Zasady zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.46.315

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 24 września 1952 r.
w sprawie zasad zawierania umów z kontraktowymi nauczycielami szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół artystycznych i zakładów szkolenia artystycznego (Dz. U. Nr 5, poz. 40) zarządza się, co następuje:
Zasady zawierania umów określone w niniejszym rozporządzeniu stosuje się do nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach artystycznych I i II stopnia, w zakładach szkolenia artystycznego i na zawodowych kursach artystycznych.
Przez nauczycieli kontraktowych zajętych w pełnym wymiarze godzin rozumie się nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy w takiej liczbie godzin pracy w tygodniu, jaką przepisy szczególne określają jako obowiązkowy wymiar zajęć odpowiednich nauczycieli mianowanych.
Nauczyciele kontraktowi zajęci w pełnym wymiarze godzin otrzymują wynagrodzenie miesięczne równające się uposażeniu odpowiednich nauczycieli mianowanych, lecz według grup uposażenia określonych w niniejszym rozporządzeniu.
1.
Kwalifikowani nauczyciele posiadający zakończone przepisanymi egzaminami studia wyższe otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 2.
2.
Kwalifikowani nauczyciele nie posiadający studiów wyższych oraz nauczyciele niekwalifikowani, lecz posiadający wyższe studia, otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 3.
Niekwalifikowani nauczyciele otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 4.
1.
Kwalifikowani nauczyciele zawodu i asystenci otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 3.
2.
Niekwalifikowani nauczyciele zawodu i asystenci otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 5.
1.
Kwalifikowani wychowawcy internatów, burs i świetlic otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 4, a jeśli posiadają przepisane kwalifikacje dla nauczycieli, otrzymują wynagrodzenie na zasadach ustalonych w niniejszym rozporządzeniu dla nauczycieli tych szkół w zależności od posiadanych kwalifikacji nauczycielskich.
2.
Niekwalifikowani wychowawcy internatów, burs i świetlic otrzymują wynagrodzenie równające się uposażeniu grupy 5.
Minister Kultury i Sztuki może przyznać na okres do odwołania nauczycielowi (nauczycielowi zawodu, wychowawcy), posiadającemu należyte przygotowanie ideologiczne i osiągającemu dobre wyniki w pracy pedagogicznej i społecznej, wynagrodzenie według grupy wyższej od przysługującej mu na podstawie §§ 4 – 7, nie wyższe jednak niż równające się uposażeniu grupy 1.
Dyrektorzy i ich zastępcy oraz kierownicy warsztatów, internatów, burs i świetlic otrzymują wynagrodzenie na zasadach przewidzianych dla nauczycieli (wychowawców).
Nauczyciele (wychowawcy) kontraktowi zajęci w pełnym wymiarze godzin mają prawo do odpowiednich dodatków do uposażenia, przysługujących odpowiednim mianowanym nauczycielom, nauczycielom zawodu, asystentom, wychowawcom i kierownikom internatów, burs i świetlic oraz kierownikom warsztatów.
Nauczyciele (wychowawcy) kontraktowi otrzymują za pracę w godzinach przekraczających obowiązkowy wymiar zajęć dodatkowe wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych dla nauczycieli (wychowawców) mianowanych, zajmujących takie same stanowiska.
1.
Umowy z dyrektorami i ich zastępcami zawiera Minister Kultury i Sztuki.
2.
Umowy z innymi nauczycielami zawierają dyrektorzy właściwych szkół według wzoru ustalonego przez Ministra Kultury i Sztuki, przy czym umowy te podlegają zatwierdzeniu przez właściwe prezydium (wydział kultury) wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy, m. Łodzi).
Umowy z nauczycielami mogą być zawierane na czas nie określony lub na czas określony, nie dłuższy niż okres jednego roku szkolnego.
1.
Nauczycielowi, który pracował przez cały rok szkolny (10 miesięcy), przysługuje wynagrodzenie za okres ferii letnich.
2.
Nauczycielowi, który pracował krócej niż rok szkolny, lecz co najmniej przez okres równy jednemu półroczu szkolnemu (5 miesięcy), przysługuje wynagrodzenie za połowę okresu ferii letnich.
3.
Nauczycielowi, który pracował krócej niż okres jednego półrocza szkolnego (krócej niż 5 miesięcy), przysługuje wynagrodzenie za miesiące faktycznie przepracowane.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.