Zastosowanie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.73.363

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 1958 r.
w sprawie zastosowania przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych do pracowników terenowych urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.

Na podstawie § 1 ust. 3 oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. Nr 33, poz. 149) stosuje się do pracowników wojewódzkich i miejskich urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk.
2.
Ustala się tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia, zasadniczego pracowników wojewódzkich i miejskich urzędów kontroli prasy, publikacji i widowisk, stanowiącą załącznik do niniejszego rozporządzenia.
3.
Uprawnienia prezydiów rad narodowych, wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników prezydiów rad narodowych przysługują Prezesowi Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc przepisy dotychczasowe w zakresie uregulowanym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 listopada 1958 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKICH I MIEJSKICH URZĘDÓW KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK

Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie:Grupa uposażenia
wykształceniailości lat praktyki zawodowej
Wojewódzki urząd kontroli prasy, publikacji i widowiskGrupa zawodowa

Podgrupa kultury

1Naczelnik urzęduWyższe wykształcenie humanistyczne, ekonomiczne lub prawnicze4V-I
2Zastępca naczelnika urzęduWyższe wykształcenie humanistyczne, ekonomiczne lub prawnicze4VI-II
3Kierownik referatuWyższe wykształcenie humanistyczne lub prawnicze3VIII-III
4Starszy cenzorWyższe wykształcenie humanistyczne lub ekonomiczne1IX-IV
Średnie wykształcenie3
5CenzorWyższe wykształcenie humanistyczne lub ekonomiczne-X-VI
Średnie wykształcenie2
6Starszy referentWyższe wykształcenie ekonomiczne lub humanistyczne1XI-VIII
Średnie wykształcenie3
1Starszy księgowyGrupa ekonomiczno-prawna3XI-VIII
Średnie wykształcenie
2KsięgowyŚrednie wykształcenie2XIII-X
1Starszy referent administracyjnyGrupa zawodowa administracyjna2XIII-X
Średnie wykształcenie
2Kierownik sekretariatuŚrednie wykształcenie2XIII-X
3ReferentŚrednie wykształcenie2XIV-XI
4Starsza maszynistkaPodstawowe wykształcenie, umiejętność pisania na maszynie z szybkością 220 uderzeń na minutę-XV-XIV
5MaszynistkaPodstawowe wykształcenie, umiejętność pisania na maszynie z szybkością 180 uderzeń na minutę-XVI-XV
6Starszy woźny - portierPodstawowe wykształcenie2XV
7WoźnyPodstawowe wykształcenie-XVI
8Sprzątaczka, goniecXVII
Miejski urząd kontroli prasy, publikacji i widowiskGrupa zawodowa

Podgrupa kultury

1Kierownik urzęduWyższe wykształcenie humanistyczne lub ekonomiczne1IX-IV
Średnie wykształcenie3
2CenzorWyższe wykształcenie humanistyczne lub ekonomiczne-X-VI
Średnie wykształcenie2
1ReferentGrupa zawodowa administracyjna1XIV-XI
Średnie wykształcenie