§ 2. - Zasiłki rodzinne na dzieci rolników indywidualnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.40.222 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1989 r.
§  2.
Zasiłek rodzinny przyznaje się na dziecko:
1)
jeżeli nie ukończyło 16 lat życia, a gdy uczy się w szkole lub na kursie kwalifikacyjnym, przysposobienia bądź doskonalenia zawodowego, trwającym co najmniej 3 miesiące - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat życia; jeżeli ukończenie 25 lat życia przypada na ostatni rok studiów w szkole wyższej, zasiłek rodzinny przysługuje do zakończenia tego roku studiów,
2)
bez względu na wiek, jeżeli jest inwalidą I grupy lub inwalidą II grupy, gdy inwalidztwo II grupy powstało w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego

oraz jeżeli dziecko odpowiada innym warunkom uprawniającym do zasiłku rodzinnego na podstawie przepisów w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.