§ 3. - Zasiłki rodzinne z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.29.176

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1990 r.
§  3.
Zasiłek rodzinny przysługuje na dzieci:
1)
ubezpieczonego lub jego małżonka,
2)
przyjęte przez ubezpieczonego lub jego małżonka w ramach rodziny zastępczej,
3)
podlegające opiece prawnej, jeżeli opiekunem został ustanowiony ubezpieczony lub jego małżonek,
4)
przyjęte przez ubezpieczonego lub jego małżonka do wspólnego gospodarstwa domowego i na utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli rodzice nie żyją albo nie mogą zapewnić utrzymania lub zostali pozbawieni lub ograniczeni w sprawowaniu władzy rodzicielskiej i nie pobierają na dane dziecko zasiłku rodzinnego.