§ 2. - Zasady zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.46.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1952 r.
§  2.
Przez nauczycieli kontraktowych zajętych w pełnym wymiarze godzin rozumie się nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy w takiej liczbie godzin pracy w tygodniu, jaką przepisy szczególne określają jako obowiązkowy wymiar zajęć odpowiednich nauczycieli mianowanych.