Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin. - Dz.U.1990.29.176 - OpenLEX

Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 1990 r.
w sprawie zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zasady i tryb przyznawania oraz wysokość zasiłków rodzinnych na dzieci, przysługujących ubezpieczonym, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 90), zwanej dalej "ustawą".
1.
Uznaje się, że ubezpieczony osiąga niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny, jeżeli łączna kwota podatku rolnego za okres pierwszego półrocza z danego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego, podzielona przez liczbę osób, o których mowa w ust. 2, nie przekracza stawki podatku rolnego z jednego hektara przeliczeniowego obowiązującej w pierwszym półroczu.
2.
Przy ustalaniu liczby osób stosownie do ust. 1 bierze się pod uwagę ubezpieczonego wraz ze wszystkimi osobami pozostającymi z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub będącymi na jego utrzymaniu, z wyjątkiem:
1)
osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu na podstawie odrębnych przepisów,
2)
osób pobierających emeryturę lub rentę na podstawie ustawy albo innych przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu emerytalnym,
3)
osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą podlegająca opodatkowaniu.
Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci:
1)
ubezpieczonego lub jego małżonka,
2)
przyjęte przez ubezpieczonego lub jego małżonka w ramach rodziny zastępczej,
3)
podlegające opiece prawnej, jeżeli opiekunem został ustanowiony ubezpieczony lub jego małżonek,
4)
przyjęte przez ubezpieczonego lub jego małżonka do wspólnego gospodarstwa domowego i na utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice nie żyją albo nie mogą zapewnić utrzymania lub zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej i nie pobierają na dane dziecko zasiłku rodzinnego.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje do ukończenia przez nie 16 lat.
2.
Jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły lub kształci się na kursie kwalifikacyjnym, przysposobienia lub doskonalenia zawodowego trwającym co najmniej 3 miesiące, zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 lat. Jeżeli ukończenie 25 lat życia przypada na ostatni rok studiów w szkole wyższej, zasiłek rodzinny przysługuje do końca roku akademickiego.
3.
Przerwy w nauce związane z chorobą dziecka będącego nadal uczniem lub studentem albo związane z porodem nie powodują utraty prawa do zasiłku rodzinnego.
4.
Zasiłek rodzinny przysługuje bez względu na wiek dziecka, jeżeli jest ono inwalidą:
1)
I grupy,
2)
II grupy, jeżeli inwalidztwo II grupy powstało w wieku uprawniającym do zasiłku.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje na dziecko:
1)
pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem przypadków gdy:
a)
oboje małżonkowie uczęszczają do szkół,
b)
na dziecko to przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, a jego małżonkowi nie przysługuje zasiłek rodzinny na współmałżonka na podstawie odrębnych przepisów,
2)
przebywające w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo­wychowawczej, jeżeli dziecko ma zapewnioną całkowitą opiekę, a ubezpieczony nie ponosi choćby w części kosztów utrzymania dziecka,
3)
kształcące się w szkole wojskowej lub w innej szkole państwowej zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie (wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie),
4)
osiągające dochody w kwocie wyższej od najniższej emerytury, z wyjątkiem przypadków gdy:
a)
dochody te stanowią wynagrodzenie za prace podjętą w okresie ferii szkolnych,
b)
dochody te osiąga dziecko, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
5)
przebywające w zakładzie karnym lub poprawczym.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 zasiłek rodzinny na każde uprawnione dziecko przysługuje w wysokości podstawowego zasiłku rodzinnego przewidzianego w przepisach w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
2.
Na dziecko wymagające zwiększonego spożycia mięsa ze względu na stan zdrowia zasiłek rodzinny zwiększa się o połowę wysokości określonej w ust. 1. Okoliczności uprawniające do zwiększenia stwierdza się na podstawie zaświadczenia zakładu społecznej służby zdrowia.
1.
Prawo do zasiłku rodzinnego powstaje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym zostały spełnione wszystkie warunki do uzyskania takiego zasiłku, a ustaje z upływem miesiąca kalendarzowego, w którym ustał choćby jeden z tych warunków.
2.
Jeżeli prawo do zasiłku rodzinnego powstało przed zgłoszeniem wniosku, zasiłek wypłaca się za okres od powstania tego prawa, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem wniosku. Jeżeli jednak niezgłoszenie wniosku było spowodowane okolicznościami niezależnymi od ubezpieczonego, a wniosek został zgłoszony w ciągu 6 miesięcy od ustania tych okoliczności, zasiłek rodzinny wypłaca się za cały okres, w którym istniało prawo do tego zasiłku.
1.
Wniosek o zasiłek rodzinny może zgłosić ubezpieczony, a jeżeli ubezpieczony doznaje przeszkody lub zaniedbuje zgłoszenia - osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem, pracownik pomocy społecznej lub organizacja społeczna.
2.
Wnioski rozpatruje i zasiłki wypłaca terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw socjalnych stopnia podstawowego. Zasiłki rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do dnia 15 następnego miesiąca.
3.
Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 2, stwierdza brak warunków do wypłacania zasiłku rodzinnego, poucza wnioskodawcę o możliwości skierowania wniosku do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, a w razie wątpliwości co do prawa do zasiłku lub jego wysokości - z urzędu przekazuje sprawę do rozpatrzenia temu oddziałowi.
4.
Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługują środki odwoławcze określone w ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441).
Osoba pobierająca zasiłek rodzinny jest obowiązana:
1)
przedstawić, na żądanie terenowego organu administracji państwowej lub oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dowody stwierdzające okoliczności uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego,
2)
zawiadamiać organ wypłacający zasiłek rodzinny o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.
Zasady i tryb rozliczania wypłat z tytułu zasiłków rodzinnych z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin między terenowym organem administracji państwowej a oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określają odrębne przepisy.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych; określone w tych przepisach obowiązki zakładów pracy odnoszą się odpowiednio do terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego.
Kwoty zasiłków określone w niniejszym rozporządzeniu obejmują dodatki z tytułu wzrostu cen, określone w uchwale nr 111 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów żywnościowych do świadczeń emerytalno­rentowych i innych pieniężnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Monitor Polski Nr 24, poz. 187, Nr 30, poz. 230 i Nr 35, poz. 273 oraz z 1990 r. Nr 2, poz. 11).
Ubezpieczony, który bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia osiągał niskie dochody na jednego członka rodziny w rozumieniu dotychczasowych przepisów, zachowuje prawo do zasiłku rodzinnego, jeżeli są spełnione pozostałe warunki jego pobierania. Od dnia 1 maja 1990 r. zasiłek ten wypłaca się w wysokości określonej w § 6.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 1986 r. w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych (Dz. U. z 1989 r. Nr 40, poz. 222).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1990 r.