Zasady zawierania i wykonywania umów o prace geologiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.44.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1961 r.
w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów o prace geologiczne.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
W zakresie udzielania zamówień na prace geologiczne stosuje się przepisy §§ 1-23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1958 r. w sprawie dostaw, robót i usług na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 6, poz. 17, z 1959 r. Nr 24, poz. 151 i z 1961 r., Nr 20, poz. 100) oraz przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  2.
Pracami geologicznymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest ogół czynności niezbędnych do wykonania określonego zadania geologicznego, a w szczególności wiercenia i inne roboty górnicze, roboty pomocnicze (budowlano-montażowe, instalacyjne, drogowe itp.) oraz prace badawcze, pomiarowe, laboratoryjne i kameralne, związane ze sporządzeniem dokumentacji geologicznej.

Zasady zawierania i wykonywania umów.

§  3.
1.
Prace geologiczne wykonuje się na podstawie uprzednio zawartej umowy.
2.
Przedmiotem umowy o wykonanie prac geologicznych jest opracowanie dokumentacji geologicznej wraz z wykonaniem wszelkich innych robót wymienionych w § 2.
3.
Poszczególne roboty wymienione w § 2 mogą być przedmiotem odrębnej umowy jedynie w przypadku, gdy dokumentację geologiczną sporządza zamawiający we własnym zakresie.
§  4.
Umowę o wykonanie prac geologicznych zawiera się w oparciu o projekt badań geologicznych sporządzony i zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  5.
1.
Umowa o wykonanie prac geologicznych powinna zawierać w szczególności:
1)
oznaczenie stron zawierających umowę, datę i miejsce jej zawarcia,
2)
określenie przedmiotu umowy,
3)
określenie orientacyjnego wynagrodzenia wykonawcy na podstawie kosztu prac wynikającego z załączonego do umowy projektu badań geologicznych, a w zakresie prac typowych i powtarzalnych - określenie wynagrodzenia wykonawcy w formie ryczałtu umownego,
4)
ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac,
5)
określenie miejsca, sposobu i czasu odbioru prac oraz zapłaty za wykonane prace,
6)
ustalenie zakresu szkód, które mogą powstać w związku z wykonywaniem prac, a których koszt naprawienia ponosi zamawiający,
7)
określenie wysokości odszkodowania umownego za zwłokę za niewykonanie umowy oraz za naruszenie przepisów pkt 8,
8)
postanowienie, że bez zgody zamawiającego wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy jednostce gospodarki niepaństwowej ani też przelewać na nią swoich praw wynikających z umowy, a to pod rygorem zapłacenia odszkodowania umownego; w razie naruszenia tego postanowienia zamawiający może ponadto odstąpić od umowy,
9)
ustalenie sposobu zabezpieczenia przedmiotów powierzonych wykonawcy w związku z zamówieniem,
10)
podpisy stron.
2.
Do umowy powinien być dołączony zatwierdzony projekt badań geologicznych.
3.
Jeżeli przedmiotem umowy są prace podlegające opodatkowaniu podatkiem obrotowym lub dochodowym, w umowie należy wskazać numer karty rejestracyjnej (podatkowej) wykonawcy oraz nazwę organu finansowego, który kartę tę wydał.
§  6.
W razie gdy okres wykonania umowy przekracza rok kalendarzowy, strony obowiązane są określić w umowie zakres prac przypadających na każdy rok.
§  7.
1.
Umowa powinna być zawarta z jednym przedsiębiorstwem jako generalnym wykonawcą całości zadania geologicznego, objętego zatwierdzonym projektem badań.
2.
Generalnym wykonawcą może być tylko przedsiębiorstwo, do którego zakresu działania należy sporządzanie dokumentacji geologicznych.
3.
Przepis ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku, gdy dokumentację geologiczną sporządza zamawiający we własnym zakresie.
§  8.
1.
Generalny wykonawca, zwany dalej "wykonawcą", może powierzyć wykonanie części prac, z wyjątkiem sporządzenia dokumentacji geologicznej, podwykonawcom, zawiadamiając o tym zamawiającego z zastrzeżeniem przepisu § 5 ust. 1 pkt 8. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 wykonawca koordynuje wykonanie całości prac i odpowiada wobec zamawiającego za ich właściwą i terminową realizację.
3.
Do umów zawieranych przez wykonawców z podwykonawcami stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  9.
1.
W braku odmiennej umowy obowiązek uzyskania zezwolenia wstępu na nieruchomość lub na jej zajęcie w celu wykonania prac obciąża wykonawcę.
2.
Jeżeli uzyskanie zezwolenia wstępu na nieruchomość lub na jej zajęcie przedłuża się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, strony przesuwają odpowiednio termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
§  10.
1.
Wykonawca na podstawie zamówienia sporządza projekt umowy. W razie nieopracowania projektu umowy przez wykonawcę w terminie ustalonym w zamówieniu projekt umowy może opracować zamawiający.
2.
Strona, która otrzymała projekt umowy, może w ciągu 14 dni sporządzić protokół rozbieżności i przesłać go stronie przeciwnej. Strona, która nie zgadza się z ustaleniami protokołu rozbieżności, może zwrócić się w ciągu 14 dni do komisji arbitrażowej o rozstrzygnięcie spornych kwestii (ustalenie umowy). Do czasu rozstrzygnięcia sporu umowę uważa się za zawartą w części nie kwestionowanej, w pozostałej zaś części obowiązują czasowo ustalenia strony, która umowę zaprojektowała.
§  11.
Zamawiający jest obowiązany ustanowić nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami.
§  12.
1.
Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na piśmie o wyznaczeniu inspektora nadzoru, a wykonawca zamawiającego o wyznaczeniu kierownika prac najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac.
2.
Inspektor nadzoru oraz kierownik prac są przedstawicielami stron w zakresie prac powierzonych im do wykonania lub nadzorowania w ramach zawartej umowy.
§  13.
1.
Zamawiający zwraca wykonawcy koszt naprawienia szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami geologicznymi w zakresie ustalonym w protokole sporządzonym przed przystąpieniem do prac i stanowiącym integralną część umowy. Protokół powinien określać szczegółową lokalizację robót, rodzaj przewidywanych szkód i powierzchnię terenu, na której szkody nie da się uniknąć.
2.
Zamawiający zwraca wykonawcy koszt naprawienia szkody nie uwzględnionej w umowie tylko w przypadku, gdy powstała ona na skutek okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada.

Wykonanie i odbiór prac.

§  14.
Wykonawca sporządza harmonogram wykonania prac na podstawie danych zawartych w umowie oraz w projekcie badań geologicznych i uzgadnia go z zamawiającym.
§  15.
1.
Zamawiający może w drodze pisemnego zlecenia w zależności od wyników prac zmniejszyć lub w uzgodnieniu z wykonawcą zwiększyć zakres prac objętych umową.
2.
W razie zmniejszenia zakresu prac wykonawcy przysługuje wyrównanie poniesionych z tego tytułu kosztów.
§  16.
1.
Powstanie przeszkód w wykonaniu prac oraz zgłoszone przez strony żądania stwierdza się wpisem do dziennika (raportu) robót.
2.
Na każdy wpis do dziennika (raportu) robót zawierający żądanie skierowane do drugiej strony obowiązana jest ona odpowiedzieć w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o dokonaniu wpisu. Brak odpowiedzi w tym terminie upoważnia stronę zgłaszającą żądanie do przedsięwzięcia koniecznych środków na ryzyko i odpowiedzialność strony zwlekającej z odpowiedzią.
§  17.
1.
Jeżeli wykonanie prac jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, podstawą do podjęcia prac nie objętych umową może być sporządzony przez wykonawcę wspólnie z inspektorem nadzoru protokół konieczności.
2.
Zamawiający pokrywa koszt prac wykonanych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią tylko w przypadku, gdy konieczność ich podjęcia została spowodowana z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.
§  18.
1.
Odbiór wykonanych prac następuje jednorazowo po wykonaniu całości prac.
2.
Jeżeli umowny okres wykonania prac przekracza 3 miesiące, strony mogą się umówić, że prace będą odbierane częściowo po zakończeniu poszczególnych ich elementów.
3.
Odbiór całości prac następuje po zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej, o ile obowiązujące przepisy wymagają jej zatwierdzenia.
§  19.
Odbioru prac dokonują upoważnieni przedstawiciele stron najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ich wykonania, stwierdzonej wpisem do dziennika (raportu) roboty potwierdzonej przez inspektora nadzoru, a w zakresie opracowania dokumentacji geologicznej - w ciągu 30 dni od daty jej zatwierdzenia lub od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu dokumentacji, jeżeli dokumentacja ta nie wymaga zatwierdzenia.
§  20.
Odbiór prac obejmuje ustalenie:
1)
zgodności wykonania prac z umową, projektem badań geologicznych oraz porozumieniami dodatkowymi,
2)
ilości prac i technicznych warunków ich wykonania,
3)
jakości prac i stwierdzonych wad w ich wykonaniu oraz terminu usunięcia tych wad,
4)
terminowości wykonania prac i okoliczności powodujących zwłokę w wykonaniu tych prac,
5)
innych okoliczności wpływających na określenie wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
§  21.
Z każdego odbioru prac spisuje się protokół odbioru, który powinien być sprawdzony i podpisany przez przedstawicieli stron.
§  22.
1.
Jeżeli wykonana praca nie odpowiada umowie, zamawiający:
1)
odmawia jej odbioru,
2)
odbiera prace wykonane niezgodnie z umową po cenie odpowiednio obniżonej, jeżeli jest możliwość wykorzystania przez zamawiającego wykonanych prac,
3)
dokonuje odbioru tymczasowego prac z wadami dającymi się usunąć, określając termin ich usunięcia.
2.
Po usunięciu wad następuje ponowny odbiór prac stwierdzający usunięcie wad.
§  23.
Dopełnienie czynności przygotowawczych związanych z odbiorem prac należy do obowiązków zamawiającego i wykonawcy.

Skutki niewykonania umów.

§  24.
1.
Wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt powstałe wady w wykonanych pracach.
2.
W razie nieusunięcia wad przez wykonawcę w terminie uzgodnionym z zamawiającym albo gdy powstałe wady nie dadzą się usunąć, wynagrodzenie za wykonane prace ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
3.
Przepis ust. 2 nie pozbawia prawa dochodzenia przez zamawiającego odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy.
§  25.
W razie zwłoki w wykonaniu umowy powstałej na skutek okoliczności, za które odpowiada jedna ze stron, druga strona może wyznaczyć termin dodatkowy wykonania umowy, a po bezskutecznym upływie tego terminu może odstąpić od umowy nie zwalniając strony od obowiązków uiszczenia odszkodowania umownego za zwłokę lub wykonać na jej koszt świadczenia zastępcze.
§  26.
Wykonawca płaci zamawiającemu odszkodowanie umowne w przypadku:
1)
odstąpienia od umowy całkowicie lub częściowo z przyczyn nie zawinionych przez zleceniodawcę - w wysokości 20% wartości prac, od których wykonania odstąpił,
2)
niedotrzymania terminu wykonania prac - w wysokości 0,05% wartości prac objętych umową za każdy roboczy dzień zwłoki,
3)
w razie naruszenia przepisu § 5 ust. 1 pkt 8 - w wysokości 20% wartości prac powierzonych do wykonania jednostce gospodarki niepaństwowej.
§  27.
Zamawiający, który nie dokonał odbioru prac w obowiązującym terminie, płaci wykonawcy odszkodowanie umowne w wysokości co najmniej 0,05% wartości nie odebranych prac za każdy roboczy dzień zwłoki.
§  28.
W razie naruszenia przez wykonawcę przepisu art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 7), zamawiający, jeżeli nie korzysta z prawa odstąpienia od umowy, może domagać się zapłaty odszkodowania w wysokości sumy wypłaconej lub należnej pracownikowi zamawiającemu.
§  29.
Zasady ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za prace geologiczne określają odrębne przepisy.

Przepisy końcowe.

§  30.
1.
Przepisy rozporządzenia obowiązują umawiające się strony bez potrzeby zamieszczania ich w treści umowy.
2.
Strony mogą zamieszczać w umowie postanowienia szczególne, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami rozporządzenia.
§  31.
Właściwi ministrowie mogą:
1)
rozciągnąć w całości lub w części przepisy niniejszego rozporządzenia na umowy o wykonanie robót wiertniczych w celach eksploatacyjnych i specjalnych,
2)
określić szczegółowo w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Geologii tryb postępowania przetargowego oraz warunki zawierania umów i odbioru prac.
§  32.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz zainteresowanym ministrom.
§  33.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.