przysługuje prawo do awansu niezależnie od obowiązujących terminów awansowych.
4.
Pracownikowi przyjętemu na okres próbny może być po upływie tego okresu przyznane wyższe uposażenie, z tym że dalsze awansowanie w obrębie danego stanowiska może następować tylko na zasadach określonych w ust. 1.
5.
Podwyżka uposażenia z tytułu awansu nie może być wyższa niż 300 zł.
6.
Przepis ust. 5 stosuje się również przy zaszeregowaniu pracowników zatrudnionych w dniu wejścia w życia niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1958 r. w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk (Dz. U. Nr 73, poz. 363).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1966 r.

ZAŁĄCZNIK 1

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH I MIEJSKICH URZĘDÓW KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresieUposażenie miesięczne w
wykształceniastażu pracystawkach od–do zł
12345
Wojewódzki urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk
1Naczelnikwyższe54.000–5.000
średnie10
2Zastępca naczelnikawyższe43.000–4.500
3Kierownik referatuwyższe42.600–3.900
4Starszy cenzorwyższe32.000–3.400
5Cenzorwyższeodbycie wstępnego stażu pracy1.500–2.600
6Kierownik referatu ogólnegośrednie31.400–2.100
Miejski urząd kontroli prasy, publikacji i widowisk
1Kierownikwyższe22.000–3.400
średnie6
2Cenzorwyższeodbycie wstępnego stażu pracy1.500–3.000
średnie51.300–2.800
3Młodszy cenzorśrednie11.200–2.000
Stanowiska wspólne dla wojewódzkich i miejskich urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk
1Starszy referentśrednie31.000–2.000
2Referentśrednieodbycie wstępnego stażu pracy1.000–1.700
3Stażystawyższe1.500–2.000
średnie1.100–1.400
Pracownicy obsługi
1Rzemieślnik wykwalifikowany1.000–1.700
2Robotnik gospodarczy900–1.200
3Starszy woźny950–1.050
4Woźny850–950
5Sprzątaczka850
1 Załącznik zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 1971 r. (Dz.U.71.35.309) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1971 r.