§ 4. - Zasiłki rodzinne na dzieci rolników indywidualnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.40.222 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1989 r.
§  4.
Roczny dochód na jednego członka rodziny oblicza się przez zsumowanie dochodów wszystkich członków rodziny rolnika lub domownika, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, i podzielenie przez liczbę tych osób.