Zasiłki rodzinne na dzieci rolników indywidualnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.40.222 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 maja 1986 r.
w sprawie zasiłków rodzinnych na dzieci rolników indywidualnych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 46 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 i Nr 35, poz. 190) zarządza się, co następuje:
1.
Rolnikowi oraz domownikowi, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników indywidualnych, przyznaje się zasiłek rodzinny, jeżeli:
1)
nie są uprawnieni do pobierania zasiłków lub dodatków rodzinnych na podstawie innych przepisów,
2)
osiągają niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny.
2.
Za niskie dochody w przeliczeniu na jednego członka rodziny uważa się dochody roczne nie przekraczające 100% przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego, zwanego dalej "przeciętnym dochodem". Wysokość przeciętnego dochodu jest ustalana w trybie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 52, poz. 268, z 1986 r. Nr 46, poz. 225, z 1988 r. Nr 1, poz. 1 i z 1989 r. Nr 7, poz. 45, Nr 10, poz. 53 i Nr 35, poz. 192).
Zasiłek rodzinny przyznaje się na dziecko:
1)
jeżeli nie ukończyło 16 lat życia, a gdy uczy się w szkole lub na kursie kwalifikacyjnym, przysposobienia bądź doskonalenia zawodowego, trwającym co najmniej 3 miesiące - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat życia; jeżeli ukończenie 25 lat życia przypada na ostatni rok studiów w szkole wyższej, zasiłek rodzinny przysługuje do zakończenia tego roku studiów,
2)
bez względu na wiek, jeżeli jest inwalidą I grupy lub inwalidą II grupy, gdy inwalidztwo II grupy powstało w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego

oraz jeżeli dziecko odpowiada innym warunkom uprawniającym do zasiłku rodzinnego na podstawie przepisów w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Zasiłek rodzinny przyznaje się w wysokości 2.000 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Roczny dochód na jednego członka rodziny oblicza się przez zsumowanie dochodów wszystkich członków rodziny rolnika lub domownika, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, i podzielenie przez liczbę tych osób.
1.
Zasiłek rodzinny przyznaje terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw socjalnych stopnia podstawowego w trybie decyzji administracyjnej. Zasiłek ten przyznaje się z urzędu albo na wniosek rolnika lub domownika. Każda zmiana warunków decydujących o uprawnieniu do zasiłku bądź jego wysokości wymaga zmiany decyzji.
2.
Organ, o którym mowa w ust. 1, może przyznać, ze względu na stan zdrowia dziecka uprawnionego do otrzymywania kart zaopatrzenia na podstawie przepisów o przyznaniu kart zaopatrzenia dla osób chorych, kobiet ciężarnych i zasłużonych krwiodawców, zasiłek rodzinny wyższy niż określony w § 3, nie więcej jednak niż o 100%. Zasiłek w podwyższonej kwocie może być przyznany po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwą radę sołecką.
3.
Zasiłek przyznaje się na okres roku i wypłaca miesięcznie z dołu.
Terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw finansowych stopnia podstawowego pomniejsza kwotę wpływów ze składek na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników, przekazywaną do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o kwotę wydatków na zasiłki rodzinne.
W sprawach nie uregulowanych w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.