§ 8. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  8.
1.
Wniosek o zasiłek rodzinny może zgłosić ubezpieczony, a jeżeli ubezpieczony doznaje przeszkody lub zaniedbuje zgłoszenia - osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem, pracownik pomocy społecznej lub organizacja społeczna.
2.
Wnioski rozpatruje i zasiłki wypłaca terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw socjalnych stopnia podstawowego. Zasiłki rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do dnia 15 następnego miesiąca.
3.
Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 2, stwierdza brak warunków do wypłacania zasiłku rodzinnego, poucza wnioskodawcę o możliwości skierowania wniosku do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, a w razie wątpliwości co do prawa do zasiłku lub jego wysokości - z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia temu oddziałowi.
4.
Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441).