§ 4. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  4.
1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje do ukończenia przez nie 16 lat.
2.
Jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły lub kształci się na kursie kwalifikacyjnym, przysposobienia lub doskonalenia zawodowego trwającym co najmniej 3 miesiące, zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 25 lat. Jeżeli ukończenie 25 lat życia przypada na ostatni rok studiów w szkole wyższej, zasiłek rodzinny przysługuje do końca roku akademickiego.
3.
Przerwy w nauce związane z chorobą dziecka będącego nadal uczniem lub studentem albo związane z porodem nie powodują utraty prawa do zasiłku rodzinnego.
4.
Zasiłek rodzinny przysługuje bez względu na wiek dziecka, jeżeli jest ono inwalidą:
1)
I grupy,
2)
II grupy, jeżeli inwalidztwo II grupy powstało w wieku uprawniającym do zasiłku.